Sla navigatie over

We koesteren onze leefomgeving waarin mensen vrij en gezond kunnen wonen, werken en bewegen. We dragen zorg voor de natuur en investeren in propere lucht en water. Om de toekomst en leefbaarheid van onze planeet te garanderen kiezen we voor een optimistische en vooruitstrevende aanpak. We denken en handelen hierbij circulair. Denk maar aan efficiënt gebruik en hergebruik van bijvoorbeeld materialen, energie en water. Uiteindelijk willen we leven als een ecosysteem waarbij we zonder afval of schadelijke uitstoot produceren en consumeren en de natuur meer ademruimte geven.

Ook onze leefomgeving ondervindt de klimaatverandering aan den lijve, met meer extreme weersomstandigheden dewelke onze natuur en biodiversiteit onder druk zet. Het is daarom belangrijk om rekening te houden met die impact en ons hiertegen te beschermen.

We verbeteren de luchtkwaliteit door in te zetten op groener en meer collectief vervoer. Voor huishoudelijke verwarming stimuleren we milieuvriendelijke alternatieven. We streven er naar de advieswaarden van de Wereldgezondheidsorganisatie te bereiken en geven ook voldoende aandacht aan de kwaliteit van de binnenlucht, gezien we gemiddeld 85% van onze tijd in een gesloten omgeving doorbrengen.

We verbeteren de kwaliteit van onze waterlopen en zorgen voor een groenblauwe dooradering in zowel steden als dorpen. Zo willen we in steden het hitte-eilandeffect tegengaan. We verbinden de natuur in het buitengebied met groenzones en parken in de stad. We zetten een versnelling hoger op het gebied van stads(rand)bossen en zorgen voor meer toegankelijke natuur, onder meer voor vrijetijdsbesteding, steeds met respect voor die natuur.

Verder willen we ervoor zorgen dat iedere Vlaming op korte afstand van een groenzone woont. Dit is niet alleen goed voor de natuur, maar ook voor onze gezondheid. Wetlands, bossen en graslanden dragen bij aan het tegengaan van de klimaatverandering door de koolstof die ze kunnen opnemen.  We gaan voor 6 miljoen nieuwe bomen ofwel 1 nieuwe boom per Vlaming tegen 2024. Voor de meest kwetsbare waardevolle bossen gaan we op zoek naar instrumenten die historisch waardevolle bossen kunnen behouden.

Water is een prioritaire levensader, maar wordt schaarser. We moedigen daarom spaarzaam omgaan met water en hergebruik aan. We stimuleren dat er zoveel mogelijk water op eigen terrein wordt geïnfiltreerd en gerecupereerd. Vanuit de Vlaamse regering rollen we de digitale watermeter uit in gans Vlaanderen in ter preventie van waterarmoede en om duurzaam waterverbruik te stimuleren.

We blijven verder investeren in de (natuurlijke) buffering van water, onder andere door de inrichting van overstromingsgebieden. Daarvoor gebruiken we onder andere de signaalgebieden die we omzetten naar watergevoelige openruimtegebieden.

Het nieuwe mestactieplan zet de gebiedsgerichte aanpak nog meer door en zet in op betere begeleiding van de landbouwers bij het mestbeheer. We zetten in op periodieke evaluaties en een strikte handhaving om de doelstellingen te halen. We focussen op oordeelkundig gebruik van kunstmest en pleiten ervoor dat onbewerkte mest eenvoudiger van Vlaanderen naar Wallonië en over de grens kan. We pakken de stikstofproblematiek aan op een evenwichtige manier.

We willen zoveel mogelijk afval en zwerfvuil in onze omgeving vermijden. Zwerfvuil ergert niet alleen een groot deel van de bevolking, het is ook slecht voor het milieu. Met de Vlaamse regering hebben we ambitieuze afspraken gemaakt met de sector om het probleem van zwerfvuil aan te pakken. Indien deze doelstellingen in 2023 niet gehaald worden, voeren we het statiegeld op blikjes en plastic flesjes in. Dat moet wel in samenspraak met de andere regio’s binnen België gebeuren, zodat er één systeem is voor gans het land.

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder