Sla navigatie over

Nieuws13 november 2014

In 2013 kregen amper 8.000 van 102.000 wachtenden een sociale woning

Deze cijfers bewijzen volgen Van Volcem dat het beleid zoals het tot nu werd gevoerd, heeft gefaald.  “De huurcontracten zijn levenslang en de huur is volgens inkomen, wat niet stimuleert om een job te zoeken. Nieuwbouw duurt veel te lang en de ruimte geraakt...

Lees meer

12 november 2014

Lachaert: “Ook uitkeringstoerisme voor werkloosheidsuitkeringen aanpakken”

Het Europees Hof van Justitie oordeelde in haar arrest van 11 november 2014 dat een EU-lidstaat niet verplicht is EU-burgers die verhuizen naar een andere lidstaat om beroep te doen op een sociale bijstandsuitkering zoals een leefloon zo’n uitkering uit te betalen.“Dit uitkeringstoerisme is...

Lees meer

12 november 2014

Provincie Midden-Brabant logische nieuwe naam

"Het regeerakkoord laat toe dat de grootsteden Antwerpen en Gent zich volledig ontvoogden van de provincies. In de praktijk komt het erop neer dat ze uit het provinciale verband stappen. Antwerpen ligt dan de facto buiten het provinciale werkingsgebied. Om verwarring te vermijden is...

Lees meer

12 november 2014

Statuut voor pleegouders: Lahaye-Battheu wil een doorbraak in overleg met gemeenschappen

In 2008 zei de Raad van State over het pleegouderschap dat de federale overheid bevoegd is voor de uitwerking van het statuut van de pleegouders, maar dat zij geen jeugdbeschermingsmaatregelen invoert, noch dat zij de hulpverlening regelt die in het kader van de jeugdbeschermingsbijstand...

Lees meer

11 november 2014

Binnenkort hoorzitting met bisschop De Kesel in opvolgingscommissie Seksueel Misbruik

Carina Van Cauter had de commissievoorzitter vorige week verzocht om zo’n hoorzitting te organiseren nadat bekend was geraakt dat de Brugse bisschop De Kesel een priester die in 2008 een minderjarige aanrandde, opnieuw wilde benoemen tot pastoor in Middelkerke.De commissie nodigt binnenkort de betrokken...

Lees meer

11 november 2014

Rik Daems verkozen als Belgisch Delegatieleider in Raad van Europa

Gemeenschapssenator Rik Daems is voor de komende 5 jaren verkozen tot leider van de Belgische delegatie in de Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa. Die bestaat uit 318 verkozenen uit de nationale parlementen van de 47 lidstaten, waaronder 14 Belgische Kamerleden en Senatoren....

Lees meer

11 november 2014

Meer dan 80 fietsostrades in aanmaak in Vlaanderen

“Fietssnelwegen bieden een aantrekkelijk alternatief voor woon-werkverplaatsingen met de auto – zeker in congestiegevoelige regio’s. Ze verbinden vooral woon- en werkkernen, maar ook openbaar-vervoerknooppunten worden aangedaan. Ook de toenemende populariteit van elektrische fietsen werkt de aanleg van hoogwaardige fietsinfrastructuur over langere afstanden in de...

Lees meer

11 november 2014

Lachaert tevreden over aanpak sociale fraude door staatssecretaris Tommelein

Staatssecretaris Tommelein mocht vandaag als eerste regeringslid zijn beleidsverklaring in het parlement uit de doeken doen. Vanaf deze legislatuur organiseert de Kamer hearings met de ministers en staatssecretarissen over hun beleidsintenties. Voorzitter van de commissie Sociale Zaken Vincent Van Quickenborne riep de Kamerleden bij...

Lees meer

10 november 2014

Vlaams Parlement vraagt actie tegen voedselverspilling

Voor heel Vlaanderen betekent dat 120.000 ton voedsel. Jaarlijks zou een gezin van 4 voor meer dan 300 euro kunnen uitsparen. De initiatiefnemers, waaronder Vanderjeugd, spelen met de resolutie in op de campagne van 11.11.11 op Wereldvoedseldag.De Vlaamse regering kondigde in het regeerakkoord 2014-2019...

Lees meer

8 november 2014

Tegen 2018 alle verkeerslichten op gewestwegen met LED

Voor de provincies Limburg, Oost-Vlaanderen en West-Vlaanderen voorziet men de LED-ombouw af te ronden in de loop van 2015. In de provincie Antwerpen is er procentueel gezien een achterstand. “Maar dat heeft te maken met het feit dat de provincie bijna dubbel zoveel installaties...

Lees meer

6 november 2014

Liberalen pleiten voor investeringen en interconnectie om kernuitstap mogelijk te maken

“Om die kernuitstap mogelijk te maken moeten we wel volop investeren in alternatieve energiebronnen, werken aan een competitief kader voor gascentrales en inzetten op betere interconnecties met het buitenland. Zoniet, komt de bevoorradingszekerheid in het gedrang, en ook die is een belangrijk engagement in...

Lees meer

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder