Sla navigatie over

Noord-Zuidverbinding in Limburg stap dichterbij

De Noord-Zuidverbinding is noodzakelijk om de Limburgse fileproblematiek aan te pakken. Een rechtstreeks tracé van Noord-Limburg naar de E314 is bovendien een enorme economische kans voor de regio. Maar de realisatie blijft uit. Projecten met een dermate groot maatschappelijk en ruimtelijk-strategisch belang blijken moeilijk te realiseren. De aangegane procedures doorstonden tot tweemaal toe de test van de Raad van State niet. Met een aanpassing van het ‘decreet complexe projecten’ willen de Vlaamse meerderheidspartijen daaraan verhelpen, zonder de Vlaming zijn inspraakrecht te ontnemen. Lode Ceyssens (CD&V), Marino Keulen (Open Vld) en Jos Lantmeeters (N-VA): “Om naast maatschappelijk draagvlak ook voldoende democratisch draagvlak te garanderen, krijgt het Vlaams Parlement een cruciale rol in het besluitvormingsproces.”

Het ‘decreet complexe projecten’ is enkel van toepassing voor projecten die een uitzonderlijk groot maatschappelijk en ruimtelijk-strategisch belang hebben, en zet de lijnen uit om dergelijke projecten vlot te realiseren. Het staat garant voor een kwalitatieve procesaanpak met ruime aandacht voor inspraak en participatie in een vroeg stadium. Groot voordeel van dit decreet is ook dat er uiteindelijk slechts één besluit wordt genomen: het projectbesluit dat in de plaats treedt van zowel RUP, MER, bouwvergunning, milieuvergunning en eventuele andere besluiten (vb. onteigeningsbesluit).

“Het nieuwe decreet complexe projecten biedt de kans om met een breed gedragen project op de proppen te komen. Zo proberen we juridische procedures te vermijden”, zeggen Lode Ceyssens, Marino Keulen en Jos Lantmeeters.

Oplossing klaar

De meerderheidspartijen hebben nu een oplossing klaar. Door een aanpassing van het ‘decreet complexe projecten’ willen ze het Vlaams Parlement de hefbomen geven om in te grijpen wanneer maatschappelijk belangrijke projecten door aanhoudende procedureslagen een stille dood dreigen te sterven. “Nadat de Vlaamse Regering de startbeslissing genomen heeft, kan het Vlaams Parlement beslissen om het voorkeursbesluit en het projectbesluit naar zich toe trekken, en een decretale basis voorzien voor de realisatie van het betrokken project. De inspraakprocedures blijven absoluut behouden, maar we kunnen niet eindeloos rondjes blijven draaien in dergelijke belangrijke dossiers. En dus moeten de volksvertegenwoordigers in het Vlaams Parlement verantwoordelijkheid nemen, en knopen kunnen doorhakken,” zegt Marino Keulen.

Door op vastgestelde tijdstippen binnen de vaststellingsprocedure het debat over de voortgang van een complex project aan te gaan in het Vlaams Parlement, wordt de exclusieve beslissingsbevoegdheid weg gehaald bij de Vlaamse Regering, en komt men tot een breed gedragen beslissing. “Het decreet complexe projecten biedt de mogelijkheid om met open vizier de problematiek van de Noord-Zuidverbinding opnieuw en grondig te onderzoeken en op te lossen. Door alle betrokkenen bij het proces te betrekken, verhoogt het draagvlak. Met dit decreet willen de Vlaamse meerderheidspartijen het dossier een nieuwe start geven”, aldus Keulen.

Het Vlaams Parlement krijgt dus de mogelijkheid om het dossier van de Noord-Zuid na het nemen van een startbeslissing naar zich toe te trekken en beslissingen te nemen. “Doordat de vaststellingsbevoegdheid voor Vlaamse complexe projecten van uitzonderlijk groot maatschappelijk en ruimtelijk-strategisch belang naar het Vlaams Parlement toekomt, en niet langer alleen naar de Vlaamse Regering, verhogen we de transparantie en democratische controlemogelijkheden. Dat moet leiden tot gemotiveerde beslissingen. Complexe projecten, zoals de Limburgse Noord-Zuidverbinding, moeten hiermee meer kans op slagen krijgen,” zegge Keulen, Ceyssens en Lantmeeters.

 

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder