Sla navigatie over

Enkel met economische groei kunnen we de welvaart in ons land behouden en verhogen. Wie onderneemt, geeft andere mensen werk, creëert meerwaarde voor zichzelf én voor de samenleving. Ondernemerschap moet dus lonen en verdient respect. Open Vld wil dan ook administratieve, statutaire en fiscale drempels die ondernemerschap afremmen, zo veel als mogelijk wegwerken. Minder regels moeten bestaande én nieuwe spelers in onze economie alle kansen bieden en innovatie stimuleren, niet tegenhouden. Omdat we meer durf in onze samenleving nodig hebben, koesteren we ook het recht om te falen.

EEN GELIJK SPEELVELD VOOR WIE ONDERNEEMT

België is een land van kmo’s. Deze kmo’s zorgen voor welvaart en groei in ons land. We moeten ze als samenleving koesteren én ondersteunen. Daarom werden de voorbije jaren, mede onder impuls van Open Vld, grote inspanningen gedaan door de verschillende regeringen om het ondernemersklimaat voor ondernemers en bedrijven, en kmo’s in het bijzonder, te versterken. Zo werd onder andere het kmo-tarief in de vennootschapsbelasting ingevoerd, werd het tarief van de sociale bijdragen voor zelfstandigen verlaagd van 22 % naar 20,5 %, werden flexi-jobs ingevoerd, enzovoort. Deze flexi-jobs maken het mogelijk voor bijvoorbeeld horecaondernemingen om flexibel personeel in te zetten op piekmomenten. De flexi-jobber betaalt geen enkele belasting op het loon, bruto is netto. De werkgever betaalt enkel sociale bijdragen. Er werd ook gesnoeid in onnodige drempels, zoals de vereisten rond beroepsbekwaamheid voor ‘ambachtelijke beroepen’. De vereiste van een attest van basiskennis van bedrijfsbeheer als voorwaarde om een zelfstandige activiteit te kunnen starten, werd eveneens afgeschaft.

 

EEN LAGE EN EENVOUDIGE VENNOOTSCHAPSBELASTING

De belastingen voor bedrijven werden in de vorige legislatuur verlaagd. We verlaagden het basistarief in de vennootschapsbelasting van 33,99% naar 29,58%, met een voordelig tarief voor kmo’s van 20% op de eerste schijf van 100.000 euro winst. In 2020 verlagen we het tarief van 29,58% verder naar 25%. De komende jaren ijveren we ook binnen de EU voor een vennootschapsbelasting die geïnd wordt op dezelfde basis, binnen een vork van tarieven. Zo maken we komaf met deloyale concurrentie tussen lidstaten én verhinderen we dat multinationals door de fiscale mazen van het net kruipen.

 

ADMINISTRATIEVE VEREENVOUDIGING

Ondernemingen in België hebben nog steeds te kampen met te veel administratieve lasten die wegen op het ondernemerschap. Door te streven naar een sterke daling van het aantal administratieve lasten, naar kwaliteitsvolle regelgeving en naar een efficiënt digitaal openbaar bestuur (eGovernment) willen we ondernemen in België eenvoudiger maken. In overeenstemming met de Europese Verordening ‘Single Digital Gateway’ moet eindelijk werk worden gemaakt van 1 unieke digitale applicatie om ondernemers de toegang te bieden tot alle overheidsdiensten die betrekking hebben op onder meer belastingen, vergunningen en licenties, overheidsopdrachten, de opstart van een onderneming... Het Vlaamse e-loket voor ondernemers is een welgekomen tool, maar idealiter zou 1 uniek e-ondernemingsloket ontwikkeld moeten worden en niet 1 portaal per bestuursniveau. Hiervoor werd reeds eerder gepleit in ons ‘Kafka-plan’.

Voor de oprichting van een onderneming in België was voordien een fysieke aanwezigheid bij de notaris vereist maar sinds kort kan dankzij minister van Justitie Van Quickenborne een onderneming in België volledig digitaal worden opgericht.

Te vaak moeten ondernemingen informatie verstrekken waarover de verschillende overheden reeds beschikken. Het wettelijk verankerd ‘only once’ principe moet derhalve meer afgedwongen worden.

Het aantrekken van buitenlands talent blijft belangrijk voor onze concurrentiële positie ten aanzien van de buurlanden, om tekorten op de arbeidsmarkt op te vangen en voor onze productiviteit. Het uniek loket‘Working in Belgium’, via dewelke de gecombineerde vergunning (voor de toelating om te werken en wonen voor meer dan 90 dagen voor niet-Europeanen) volledig digitaal kan worden aangevraagd, is een goede start. Aanvragen voor beroepskaarten voor de uitoefening van zelfstandige beroepsactiviteiten moeten ook zo snel mogelijk worden toegevoegd aan dit platform, eveneens de aanvragen voor arbeidskaarten die nodig zijn voor een tewerkstelling van minder dan 90 dagen. Voorts moet er ook werk worden gemaakt van een geharmoniseerde interfederale digitale diplomadatabank, die relevante informatie over diploma’s bevat, mits de privacy van de betrokkenen wordt gerespecteerd. Dit zal de aansluiting tussen opleidingsinstellingen en de arbeidsmarkt vergemakkelijken.

 

E-COMMERCE

E-commerce is de afgelopen jaren sterk toegenomen en deze trend zal zich de komende jaren verderzetten. Consumenten zullen meer online blijven kopen. Een van de belangrijkste hinderpalen voor de verdere groei van e-commerce in België de afgelopen jaren en een concurrentiële handicap ten opzichte van de buurlanden, is de rigide arbeidswetgeving omtrent nachtarbeid. In de opmars van de 24-uurseconomie en om tegemoet te komen aan enerzijds de stijgende vraag voor leveringen op onregelmatige tijdstippen (avond- en zondaglevering) en anderzijds de nieuwe realiteit van ‘same day delivery’, voeren we de nodige aanpassingen door in de arbeidswetgeving opdat deze flexibeler kan worden. Daarnaast staat men in België voor een uitdaging om de groeiende e-commercesector te verduurzamen. Belangrijk binnen deze context zijn de gratis retourzendingen die naast een ecologische ook een economische kost hebben. Deze praktijk is namelijk niet gratis en deze kosten worden doorgerekend aan de consumenten, zonder dat de meesten zich daarvan bewust zijn. ‘Gratis’ retourneren is onhoudbaar geworden en om een gelijk speelveld te creëren moeten hiertegen op Europees niveau maatregelen worden uitgewerkt. Tevens moet men zorgen voor meer transparantie in de logistieke keten, zodat de consument de kans krijgt om voor de meest duurzame optie te kiezen bij een online aankoop.

 

BEDRIJFSSUBSIDIES

Subsidies aan bedrijven hebben enkel een meerwaarde wanneer ze een drempel wegnemen en zo een hefboom zijn voor extra bedrijfsinvesteringen. Zo kunnen innovatiesubsidies private investeringen aanzwengelen door het risico te verlagen. Niet alle subsidies zorgen echter voor extra private investeringen. Bovendien hebben subsidies ook nadelen: veel bedrijven en ondernemers vinden er onvoldoende hun weg naar en ze zorgen voor administratieve lasten voor overheid én bedrijven. Vaak gaan subsidies daardoor vooral naar grotere bedrijven omdat zij over meer middelen beschikken om de administratieve rompslomp te doorlopen. Door de verlaging van de vennootschapsbelasting die de voorbije jaren werd doorgevoerd, is bovendien de noodzaak voor compenserende subsidies verminderd. Daarom moeten bedrijfssubsidies zeer selectief worden toegekend en systematisch worden geëvalueerd op hun impact. Subsidie-instrumenten die geen verschil maken of onvoldoende de beoogde impact hebben, moeten worden stopgezet. De middelen die zo vrijkomen moeten opnieuw worden ingezet ter bevordering van de concurrentiekracht van de ondernemingen.

 

ONDERNEMERSCHAP BEVORDEREN

In vergelijking met andere Europese landen scoren Vlaanderen en België niet goed inzake ambitieus ondernemerschap en het aantal snelgroeiende ondernemingen in de economie. Bedrijven ervaren drempels die hen beletten om door te groeien en dat is een gemiste kans op extra groei, werkgelegenheid en welvaartscreatie.

Het economisch beleid moet in de eerste plaats gericht zijn op het wegwerken van deze drempels en op het creëren van een zo gunstig mogelijk ondernemersklimaat. Een goede economische omgeving is immers de meest cruciale factor voor ondernemingen om te kunnen groeien, of het nu gaat om start-ups, kmo’s of scale-ups. De overheid moet hier in de eerste plaats deze gunstige omgeving faciliteren.

Ook moet ingezet worden op het aantrekken van kwaliteitsvol en innovatief ondernemerschap uit het buitenland. Het nieuw economisch migratiebeleid dat momenteel door de Vlaamse regering wordt uitgewerkt, is alvast een goede stap in het streven om méér innovatieve buitenlandse ondernemers te overtuigen zich in Vlaanderen te vestigen en om zo de ondernemerschapsdynamiek in Vlaanderen en België te versterken.

 

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder