Sla navigatie over

We mogen niet wegkijken van mondiale problemen als klimaatverandering, armoede en oorlog. Instabiliteit bedreigt onze eigen veiligheid. Onze ontwikkelingssamenwerking moet mensen meer kansen en vrijheid geven, maar moet ook gericht zijn op het aanpakken van de structurele problemen. Duurzame ontwikkeling, investeringen en vrijhandel zijn de beste vorm van ontwikkelingssamenwerking. Met overheidsgeld alleen maak je de wereld niet duurzaam. Daarom stimuleren we ondernemerschap en de groei van de private sector. We strijden resoluut voor mensenrechten, waar de bevordering van gendergelijkheid, vrouwen- en meisjesrechten resoluut een cruciale rol speelt. België moet een solidaire en ambitieuze, maar ook kritische partner zijn. In die landen waar de overheid legitimiteit mist, wordt meer samengewerkt met de bevolking zelf.

De klassieke Noord-Zuid benadering heeft afgedaan. Het idee dat de problemen zich in het zuidelijke halfrond bevinden en dat we in het noorden de oplossingen hebben, dat is definitief begraven. Oplossingen voor de structurele problemen moeten bottom up, samen met het middenveld en de lokale bevolking, aangepakt worden.

 

BELGISCH ONTWIKKELINGSBELEID ALS KATALYSATOR

Op heel wat vlakken gaat de wereldbevolking erop vooruit. Meer kinderen dan ooit gaan naar school, minder vrouwen dan ooit sterven in het kraambed, meer dan 80 procent van de wereldbevolking heeft toegang tot water en elektriciteit, de middenklasse in Azië en Afrika groeit, het aantal mensen in extreme armoede daalt. Deze vooruitgang is te danken aan beter bestuur, innovatie, stabiliteit en, vooral, aan economische groei. Het Belgische ontwikkelingsbeleid kan deze gunstige evoluties versterken en versnellen, als een katalysator. We focussen in het beleid op vrouwenrechten en seksueel geweld, klimaatverandering, de versterking van de lokale privésector en digitalisering als hefboom van ontwikkeling.

 

INVESTERINGEN

De oprichting van het SDG Frontier Fund, een fonds waarmee de overheid en de bedrijfswereld samen investeren in de ontluikende privésector van de ontwikkelingslanden, is een succesverhaal. Maar ook internationaal, samen met het Internationale Comité van het Rode Kruis (ICRC), hebben we de schouders gezet onder de uitrol van een nieuw financieringsmechanisme voor de bouw van centra voor fysieke revalidatie in conflictgebieden. Met de Humanitarian Impact Bond werd de eerste stap gezet in het betrekken van sociale  investeerders in het financieren van noodzakelijke humanitaire hulp. Een internationaal primeur waarmee we effectief aantonen dat met overheidsgeld alleen je de wereld niet duurzaam kan maken. Investeringen zijn essentieel om de doelstellingen voor duurzame ontwikkeling van de Verenigde Naties te behalen.

 

VEILIGHEID EN STABILITEIT

Veiligheid en stabiliteit zijn basisvoorwaarden voor ontwikkeling. In een aantal landen, vooral in Sub Sahara Afrika, blijft de bevolking gegijzeld door conflicten en chaos, corruptie en wanbestuur. Het zijn vaak dezelfde landen die het zwaarst getroffen worden door de opwarming van de aarde. De impact van de klimaatverandering op veiligheid, op conflicten, op illegale migratie groeit.

 

VROUWEN EN KINDEREN

Vrouwen en kinderen zijn altijd de eerste slachtoffers van geweld en van oorlogen. Vrouwen zijn nochtans dé hefboom voor ontwikkeling. Wanneer vrouwen beter opgeleid zijn, gezonder, mondiger en een job hebben, dan stijgt de welvaart, daalt het seksueel geweld en vertraagt de bevolkingsexplosie. De strijd tegen seksueel geweld als oorlogswapen is dan ook een absolute prioriteit. Door in te zetten op ontplooiingskansen van vrouwen en kinderen, op tewerkstelling en duurzame economische groei die de planeet vrijwaart voor de volgende generaties, op veiligheid en stabiliteit, op klimaataanpassing, dragen we ook bij tot het vermijden van illegale migratie. Mensen die kansen kunnen grijpen in hun eigen land, verlaten dat land niet. Uitzichtloosheid, armoede en onveiligheid zetten aan tot migratie. We moeten die problemen aanpakken uit welbegrepen eigenbelang: Europa kan geen eiland van welvaart in een zee van armoede zijn.

 

MEEST KWETSBARE LANDEN

We richten ons voornamelijk op de buurlanden van de Europese Unie in Noord-Afrika en het Midden-Oosten, de Sahelregio en Centraal-Afrika. We zetten minstens 50% van het ontwikkelingsbudget in op de meest fragiele en minst ontwikkelde landen in deze regio’s omdat deze landen de komende jaren onmogelijk op eigen kracht kunnen voldoen aan de noden van hun bevolking.

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder