Sla navigatie over

Open Vld geeft unaniem groen licht voor Brussels regeerakkoord

“En hebben jullie gezien welke mooie titel het VGC-akkoord draagt?” zo begon VGC voorzitter Carla Dejonghe, die het VGC-bestuursakkoord toelichtte: “Goesting in Brussel. Ik denk dat het duidelijk is dat Open Vld hier mee aan werkte”.

Overduidelijk zelfs, want het meest opvallende voorstel van minister Guy Vanhengel voor de  opstart van een tweetalige lerarenopleiding, om tweetalige leerkrachten af te leveren en dus met tweetalige scholen te kunnen beginnen, staat letterlijk in het akkoord van de VGC, het Brussels Gewest én zelfs van de COCOF.

Alle sprekers, voorzitter Thomas Ryckhalts, Khadija Zamouri, Stefan Cornelis, Els Ampe en Guy Vanhengel, somden de punten op van het Open Vld-programma die ze in de drie akkoorden hielpen binnensluizen. En die lijst was ellenlang.

De sprekers beklemtoonden de ambitie van de akkoorden en het ontwikkelen van een lange termijnvisie die de komende legislatuur zelfs overschrijdt. Tal van concrete actiepunten die werden toegelicht, onderschreven deze visie, aldus de onderhandelaars.

Vooral werd de samenwerking beklemtoond tussen het Gewest en de Gemeenschappen (onderwijs en opleiding), tussen de gewesten onderling (mobiliteit en tewerkstelling), de samenwerking met de gemeenten (ruimtelijke ordening, fiscaliteit en begroting, interne institutionele vereenvoudiging). Ook benadrukten zij dat de rode draad doorheen de teksten de demografische groei omvat waardoor er ingrepen nodig zijn op het vlak van onderwijs, tewerkstelling, huisvesting, mobiliteit, ruimtelijke ordening en de strijd tegen de armoede.

Ook het deel tewerkstelling en de strijd tegen de jeugdwerkloosheid werden ruim belicht. Om het opleidings- en tewerkstellingsbeleid een nieuwe ‘drive’ te geven zal het beleid inzake tewerkstelling van GECO’s worden herzien. Dit beleid slorpt nu te veel middelen op, middelen die beter en duurzamer kunnen worden ingezet.

Andere belangrijke elementen, aldus het congres, zijn de beroepsopleidingstrajecten voor jongeren, de bouw van nieuwe scholen, het taalonderwijs, met het immersieonderwijs en de tweetalige normaalschool.

Inzake ruimtelijke ordening werd aandacht besteed aan de tien duidelijk geïdentificeerde stadswijken en de ontwikkeling van de Kanaalzone. Naast de hulp van de overheid bij de bouw van 6.500 nieuwe woningen, zal ook een systeem van huurtoelage worden ingevoerd. Dit om mensen met een beperkt inkomen makkelijker toegang te verlenen tot de private huurmarkt.

Wat mobiliteit betreft, werd de uitbouw van het metronetwerk belicht.

In het fiscaal deel werden de krachtlijnen van de fiscale hervorming toegelicht: een verschuiving van de belasting op arbeid naar die op vastgoed; de afschaffing van de gewestbelasting en de agglomeratiebelasting, gecompenseerd door het optrekken van de onroerende voorheffing, waardoor zij die niet in Brussel gedomicilieerd zijn, maar wel een eigendom hebben, een kleine extra bijdrage leveren. Dat komt wie in Brussel gedomicilieerd is ten goede. Verder werd ook gesproken over het ontwikkelen van voordelige tarieven inzake registratierechten; een verdere harmonisering van de belastingen.

De 150 deelnemers aan het congres haalden op het einde van de avond de blauwe kaart boven om hun instemming aan de akkoorden te betonen.

 

 

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder