Sla navigatie over

Open Vld pleit voor integratiecontract op maat

De vluchtelingen die vandaag ons land binnenkomen, zijn afkomstig uit gebieden waar de conflicten waarschijnlijk niet op korte termijn beëindigd zullen zijn. Dat betekent dat we hen op een humane manier moeten opvangen én ons de vraag moeten stellen hoe we van hun verblijf een succesverhaal maken. Taal en werk zijn daarbij onze leidraad. Enkel een uitkering geven en hen aan hen lot overlaten is geen optie. We willen samen aan de slag om hen te activeren in onze maatschappij. Vluchtelingen zijn daar ook vragende partij voor. Zo creëren we draagvlak om van migratie een positief verhaal te maken.

Recht op maatschappelijke integratie

In België kennen we het recht op maatschappelijke integratie. Het OCMW heeft de opdracht dat recht te garanderen. Doelstelling is een maximale integratie en participatie aan het maatschappelijk leven. Hiervoor beschikt het OCMW over drie instrumenten :

  • De tewerkstelling (bemiddeling bij de zoektocht naar werk, art. 60 tewerkstelling via OCMW)
  • Een leefloon
  • Een integratiecontract: een uitbreiding van het bestaande Geïndividualiseerd Project voor Maatschappelijke Integratie (GPMI). Ieder GPMI gaat uit van de verwachtingen, de vaardigheden, de bekwaamheden en de behoeften van de betrokken persoon. Het gaat o.m. om vorming, opleiding, werkervaring,... die moet leiden naar volwaardig werk.

Ook een combinatie van maatregelen is mogelijk. Het toekennen van deze bijstand wordt altijd afgesproken met de cliënt en kan dus aan bepaalde engagementen verbonden zijn. De opdracht van het OCMW is immers niet om een inkomen toe te kennen, maar wel de kans te bieden om terug zelfstandig een eigen leven in handen te nemen. Tewerkstelling is daarbij de eerste bekommernis.

Om van het recht op maatschappelijke integratie te genieten, moet men werkwillig zijn, tenzij dit omwille van gezondheids- of billijkheidsredenen niet mogelijk is. In Vlaanderen betekent dit dat men zich moet inschrijven bij de VDAB. Daarnaast moet men in Vlaanderen onder de inburgeringsplicht ook taallessen en lessen maatschappelijke oriëntatie volgen. In Brussel en Wallonië is er nog geen inburgeringsplicht.

Maatwerk

Het GPMI dat een traject op maat biedt is echter enkel verplicht voor -25-jarigen. Voor alle anderen is het facultatief. Sommige OCMW’s passen dit voor een grotere groep toe, anderen dan weer niet. Het zonder veel voorwaarden toekennen van een leefloon is administratief uiteraard makkelijker en goedkoper. Tot een duurzame oplossing leidt het echter niet. We willen inzetten op zelfredzaamheid, niet op afhankelijkheid. Dat is ook waarom het regeerakkoord voorziet om het GPMI uit te breiden naar andere gerechtigden

GPMI in het regeerakkoord

Regeerakkoord: “Het Geïndividualiseerd Project voor Maatschappelijke Integratie wordt in overleg met de sector uitgebreid naar andere gerechtigden inzake maatschappelijke integratie en dienstverlening. Hierin wordt, in onderling overleg, een duidelijk traject naar meer zelfredzaamheid opgenomen en worden evaluatiemomenten voorzien.“

Inspanningen voor integratie en activatie

Open Vld wil inspanningen doen om de groep vluchtelingen te integreren en te activeren via aangepaste trajecten. OCMW’s moeten hen inschakelen via het bestaande instrument van het Geïndividualiseerd Project voor Maatschappelijke Integratie. Elke vluchteling moet een traject op maat krijgen, bestaande uit taallessen, vorming, opleiding en werkervaring. Daarbij houden we rekening met het profiel van de vluchteling: taalkennis, opleidingsniveau, werkervaring, etc.

Om deze taak correct uit te voeren moeten de OCMW’s daarvoor bijkomende middelen en ondersteuning krijgen. Het ter beschikking stellen van een aantal modeltrajecten voor vluchtelingen kan helpen om dit vlot uit te rollen.

Gemeenschapsdienst als begeleiding naar werk en integratie

Eerder al, pleitte Open Vld binnen diezelfde filosofie, voor gemeenschapsdienst. De liberalen willen een schakelprogramma’s uitwerken om Belgen en vluchtelingen naar werk en integratie te begeleiden. Meestal zijn ze daar ook vragende partij voor en willen ze niets liever dan ingeschakeld worden. Bovendien vormt het een ideale manier om onze maatschappij te leren kennen, om uit het isolement te geraken en de taal te leren en werkervaring op te doen. Zo vormt gemeenschapsdienst een springplank naar werk en integratie.

Ook hier willen we maatwerk aanbieden en het soort gemeenschapsdienst aanpassen aan het profiel van de vluchteling. Al te vaak denken we aan het klassiek voorbeeld van de groendienst, maar er zijn ongetwijfeld profielen die we ook elders, bijvoorbeeld in de zorg, kunnen inzetten.

Gemeenschapsdienst op maat

Het regeerakkoord voorziet om het instrument van gemeenschapsdienst voor leefloners uit te werken. Deze gemeenschapsdienst kadert dan binnen een Geïntegreerd Project voor Maatschappelijke Integratie op maat van de leefloner.

Regeerakkoord: “De federale regering geeft via een aanpassing van de regelgeving aan de lokale besturen nieuwe instrumenten inzake sociale en maatschappelijke integratie om binnen het GPMI een gemeenschapsdienst voor leefloners uit te werken. Hierbij wordt het initiatief van de cliënt maximaal gerespecteerd en een progressieve maatschappelijke en/of professionele re-integratie beoogd. Op deze manier wordt het sociaal weefsel versterkt, kansen gecreëerd en sociale vaardigheden uitgebouwd.

De regering onderzoekt hoe ze de OCMW’s via positieve prikkels beter kan aansporen met het oog op een verhoogde inspanning en daaruit voortvloeiend een grotere doorstroom van leefloners naar duurzaam werk en sociale integratie.

(Her)bekijk hier het interview.

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder