Sla navigatie over

Open Vld stelt liberaal veiligheidsplan voor

Bart Somers en Patrick Dewael lanceren een blauw 20-puntenplan voor een veiligere samenleving. De liberalen willen de politie meer slagkracht geven door een sterkere organisatie. Burgemeesters moeten meer armslag krijgen in de strijd tegen criminaliteit. Door een betere samenwerking kunnen we terrorisme en zware criminaliteit te lijf gaan. Justitie moet efficiënter werken, straffen op maat uitspreken én die ook uitvoeren. Er gaat ook bijzondere aandacht naar slachtoffers. “De afgelopen jaren werd er terecht fors ingezet op een sterkere veiligheidscultuur en een efficiëntere justitie. We moeten deze inspanningen de komende jaren verder zetten”, aldus Dewael en Somers.

Veiligheid is de eerste en belangrijkste taak van de overheid. Daarvoor rekenen wij op onze politie, justitie en inlichtingendiensten. “Anno 2019 staan we voor een aantal grote uitdagingen. Ons land werd getroffen door terreuraanslagen, er woedt een strijd tegen drugsmaffia, ook kleinere criminaliteitsfenomen verdienen permanent onze aandacht en tegelijkertijd duiken er ook nieuwe veiligheidsproblemen op”, zegt Bart Somers.

De voorbije jaren werd er in regering en parlement hard gewerkt aan de versterking van ons veiligheidsapparaat. Open Vld trok mee aan de kar. Zo heeft de onderzoekscommissie naar de aanslagen van 22 maart onder het voorzitterschap van Patrick Dewael onze gehele veiligheidsmachine een grondige revisie gegeven en tal van verbeteringen aanbevolen. Bart Somers werkte als burgemeester en in de Vlaamse commissie radicalisering intens mee aan de aanpak van radicalisering. Carina Van Cauter zette dan weer haar schouders onder de bestrijding van straffeloosheid, het updaten van onze strafwet en het moderniseren van justitie.

Maar het werk is verre van af. “De wereld staat niet stil. We moeten blijven investeren in een stevig veiligheidsbeleid. Zonder veiligheid is er immers geen vrijheid. Dan geldt het recht van de sterkste”, zegt Somers. Daarom presenteert Open Vld 20 programmapunten voor de komende verkiezingen. Dewael: “Het zijn stuk voor stuk noodzakelijke maar haalbare maatregelen die onze veiligheidsdiensten meer slagkracht geven om hun belangrijke taak uit te oefenen. We passen daarbij uitdrukkelijk voor maatregelen die onze vrijheid en rechtsstaat uithollen. Dat kan nooit de bedoeling zijn.”

Het integrale plan kan je hier nalezen.

Een samenvatting van de maatregelen lees je hieronder:

 • Sterk preventiebeleid, respect voor de rechtsstaat en een open samenleving

Een sterk veiligheidsbeleid begint altijd bij een goed uitgebouwd preventiebeleid. Er is een belangrijke rol weggelegd voor de steden en gemeenten. “Een verdeelde samenleving is een onveilige samenleving. We moeten dus strijden tegen hokjesdenken en segregatie”, zegt Somers. “Om goed te kunnen samenleven, moet iedereen wel onze wetten en dezelfde spelregels respecteren. Dat zijn onze fundamentele normen uit de grondwet: de vrijheid van meningsuiting, de gelijkheid van man en vrouw…”, vult Dewael aan.

 

 • Beter georganiseerde politie

Veel politiezones zijn te klein om echt slagkrachtig te zijn en bepaalde criminaliteitsfenomenen te kunnen aanpakken. “We moedigen daarom vrijwillige fusies financieel aan. De wijkwerking -het ‘blauw op straat’- mag niet in het gedrang komen. In Brussel komt er één politiezone onder bevoegdheid van het gewest”, aldus Dewael.

Momenteel zijn het aantal agenten niet eerlijk verdeeld tussen de verschillende politiezones. “Daardoor kampen veel zones met tekorten. We passen die verdeelsleutel –de zogenaamde KUL-norm- dus aan. De federale politie moet worden versterkt, zodat ze de lokale zones beter kan bijstaan”, aldus Somers. De federale en lokale politie hebben eveneens nood aan één sterke, gemeenschappelijke basiscultuur. Zo kunnen ze beter samenwerken.

De instroom van nieuwe politie-inspecteurs moet verhogen. Om de aanwerving sneller te laten verlopen moet de lokale politie zelf rechtstreekse aanwervingen kunnen doen. We gaan ook voor een aanpassing van het statuut waarbij we evolueren naar functionele verloning en inzetten op mobiliteit tussen diensten.

De technologie staat niet stil. Terwijl criminelen hier volop van gebruik maken, hinken onze veiligheidsdiensten soms achter. Aankoop van nieuw materiaal moet ook vlotter verlopen. De politiediensten beschikken nog over te veel verschillende databanken en delen nog te weinig informatie. Er is dus nood aan een efficiënter databeheer. We moeten ook evolueren naar één registratiesysteem.

 

 • Focus op kerntaken van politie

“Goed opgeleide en getrainde politiemensen moeten zich vooral met politiewerk bezighouden”, zegt Dewael. “Er kunnen nog veel taken worden uitbesteed aan private bewakingsagenten.” Denk bijvoorbeeld aan de vaststelling en verwerking van kleine verkeersinbreuken waaronder snelheidsovertredingen, het onthaal in politiekantoren, de bewaking van gebouwen…

 

 • Meer armslag voor de burgemeesters

Burgemeesters kunnen nu al snel optreden tegen criminaliteit via hun bestuurlijke politiebevoegdheden. “Denk aan het in beslag nemen van voertuigen om zogenaamde patsers aan te pakken”, zegt Somers. “Die bestuurlijke handhaving is ook zeer efficiënt om georganiseerde criminaliteit preventief aan te pakken. Wij pleiten voor een uitgebreider wettelijk kader naar voorbeeld van Nederland zodat de burgemeester, politie en justitie nog beter kunnen samenwerken.” Ook de burgers moeten we meer betrekken in alle aspecten van veiligheid. “Denk aan het register gestolen goederen, het verspreiden van camerabeelden via sociale media of de oprichting van een anoniem meldpunt criminele feiten”, zegt Dewael.

 

 • Aanpak drugs- en georganiseerde criminaliteit

Bij de druggebruikers moet de focus vooral liggen op preventie en nazorg, bij de kleinere verdelers op repressie en nazorg en bij het groot banditisme zal het antwoord volledig repressief zijn. “Om georganiseerde en zware criminaliteit beter het hoofd te kunnen bieden, dienen de ‘lessons learned’ uit de verschillende actieplannen zoals het Kanaalplan, Stroomplan, Kempen-Maasplan en transmigratieplan zo veel mogelijk geïntegreerd te worden in de reguliere politiewerking. Bovendien is een sterkere internationale samenwerking cruciaal”, aldus Somers.

 

 • Aanpak van terrorisme en radicalisering

Radicalisering en terrorisme pakken we preventief aan door een betere opvolging op lokaal niveau, in samenwerking met OCAD. Financiële transacties volgen we beter op door een versterkte gegevensuitwisseling tussen inlichtingendiensten en de banken. Inlichtingendiensten moeten -onder scherpe controle- ook disruptief kunnen optreden om een terroristisch plot te ontmantelen. “De onderzoekscommissie naar de aanslagen stelde één kruispuntdatabank voor waar politie, justitie, inlichtingendiensten, OCAD, dienst vreemdelingenzaken en de cel ‘financiële informatie’ data veilig kunnen delen”, zegt Dewael. Deze staat nog altijd in de steigers en de werken vorderen te traag. “Veiligheidsdiensten moeten hun puzzelstukjes niet alleen in de voornoemde kruispuntbank delen, maar ze ook samen op tafel leggen tijdens overlegmomenten over terreurdossiers”, zegt Dewael. De strafmaat voor deelname aan terroristische activiteiten moet omhoog.

 

 • Een betere grensoverschrijdende politiesamenwerking

“Criminaliteit stopt niet aan de grenzen. Onze politiediensten moeten nauwer samenwerken over de landsgrenzen heen”, aldus Somers. Het vernieuwde Benelux-verdrag staat hiervoor model: het zorgt voor een betere uitwisseling van gegevens, meer mogelijkheden voor grensoverschrijdend optreden en het vergemakkelijkt het politieonderzoek in het buurland.

 

 • Een daadkrachtige justitie, ook voor kleine criminaliteit

Justitie moet alle vormen van criminaliteit aanpakken. Dewael: “We zetten in op een lik-op-stuk-beleid voor zware misdaadfenomen, maar ook voor kleine criminaliteit en overlast. Justitie moet luisteren naar de burgers wanneer zij dergelijke fenomenen melden en daadkrachtig optreden, eventueel via alternatieve wegen zoals GAS-boetes en maatregelen zoals probatie of werkstraf.” De slachtoffers moeten steeds vergoed kunnen worden voor de geleden schade. “Wie over de schreef gaat moet ook binnen een korte termijn worden geconfronteerd met de consequenties van zijn daden. Daarom pleiten we voor een betere en uniforme toepassing van het bestaande snelrecht in alle arrondissementen”, zegt Somers.

 

 • Een effectieve strafuitvoering

De uitgevoerde straf sluit zo dicht mogelijk aan bij de uitgesproken straf om straffeloosheid en het gevoel van straffeloosheid tegen te gaan. “De recente wetswijziging onder impuls van Carina Van Cauter is een belangrijke sprong voorwaarts: ook gevangenisstraffen onder de drie jaar zullen worden uitgevoerd”, weet Dewael. Enkel de rechter beslist over de strafmaat en over wijzigingen aan die straf, zoals beperkte detentie, elektronisch toezicht of voorwaardelijke invrijheidstelling. Somers: “Als een gevangenisstraf wordt uitgesproken, moet de resocialisatie reeds beginnen tijdens de detentie, niet pas erna.”

 

 • Snellere en moderne justitie

De herziening van het strafprocesrecht waartoe de Europese wetgeving ons land dwingt, moet gericht zijn op minstens een halvering van de behandelings- en procestermijnen en –procedures. Wie dat wil, moet quasi volledig elektronisch de verschillende stappen van een rechtszaak kunnen doorlopen, waar mogelijk zelfs van thuis uit zodat men zich zo weinig mogelijk moet verplaatsen. Justitie moet eindelijk de digitale sprong voorwaarts maken.

 

 • Slachtoffers centraal stellen

We stellen slachtoffers centraal. “Als we optreden tegen straffeloosheid, moet dit ook leiden tot een erkenning en een volledige en snelle vergoeding van alle slachtoffers.” Daarnaast is het belangrijk dat zij zo goed mogelijk op de hoogte worden gehouden van het verloop van hun zaak. “Ze hebben recht op één aanspreekpunt binnen politie en justitie, zodat ze zelf niet geconfronteerd worden met een administratieve rompslomp”, aldus Dewael.

 

 • Veilig internet

We pakken de internetcriminaliteit aan. Daarvoor werken we internationaal samen met andere EU-lidstaten en indien nodig ook met bondgenoten die geen lid van de EU zijn. We eisen dan ook van de spelers op de markt zoals Google en Facebook dat zij instaan voor de bescherming van de gebruikers en hun gegevens.

 

 • Moderne gevangenissen en justitiegebouwen

Tegen 2030 willen we overal in het land moderne gevangenissen met menswaardige leefomstandigheden en veilige, comfortabele werkomstandigheden.

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder