Sla navigatie over

Openbaar onderzoek rond Frans windmolenpark voor kust van Duinkerke start binnenkort

Van 8 april tot 18 mei organiseert de Franse overheid een openbaar onderzoek over de milieuvergunningsaanvraag voor een offshore windmolenpark voor de kust van Duinkerke. Het windmolenpark dreigt een aantal fundamentele Belgische belangen aan te tasten waaronder de vrijheid en veiligheid van scheepvaart, veiligheid van het luchtvaartverkeer, de redding op zee, het mariene milieu en het zeezicht van de kustbewoners. Sinds 2016 wordt dit dossier dan ook van nabij opgevolgd door de federale regering en in het bijzonder door de minister van Noordzee. Tijdens het openbaar onderzoek kan iedereen bezwaren, opmerkingen of adviezen indienen.

De aanvraag van Eoliennes en Mer de Dunkerque (EMD) en Réseau de Transport d’Electricité (RTE) gaat over een groot windmolenpark dat de Franse overheid wil bouwen op 10 km van de kust. In een zone van 50 km² moeten 46 windmolens komen van 240 tot 300 meter boven zeeniveau. De aanvraag omvat ook een offshore platform voor de transmissie en onderzeese kabels. De verwachte productie van het offshore windmolenpark wordt geschat op ongeveer 2,3 TWh elektriciteit per jaar.

Aantasting fundamentele Belgische belangen

België heeft zich tot nu toe altijd verzet tegen de bouw van het windmolenpark op de huidige voorziene locatie. Met windmolens tot 300m hoogte op nauwelijks enkele kilometers van de kust en pal tegen de Belgische grens. Dat zorgt voor een nefaste impact. Zo dreigen twee historische scheepvaartroutes vanuit de haven van Oostende onbruikbaar te worden door het park, en ook de veiligheid van de scheepvaart en het zeezicht vanuit de kustgemeenten De Panne, Koksijde en Nieuwpoort komen in het gedrang. Het geplande park heeft ook een impact op beschermd zeegebied, aangezien het in het Franse Natura 2000-gebied ‘Bancs des Flandres’ ligt, en naast het Belgische Natura 2000-gebied ‘Vlaamse Banken’.

Rechten vrijwaren

Sinds 2016 wordt dit dossier van nabij opgevolgd door de federale regering en in het bijzonder door de minister van Noordzee.

Recente ontwikkelingen omvatten stappen zoals het beroep dat toenmalig minister van Noordzee Van Quickenborne indiende bij de administratieve rechtbank van Rijsel in mei 2021, wat later werd doorverwezen naar de Franse Raad van State. In een arrest van juli 2023 verklaarde de Raad van State zich bevoegd, maar verklaarde de bezwaren ongegrond. De Raad van State stelt immers dat de consultatie met de buurlanden – waarvan ons land van mening is dat deze al veel vroeger had moeten gebeuren – nog moet plaatsvinden en dit op het moment dat de milieuvergunning aangevraagd wordt, dus tijdens de zogenaamde enquête publique.

Ook op Europees niveau werden stappen ondernomen. Zo heeft België formeel klacht ingediend bij de Europese Commissie. Echter oordeelde ook de Commissie dat de publieksconsultatie waarin ook de locatie kan besproken worden, nog moest georganiseerd worden en dit in het kader van de aanvraag van een milieuvergunning.

Start publieksconsultatie

Minister van Noordzee Paul Van Tigchelt en zijn voorgangers hebben er bij de Franse overheid op aangedrongen het openbaar onderzoek in het kader van de aanvraag van een milieuvergunning open te stellen voor reacties vanuit België. De Franse overheid is ingegaan op deze vraag en werkt samen met de de dienst Marien Milieu en de Vlaamse overheid om de Belgische stakeholders en bevolking te bereiken en te informeren.

Minister Van Tigchelt benadrukt het belang van een gecoördineerd Belgisch standpunt, dat samen met dat van de Vlaamse overheid, kustgemeentes en havens zal worden ingediend. De publieksconsultatie zal zowel in België als Frankrijk plaatsvinden, waarbij het grote publiek tussen 8 april en 18 mei (12u30) wordt uitgenodigd om opmerkingen in te dienen.

Alle documenten raadplegen en deelnemen aan het openbaar onderzoek kan vanaf 8 april op https://www.consult-leefmilieu.be.

Alternatieve locatie

Daarnaast heeft de federale overheid de voorbije jaren een alternatief uitgewerkt dat juridisch onderbouwd werd door een Frans advocatenkantoor. Door de windmolens 5 km dieper in de zee te verplaatsen, zouden we zo goed als alle bezwaren kunnen wegwerken. België beschikt als zesde grootste offshore windenergieproducent ter wereld over heel wat expertise terzake en blijft steeds bereid om met de Franse collega’s samen te werken hierover.

Paul Van Tigchelt, minister van Noordzee: “Ons land heeft sinds 2016 een constructieve dialoog onderhouden met de Fransen om tot een aanvaardbare oplossing te komen. Want er zijn heel wat terechte Belgische bezorgdheden. Het windmolenpark dieper in zee bouwen, zoals we dit ook doen met de Belgische windmolenparken, verdient dan ook de voorkeur. Daarom is het belangrijk dat iedereen die mogelijk hinder zal ondervinden van het park, nu deelneemt aan het openbaar onderzoek. Met de federale regering zullen we er alles aan doen om de rechten van de kustbewoners, de haven van Oostende en andere belanghebbenden te vrijwaren.”

Meer info over het project is te vinden op https://parc-eolien-en-mer-de-dunkerque.fr/project-fl.

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder