Sla navigatie over

Voor het eerst in jaren opnieuw Vlaamse lokale geloofsgemeenschappen erkend

Jarenlang heerste er onzekerheid bij lokale geloofsgemeenschappen of ze ooit erkend konden worden wegens het ontbreken van duidelijke erkenningsvoorwaarden. Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers bracht daar deze legislatuur verandering in met een nieuw erkenningsdecreet. Binnen het decreet gelden duidelijke voorwaarden, zoals het verbod op buitenlandse financiering en inmenging. Vandaag, jaren na de laatste erkenningen, gaat Somers over tot de erkenning van 2 protestantse kerken, 2 orthodoxe kerken en 2 moskeeën. “We erkennen vandaag de eerste lokale geloofsgemeenschappen in jaren. Dit binnen het nieuwe decretale kader dat duidelijke voorwaarden stelt. Hiermee kiezen we voor rechtszekerheid en dialoog.”

In 2016 werden de laatste lokale geloofsgemeenschappen erkend, een orthodoxe kerk en een protestantse kerk. De laatste moskee werd in 2013 erkend, of 10 jaar geleden. Het ontbrak aan duidelijke erkenningsvoorwaarden waardoor in afwachting van de evaluatiestudie Torfs een erkenningsstop werd ingevoerd door de vorige Vlaamse Regering. Ook voor de ongeveer 1700 erkende lokale geloofsgemeenschappen heerste onduidelijkheid aan welke regels ze nu exact moesten voldoen. Met het nieuwe erkenningsdecreet bracht Somers hierin verandering. Binnen dit decreet zijn enkele duidelijke voorwaarden opgenomen: een verbod op buitenlandse financiering en inmengingen,  verplichtingen rond financiële en structurele transparantie en het respecteren van het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens. Ook richtte minister Somers een Vlaamse Informatie- en Screeningsdienst op om de lokale geloofsgemeenschappen op te volgen en te ondersteunen waar nodig.

77 ontvankelijke aanvragen voor de verkorte erkenningsprocedure

Nieuwe erkenningsaanvragen moeten een traject van 4 jaar met gunstig gevolg doorlopen – van aanvraag tot mogelijke erkenning. Voor de 100 erkenningsaanvragen die werden ingediend in de vorige regeerperiode en die in de wachtrij stonden, voorziet het nieuwe erkenningsdecreet in een eenmalige verkorte erkenningsprocedure van 1 jaar. Van de 89 lokale geloofsgemeenschappen die hier op intekenden werden 77 aanvragen ontvankelijk beoordeeld: 59 moskeeën, 9 orthodoxe kerken en 9 protestantse kerken. Deze 77 lokale geloofsgemeenschappen worden vervolgens door de Informatie- en Screeningsdienst grondig gescreend.

Eerste 6 worden erkend

Binnen de verkorte procedure worden de lokale geloofsgemeenschappen onderworpen aan een grondige screening door de Informatie- en Screeningsdienst die onderzoekt of er wordt voldaan aan de erkenningsvoorwaarden. Ook de provincies en gemeenten waar de lokale geloofsgemeenschappen liggen geven hun advies. Daarnaast komt er een geclassificeerd veiligheidsadvies van de Federale minister van Justitie gebaseerd op adviezen van 6 instanties: staatsveiligheid, OCAD, de federale en lokale politie, dienst vreemdelingenzaken, de militaire inlichtingendienst en de cel voor informatieverwerking (CFI). Deze laatste controleert of er geen ongewenste buitenlandse financiering is. De Informatie- en Screeningsdienst verwerkt al deze adviezen samen met het eigen screeningsonderzoek in 1 globaal eindadvies dat wordt overgedragen aan de minister, die beslist over de al dan niet toekenning van de erkenning.

Ondertussen zijn de eerste zes positieve eindadviezen door de Informatie- en Screeningsdienst bezorgd aan minister Somers. Volgende lokale geloofsgemeenschappen verkrijgen vandaag hun erkenning van Vlaams minister Bart Somers:

  • Evangelische kerk Bilzen, in Bilzen
  • Evangelische kerk Pottenbakker, in Kortijk
  • Moskee Tauhid, in Pelt
  • Moskee El Mouslimine, in Antwerpen
  • Orthodoxe kerk HH. Georgios en Alena, in Dilbeek
  • Orthodoxe kerk Heilige Georgios, in Turnhout

Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers: “De afgelopen jaren werden geen lokale geloofsgemeenschappen meer erkend en werden ingediende dossiers niet behandeld. Deze legislatuur hebben wij werk gemaakt van een erkenningsdecreet dat duidelijke voorwaarden stelt. Zo is er een verbod op buitenlandse financiering en inmenging en eisen we transparantie over de werking van de geloofsgemeenschap. Dankzij dit nieuwe decreet is er rechtszekerheid en kiezen we voor dialoog en vertrouwen, samen met onze Vlaamse lokale geloofsgemeenschappen.”

 

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder