Sla navigatie over

Parket en Vlaamse Regering pakken lokale criminaliteit aan

Het Openbaar Ministerie Antwerpen gaat met verschillende lokale ketenpartners en met de steun van Vlaamse ministers Bart Somers (Samenleven), Zuhal Demir (Justitie en Handhaving) en Wouter Beke (Welzijn) de leefbaarheid en veiligheid in afgebakende zorgbuurten verbeteren. Het project SAMEN start in Mechelen-Noord en wil met extra begeleiding strafbare feiten voorkomen, maar zet tegelijkertijd in op een lik-op-stukbeleid door bij strafbare feiten meteen op te treden. SAMEN staat voor Snel, Alternatief, Maatwerk, Efficiënt en Nabij.

“Het project bestaat uit een pre-gerechtelijk en een gerechtelijk luik en is in die zin uniek”, legt procureur des konings Franky De Keyzer uit. “Vertrekkend vanuit een goede beeldvorming, zorgen we ervoor dat preventie en vervolging in de zorgbuurt nauw op elkaar aansluiten en hun aanpak op elkaar afstemmen. Door de kennis en ervaring vanuit verschillende disciplines en diensten samen te brengen, kunnen we sneller en efficiënter optreden. Het doel is het verbeteren van de lokale veiligheid en leefbaarheid, dit met een duurzame en effectieve aanpak van de daders, en een herstelgerichte oplossing voor de slachtoffers.”

Pre-gerechtelijk luik

Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers maakt daar dit jaar nog 150.000 euro voor vrij. Bart Somers: “Kort op de bal spelen en samenwerking staan centraal in dit project. Naast snellere doorlooptijden van onderzoeken en een lik-op-stukbeleid bij strafbare feiten, wordt er tijdens het preventieve luik getracht om te voorkomen dat jongvolwassenen tussen 18 en 25 jaar verglijden naar een criminele levensstijl. Net zoals gebeurt bij een Lokale Integrale Veiligheidscel, worden alle betrokken partners in een vroeg stadium op een casusoverleg samengebracht om jongvolwassenen te coachen en in te spelen op bepaalde risicofactoren zoals werkloosheid en een gebrek aan opleiding of omkadering. In duidelijke afgebakende zones en wijken werken jeugdwerkers, VDAB, maatschappelijke assistenten en andere partners zeer concreet samen om onmiddellijk begeleiding en hulpverlening met een individueel plan van aanpak te voorzien.”

Om te voorkomen dat jongeren criminele feiten plegen is er ook een belangrijke rol weggelegd voor de welzijnsactoren en preventie. Dat is een grote uitdaging, omdat de maatschappelijke en sociale druk waaronder deze jongeren staan hen bijzonder kwetsbaar maakt. Met een aanpak op maat van elke jongere wordt er sterk in gezet op het creëren van een alternatief, positief perspectief.  Jongeren worden mee verantwoordelijk voor het traject dat ze afleggen, en dat gericht is op actieve en constructieve participatie aan buurt en samenleving. Dat vraagt naast de versnelling die hier juridisch wordt beoogd, ook een aanpak die gericht is op het ‘hier en nu’. Vanaf 2021 wordt een dimensie toegevoegd die moet helpen om werkzame factoren uit dit project ook wetenschappelijk in kaart te brengen en instrumenten te ontwikkelen om de vicieuze cirkel waarin sommige buurten zitten duurzaam te doorbreken, en te evolueren naar veiligere en leefbare, zorgzame buurten.

Gerechtelijk luik 

Op gerechtelijk niveau zal crimineel gedrag een snelle, duurzame en effectieve reactie krijgen.  Procureur des Konings Franky De Keyzer: “Bij ernstige strafbare feiten verschijnen de verdachten binnen de 12 uur voor de onderzoeksrechter, eenvoudige heterdaaddossiers worden binnen de 48 uur afgehandeld. in alle andere dossiers werken we naar een eindbeslissing binnen de 2 maanden na de feiten of aangifte. Het project SAMEN zal optimaal gebruik maken van de bestaande drugsopvolgingskamers. Deze rechtbanken bewijzen dagdagelijks hun meerwaarde. Zowel de rechtbank als het parket wensen deze kamers op korte termijn nog uit te breiden. Daarnaast willen we ook maximaal inzetten op het herstellen van schade bij slachtoffers. PZ Mechelen-Willebroek heeft daarom het SAMEN-team in het leven geroepen, die ook zal instaan voor de schaderegeling, zodat benadeelden zo snel mogelijk vergoed worden door de dader. Het parket heeft SAMEN-magistraten aangeduid die via een videolink met de politiezone onmiddellijk de nodige beslissingen kunnen nemen.”

Het justitiehuis voorziet dan weer extra justitieassistenten om onmiddellijk waar nodig de begeleiding op te starten. Reactie op criminaliteit moet krachtig, op maat gesneden van dader en slachtoffer, betekenisvol en tijdig zijn. Samen met parket Limburg werd er met sectie M eerder al een gelijkaardige werking op gezet,waardoor de afhandelingstijd met 80% ingekort werd.  Dat bij kleine criminaliteit vaak meer dan een half jaar voorbij kon gaan vooraleer daders de gevolgen van hun daden ondervinden, doet het vertrouwen van de mensen in justitie afbrokkelen en het gevoel van straffeloosheid toenemen. Met dank aan Procureur De Keyzer en de vele partners kunnen we vandaag ook in de regio Mechelen een sterk lik-op-stukbeleid voeren.

Het pilootproject start in Mechelen, maar wordt wetenschappelijk gemonitord om later te kunnen opschalen naar andere politiezones of zorgbuurten in de provincie Antwerpen. Mechels burgemeester Alexander Vandersmissen reageert trots: “Onze stad heeft immers een trackrecord van integraal aanklampend veiligheidsbeleid waarmee we al vaker hebben geïnspireerd. Goede intenties volstaan niet. Het pad weg van criminaliteit is actief stappen zetten en concrete resultaten boeken.”

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder