Sla navigatie over

Parlement keurt nieuwe eindtermen onderwijs goed

De overheid legt in eindtermen of ontwikkelingsdoelen vast wat jongeren minimaal moeten kennen en kunnen. "De huidige eindtermen zijn intussen ruim 20 jaar oud en dringend aan vernieuwing toe. De samenleving verandert tegen sneltreinvaart, dus ook het onderwijs moet daaraan aangepast worden. Sommige eindtermen zijn ook onvoldoende duidelijk," zegt Jo De Ro, die samen met Kathleen Helsen (CD&V) en Koen Daniëls (N-VA) een voorstel van kaderdecreet indienden voor nieuwe eindtermen. "Die nieuwe eindtermen moeten de leerlingen een basis geven voor hun verdere school- en professionele carrière. Het Vlaamse Parlement keurde het kaderdecreet vandaag goed, en dat mag gerust historisch genoemd worden."

Eindtermen gaan over de kern van ons onderwijs: wat verwachten wij dat onze jongeren minimaal leren op school? Wat hebben jongeren vandaag minimaal nodig om een volwaardige rol te spelen in de samenleving? Om zich persoonlijk te ontwikkelen? Om verder te studeren? Om vlot toegang te vinden tot de arbeidsmarkt?

"Onze maatschappij verandert in ijltempo, en dus moet de inhoud van ons onderwijs up to date blijven met die evoluties. Onze huidige eindtermen zijn meer dan 20 jaar oud en dateren van een tijd waarin smartphones en sociale media nauwelijks bestonden. Ook maatschappelijke uitdagingen zoals digitalisering, klimaatdoelstellingen, burn-outs … stonden nauwelijks op de agenda," zegt Jo De Ro.

Elke eindterm telt

Daarom lanceert het Vlaams Parlement nu een nieuwe kader voor de eindtermen van de toekomst. Het werd een omvattend kader van kleuter- tot secundair onderwijs, gebundeld in 16 afzonderlijke sleutelcompetenties. Het onderscheid tussen vakgebonden  en vakoverschrijdende eindtermen valt weg. Voortaan moet elke eindterm worden bereikt. Eindtermen moeten ook beperkt zijn in aantal, en helder geformuleerd; elke leerkracht moet duidelijk weten wat met de eindtermen wordt bedoeld. 

Kennis, vaardigheden, inzichten en attitudes

Om ervoor te zorgen dat de eindtermen alle aspecten bevatten, wordt kennis geëxpliciteerd naast vaardigheden, inzichten en indien van toepassing attitudes. Voor de onderwijstaal Nederlands worden er voor de eerste graad van het secundair onderwijs ook uitbreidingsdoelen voorzien die door een leerlingenpopulatie kunnen bereikt worden. 

Vrijheid, vertrouwen en duidelijkheid

Niet de overheid, maar de onderwijsverstrekkers koppelen de eindtermen aan de vakken. De leerplannen – waarin eindtermen en ontwikkelingsdoelen letterlijk worden opgenomen – moeten  een houvast zijn voor het uitwerken van lessen, maar ze moeten leerkrachten tegelijkertijd voldoende ruimte en autonomie bieden om met hun eigen expertise en vanuit hun passies aan de slag te gaan met de leerstof

Basisgeletterdheid

In de eerste graad van het  gewoon secundair onderwijs  worden ook eindtermen basisgeletterdheid ingevoerd. "Iedere leerling moet over die lat," zegt Jo De Ro. "Het gaat dan bijvoorbeeld over digitale, financiële en competenties Nederlands. Hiermee willen we de zelfredzaamheid van leerlingen verhogen." Dit nieuwe concept doet niets af aan de opdracht van scholen om ten aanzien van iedere leerling een maximale ambitie te betonen om alle eindtermen te bereiken.

Na drie jaar evalueert het Vlaams Parlement het concept op zijn effectiviteit en beslist of het ook in andere graden en onderwijsniveaus, zoals het basisonderwijs, kan ingevoerd worden.

Gebonden aan finaliteit

In de tweede en de derde graad worden de eindtermen per finaliteit geformuleerd. Alle  doorstroomrichtingen krijgen dezelfde eindtermen, net als de studierichtingen die voorbereiden op de arbeidsmarkt, of de richtingen die zowel naar het hoger onderwijs als de arbeidsmarkt oriënteren.

Er worden specifieke eindtermen vastgelegd voor die richtingen in ASO, KSO en TSO die voorbereiden op hoger onderwijs, waarbij die specifieke eindtermen worden ontwikkeld uit de kenmerken onderdelen van een bepaald wetenschapsomein. Op die manier wordt mee uitvoering gegeven aan de modernisering van het secundair onderwijs.

Curriculumdossier

Voor elke stroom (1ste graad) en elke studierichting (2de en 3de graad) van het gewoon secundair onderwijs stellen de onderwijsverstrekkers per graad een curriculumdossier op, over de netten heen. Die netoverschrijdende bundeling van onderwijsdoelen zorgt ervoor dat studierichtingen met eenzelfde naam, ook eenzelfde inhoud hebben en biedt leerlingen die van school veranderen daardoor meer houvast.  Deze curriculumdossiers worden door de Vlaamse Regering goedgekeurd.

Levensbeschouwing

De scheiding van kerk en staat maakt het verre van evident voor de overheid om levensbeschouwelijke eindtermen te formuleren. Dat is een opdracht voor de bevoegde instanties, die ondertussen een traditie van onderling overleg opbouwden, en interlevensbeschouwelijke competenties hoog in het vaandel dragen.

"Het is natuurlijk wel aan de overheid om te controleren of die lesinhoud in overeenstemming is met internationale verdragen zoals de rechten van de mens en het kind en dat in de lessen levensbeschouwing de eindtermen en ontwikkelingsdoelen worden gerespecteerd," zegt De Ro.

Het voorstel van decreet regelt ook grotere transparantie door de verplichte publicatie van de levensbeschouwelijke leerplannen. De inspectie levensbeschouwelijke vakken zal voortaan ook jaarlijks rapporteren aan het Vlaams Parlement. Tot slot bevestigt het voorstel van decreet dat de directie van een school zelf de lessen levensbeschouwing kan bijwonen.

Periodieke evaluatie

Onze samenleving evolueert snel. Een nieuwe evaluatie aan het toeval overlaten of opnieuw 20 jaar wachten, betekent al meteen een handicap voor ons onderwijs en de jongeren die er gevormd worden. Daarom wordt voortaan periodiek geëvalueerd, en waar nodig bijgestuurd.

Voor Jo De Ro en de andere indieners is het nieuwe decreet een mijlpaal op weg naar een modern onderwijslandschap: “Met dit kader spelen we onze richtinggevende rol als overheid. Tegelijk geven we het onderwijsveld duidelijkheid, het vertrouwen en de vrijheid om flexibel in te spelen op snel wisselende omstandigheden. De nieuwe eindtermen zullen het instrument zijn om leerlingen te laten uitgroeien tot sterke persoonlijkheden die krachtig in het leven staan, en klaar zijn voor hun leven na de secundaire schoolbanken.”

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder