Sla navigatie over

Wie voldoende lang heeft gewerkt, heeft recht op een deftig pensioen. Door de vergrijzing stijgt de pensioenfactuur jaar na jaar. Open Vld is ervan overtuigd dat we de pensioenen kunnen blijven betalen als er meer mensen werken én als ze enkele jaren langer werken. De voorbije jaren hebben we daartoe moeilijke maar broodnodige maatregelen genomen. Maar langer werken moeten we ook haalbaar maken. En tegenover langer werken moet ook een hoger pensioen staan. We kijken daarvoor niet enkel naar het wettelijk pensioen, maar ook naar het aanvullend pensioen. Het pensioenbedrag moet bovendien rechtvaardig zijn: hoe lang je werkt bepaalt je pensioen, niet je statuut. De ongelijkheden tussen zelfstandigen, werknemers en ambtenaren werken we dus verder weg.

WE ZORGEN VOOR EEN FATSOENLIJK PENSIOEN

Een sterk pensioen rust op vier pijlers. De eerste pijler is het wettelijk pensioen. We versterken dit door mensen langer aan de slag te houden en de link tussen gewerkte jaren en het pensioenbedrag te versterken. Streefdoel is een wettelijk minimumpensioen van 1.500 euro bij een volledige carrière en dit ongeacht je statuut. De laagste pensioenen worden dus stelselmatig opgetrokken door de regering-De Croo. De tweede pijler bestaat uit het aanvullend pensioen, gestort door de werkgever. We willen dat elke werknemer een aanvullend pensioen kan opbouwen. 

In de tweede en de derde pensioenpijler (het pensioensparen) staat de lange termijn centraal. Een stabiel wettelijk kader is dan ook essentieel, zowel voor de spaarders als voor de werkgevers en de aanbieders van aanvullende pensioenplannen en pensioenspaarproducten. Dat geldt ook voor de vierde pijler, een eigen woning.

Voor zelfstandigen berekenen we sinds 2021 en dankzij de regering-De Croo de pensioenen voortaan op dezelfde manier als die van de werknemers door de nadelige correctiecoëfficiënt af te schaffen. Zo verhogen we de pensioenen van de zelfstandigen substantieel.

HOE LANG JE WERKT BEPAALT JE PENSIOEN, NIET HET STATUUT WAARIN JE WERKT

Er bestaan echter nog steeds verschillen tussen de pensioenstelsels van zelfstandigen, werknemers en ambtenaren. Die verschillen zijn niet meer te verantwoorden. Voor al die mensen met een gemengde loopbaan, die een pensioen opbouwen in verschillende stelsels, is de transparantie en de rechtvaardigheid volledig zoek. Vandaag hebben een aantal mensen bijvoorbeeld geen recht op een minimumpensioen omdat ze een gemengde loopbaan hebben, ook al voldoen ze aan de voorwaarde inzake een minimale loopbaan van 30 jaar. Dit kan niet. Daarom streven we naar een geharmoniseerd pensioensysteem in dat gelijk is voor werknemers, zelfstandigen en ambtenaren. We willen ook het onderscheid tussen gehuwden en wettelijk samenwonenden in de pensioenwetgeving wegwerken en streven naar een faire pensioenregeling wanneer ze uit mekaar gaan.

We versterken de band tussen het aantal gewerkte jaren en de hoogte van het pensioen. Om recht te hebben op het minimumpensioen vragen we dat je minstens 20 jaar ook effectief gewerkt en dus bijgedragen hebt. Wie ziek is, zwangerschaps- of ouderschapsverlof opneemt..., zal uiteraard nog steeds volledige pensioenrechten opbouwen.

We zorgen er ook voor dat het mogelijk is om langer te werken. We bieden ondersteuning aan diegenen die hun arbeidsritme willen aanpassen. We zetten in op levenslang leren met een opleidingsrecht om je steeds te kunnen bijscholen. De werkzaamheidsgraad bij 55-plussers gaat in stijgende lijn maar lag in 2020 nog altijd maar op 55,7% in Vlaanderen. Dat betekent dat bijna de helft van de mensen tussen 55 en 64 niet (meer) aan het werk is. Er is dus nog veel te doen om langer werken aantrekkelijker te maken en vervroegd met pensioen gaan te ontmoedigen.

 

BETAALBAARHEID GARANDEREN

Wij willen de betaalbaarheid van onze pensioenen garanderen. Daar staat of valt het hele systeem mee. Mensen moeten er vertrouwen in kunnen hebben dat ze na hun loopbaan op een pensioen kunnen rekenen. Dat doen we enerzijds door geen pensioenbeloftes te doen die we niet zullen kunnen houden, en anderzijds door de basis te vergroten van waaruit die pensioenen betaald worden. Met andere woorden: door meer mensen aan het werk te krijgen, en te zorgen dat mensen langer aan de slag blijven. Er is dus een sterk verband tussen het beleid op vlak van pensioenen en maatregelen over de loopbanen. Doel is een werkzaamheidsgraad van 80%.

Tenslotte vinden we dat iedereen op elk moment het toekomstig pensioen beter zou moeten kunnen inschatten en voorspellen wat de gevolgen zijn van hun loopbaankeuzes. Mensen moeten er zich bewust van zijn dat bijvoorbeeld de overgang van voltijds naar deeltijds werken een sterke impact zal hebben op hun pensioen. Dat geldt zeker voor vrouwen die, vaker dan mannen, de carrière terugschroeven omwille van de combinatie met zorgtaken in het gezin. De pensioenregeling moet transparanter en meer voorzienbaar.

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder