Sla navigatie over

Q&A: lokaal cultuur & jeugdbeleid: wat met bibliotheken?

  1. Wat zegt het Vlaamse regeerakkoord over sectorale decreten?

De financiering door de Vlaamse overheid van de lokale besturen gebeurt door een veelheid van kanalen. Om aanspraak te kunnen maken op Vlaamse middelen, zijn steden en gemeenten verplicht gedetailleerd te rapporteren aan Vlaanderen, met een grote bureaucratische last tot gevolg.

Het Vlaamse Regeerakkoord 2014-2019 trekt resoluut een andere kaart. Het gaat uit van deregulering, responsabilisering en autonomie voor lokale besturen. Vlaanderen geeft een groter vertrouwen in en meer beleidsvrijheid voor de steden en gemeenten. Ook wat de financiële relaties betreft, streeft men naar vereenvoudiging en transparantie.

“We integreren volgende sectorale subsidies aan lokale besturen in het Gemeentefonds: lokaal cultuurbeleid, lokaal jeugdbeleid, lokaal sportbeleid, flankerend onderwijsbeleid, bestrijding kinderarmoede, gemeentelijke ontwikkelingssamenwerking, integratiesubsidies. De verdeling van het totale bedrag dat hierdoor wordt toegevoegd aan het Gemeentefonds, zal gebeuren overeenkomstig het aandeel dat de gemeenten in 2014 krijgen uit al deze subsidieregelingen samen. De groeivoet van het Gemeentefonds is niet van toepassing op dit bedrag. Voorde gemeenten in het Brussels hoofdstedelijk Gewest en voor de faciliteitengemeenten in de Vlaamse Rand blijft de huidige regeling van kracht.”

  1. Wat betekent dit concreet voor Cultuur en Jeugd vanaf 1/1/2016?

De Vlaamse subsidies voor lokaal cultuur- en jeugdbeleid worden overgedragen aan het Gemeentefonds en zullen in de toekomst niet meer worden geïndexeerd. De lokale besturen hebben autonomie over de bestemming van de middelen. Dat wil zeggen dat steden en gemeenten door Vlaanderen niet meer verplicht worden een bibliotheek in te richten. We gaan er evenwel vanuit dat de verankering van deze bibliotheken zo stevig is dat geen enkel gemeentebestuur op korte termijn overweegt zijn bibliotheek te sluiten. Ook de VVSG is die mening toegedaan.

  1. Worden deze middelen geoormerkt 

Ze zijn traceerbaar, maar niet geoormerkt. Dat wil zeggen dat de gemeenten vrij zijn te bepalen waar ze deze middelen besteden en waar de klemtonen van hun lokaal beleid liggen.

  1. Waarom maken sommigen zich toch ongerust?

De sector gaat er van uit dat deze beslissing de facto een verschuiving van middelen zal betekenen van cultuur of jeugd naar andere beleidsdomeinen. Daar gaan wij niet van uit. Bibliotheken en cultuurcentra zijn immers de meest laagdrempelige manieren om de burgers te bereiken.

Daarenboven zijn de Vlaamse middelen slechts een kleine aanvulling op de veelheid van budget die een lokaal bestuur besteed aan hun cultuurbeleid. Steden en gemeenten geven meer dan 5 keer het Vlaamse geld uit aan bibliotheken en cultuurcentra. Door zelf te kiezen wat ze met dit geld doen,  kunnen de gemeenten een eigen  geïntegreerd lokaal cultuurbeleid gestalte geven op maat van hun burgers. De steden en gemeenten scoren in de vertrouwensbarometers zoals de VRIND trouwens bij de besten.

Het huidige gemeentedecreet schrijft voor dat gemeenten de burgers betrekken bij hun beleid. Via het lokale inspraak en participatiebeleid kan de sector zijn stem laten horen bij de besturen. Deze vorm van advisering biedt de meeste garantie voor een gedragen beleid.

  1. Meten is weten?

Een werkgroep ‘Vrije Tijd’ brengt momenteel in kaart hoe de Vlaamse overheid informatie kan krijgen over het gemeentelijk beleid, al was het maar om een overkoepelend overzicht te kunnen bewaren op het beleidsveld.

Deze werkgroep onderzoekt hoe de Vlaamse overheid informatie kan verzamelen over het lokale vrijetijdsbeleid zonder de gemeenten nieuwe rapporteringslasten op te leggen. Eind deze maand zal de werkgroep zijn activiteiten afronden.

Tegelijkertijd biedt krijgen de lokale besturen zo de gelegenheid om hun lokaal cultuurbeleid te evalueren, te toetsen en eventueel bij te sturen.

Een commissie van de Vlaamse overheid en VVSG zal nagaan hoe nog meer Vlaamse beleidsruimte overgedragen kan worden naar de steden en gemeenten.

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder