Sla navigatie over

Rik Daems vraagt met aandrang aan de lidstaten om het EVRM na te leven in hun reactie op het coronavirus

Rik Daems dringt er als Voorzitter van de Parlementaire Assemblee van de Raad van Europa (PACE) op aan dat de Europese regeringen strikt het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM) naleven wanneer zij beleidsmaatregelen uitvaardigen in de strijd tegen COVID-19.

De Raad van Europa telt momenteel 47 lidstaten, waaronder alle landen van de Europese Unie. De Parlementaire Assemblee ziet toe op de verdediging van de mensenrechten, de pluralistische democratie en de rechtsstaat. De lidstaten zijn hen rekenschap verschuldigd wat betreft de mensenrechten en de democratische waarden.

De verspreiding van het coronavirus zet de volksgezondheid onder zware druk en veroorzaakt een economische en sociale crisis over de hele wereld. Europa is hierbij zeer zwaar getroffen.”, aldus Rik Daems.

Elke lidstaat heeft de verantwoordelijkheid om beschermende maatregelen te treffen  in geval van een algemene noodsituatie.

Dergelijke situaties kunnen zelfs beperkende maatregelen met zich meebrengen die verder gaan dan wat normaal is toegestaan ​​door het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens, maar zonder afdoende waarborgen vormen dergelijke maatregelen ernstige risico’s voor de democratie, de mensenrechten en de rechtsstaat, aldus Rik Daems.

Het verdrag is aanpasbaar aan alle omstandigheden, doch het blijft het overheidsoptreden reguleren, zelfs in het geval van een nationale crisis zoals heden het geval is.

Aldus staat Artikel 15 van het EVRM afwijkingen toe  op bepaalde rechten, maar de fundamentele garanties van de rechtsstaat, waaronder wettigheid, effectieve parlementaire controle, onafhankelijke rechterlijke controle en effectieve binnenlandse rechtsmiddelen, moeten worden gehandhaafd, zelfs tijdens een noodtoestand.

Het betreft een fundamenteel basisbeginsel van de democratie en een noodzakelijke grondvoorwaarde van het vertrouwen van de burgers in hun bestuur, zonder de welke de maatregelen die noodzakelijk zijn om de crisis het hoofd te beiden niet succesvol zullen zijn omdat ze niet gedragen worden.

Daems benadrukt dat het fundamenteel beginsel van de proportionaliteit de te nemen maatregelen begrensd: “Deze zijn beperkt tot deze die strikt noodzakelijk zijn in het licht van de vereisten van de situatie. De normale restricties die toegelaten zijn onder het EVRM om de veiligheid, de volksgezondheid en de openbare orde te vrijwaren moeten manifest ontoereikend zijn, alvorens er afwijkingen onder de vorm van noodmaatregelen op worden toegestaan.”.

Het uitroepen van de noodtoestand die een afwijking inhoudt van de bepalingen van het EVRM moet beperkt zijn in duur, omstandigheden en omvang.

Bijzondere machten mogen enkel worden uitgeoefend voor het doel waarvoor ze zijn toegestaan en de duur van de uitzonderingsbepalingen alsook de gevolgen mogen niet verder reiken dan deze van de noodtoestand.

Als Voorzitter van de Parlementaire assemblee van de Raad van Europa roep ik alle lidstaten en in het bijzonder hun parlementen op om:

  • de strijd tegen het corona virus verder te zetten maar tegelijkertijd de garanties toe te passen die zijn vastgelegd in het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens;
  • om doorlopend de noodzaak te onderzoeken van het in stand houden van de noodtoestand alsook de maatregelen die werden doorgevoerd binnen dit kader en om bij het verstrijken van elke termijn uit te gaan van het vermoeden van de niet verlenging van de noodtoestand; en
  • om erop toe te zien dat de gebruikelijke tegenkrachten binnen een pluralistische democratische rechtstaat zo goed mogelijk kunnen blijven werken en dit in overeenstemming met het democratische proces en het gezag van het parlement en de lokale overheden, de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht en de nationale instellingen ter verdediging van de rechten van de mens alsook de vrijheden van vereniging en meningsuiting, onder meer vanwege het maatschappelijk middenveld en de media.

Ik ben ervan overtuigd dat de lidstaten door zo te handelen allen samen als Europese naties die verenigd zijn in de Raad van Europa deze crisis zullen overwinnen, zonder afstand te doen van onze gedeelde waarden.

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder