Sla navigatie over

“Rol van de vrouw moet ook sterker aan bod komen in inburgeringscursussen”

Tijdens oudejaarsnacht werden in het Duitse Keulen tientallen vrouwen het slachtoffer van aanranding.  De daders zouden volgens de informatie van de Duitse politie mannen geweest zijn van Noord-Afrikaanse of Arabische afkomst. Sommige media berichtten dat het ging om vluchtelingen, hoewel dat niet bevestigd werd.

Deze massa-aanranding lokt heel wat reacties uit. “Terecht worden de woorden ‘afschuwelijk’ en ‘walgelijk’ gebruikt,” zeggen Van Volcem en Brusseel. “Het gaat immers niet alleen om de fysieke aanranding van deze vrouwen, maar ook om een aanslag op een fundamenteel beginsel van onze Westerse samenleving: de gelijkheid van man en vrouw.”

Dat betekent dat vrouwen in onze samenleving het recht hebben om te gaan en staan waar ze willen, zich te kleden hoe ze willen, uit te gaan waar en wanneer ze willen,… “En dat zonder te worden lastig gevallen. Er geldt dan ook geen enkel excuus voor mannen die dat doen”, beklemtonen beide Vlaamse Volksvertegenwoordigers.

Niet enkel asielzoekers

Naar aanleiding van dit voorval kondigde federaal staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Theo Francken, aan om cursussen seksuele opvoeding te willen organiseren in de opvangcentra voor vluchtelingen. De reden hiervoor is dat hij ervan uitgaat dat deze vluchtelingen vaak uit een andere cultuur komen, waarbij er andere opvattingen heersen over de rol van de vrouw in de samenleving.

“Deze terechte bekommernis geldt evenwel niet alleen voor mensen die als vluchteling in ons land aankomen en verblijven in een opvangcentrum. Dit gaat ook op voor nieuwkomers die via een andere  weg in ons land komen wonen en verblijven,” aldus Van Volcem en Brusseel.

Inburgeringstrajecten aanscherpen

Zij zijn in de meeste gevallen verplicht om een inburgeringstraject te volgen. “Een belangrijk onderdeel van het inburgeringstracject is naast het leren van onze taal, de cursus maatschappelijk oriëntatie. Daarin komen onze waarden en normen aan bod. De vraag is echter of de rol en de positie van de vrouw daarin wel voldoende sterk beklemtoond worden,” zeggen Van Volcem en Brusseel.

Ze vragen daarom aan de minister om de cursussen aan te scherpen. “We moeten van in het begin duidelijk maken dat man en vrouw bij ons gelijk zijn. Dat betekent niet alleen dat we mannelijke nieuwkomers moeten duidelijk maken dat ze de fysieke inrtegriteit van vrouwen moeten respecteren, maar dat vrouwen in onze samenleving ook een volwaardige plaats innemen, bijvoorbeeld op de arbeidsmarkt.”

Van Volcem en Brusseel zullen de bevoegde minister, Liesbeth Homans, daarom ondervragen in de commissie integratie van het Vlaams Parlement.

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder