Sla navigatie over

Werken aan een schonere scheepvaart

Op Wereldoceaandag, een wereldwijd initiatief dat tot doel heeft aandacht te vragen voor de cruciale rol van oceanen in ons ecosysteem en ons dagelijks leven, benadrukken minister van Noordzee Vincent Van Quickenborne en de FOD Mobiliteit en Vervoer het belang van een schone scheepvaart. Eerder dit jaar werd daartoe een nieuw koninklijk besluit (KB) gepubliceerd om de uitstoot van Belgische schepen te beperken. Dit KB maakt deel uit van een reeks die het internationale MARPOL-verdrag omzet in nationale regelgeving.

Vandaag vieren we Wereldoceaandag. Het herinnert ons eraan dat de gezondheid van onze oceanen van vitaal belang is voor de gezondheid van de planeet als geheel. Ze beslaan meer dan 70% van het aardoppervlak, spelen een essentiële rol in het reguleren van het klimaat, het leveren van zuurstof, het absorberen van koolstofdioxide en het bieden van een thuis aan een enorme diversiteit aan flora en fauna. Ze voorzien ook miljarden mensen van voedsel en levensonderhoud en bieden talloze recreatiemogelijkheden.

Helaas staan onze oceanen tegenwoordig voor grote uitdagingen. Klimaatverandering, overbevissing, plasticvervuiling en verzuring bedreigen de gezondheid en veerkracht van onze oceanen. Wereldoceaandag moedigt individuen, organisaties en regeringen wereldwijd aan om actie te ondernemen en samen te werken aan het behoud en duurzaam beheer van onze oceanen.

MARPOL-verdrag

MARPOL Annex VI is een internationaal verdrag dat gericht is op het verminderen van luchtverontreiniging door schepen. Het is aangenomen door de Internationale Maritieme Organisatie (IMO). Het verdrag stelt grenswaarden vast voor de uitstoot van stikstofoxiden (NOx) en zwaveloxiden (SOx) door schepen en bevordert het gebruik van alternatieve brandstoffen en technologieën om de uitstoot van schadelijke stoffen te verminderen. Het verdrag heeft tot doel de vervuiling van zeeën en oceanen tegen te gaan.

Het verdrag is van toepassing op alle schepen die onder de vlag van een land varen dat MARPOL Annex VI heeft geratificeerd en op alle schepen die een haven aandoen in een land dat het verdrag heeft geratificeerd. Het verdrag heeft daarom een wereldwijde impact op de scheepvaartindustrie.

Wereldwijd ondertekenden meer dan 160 landen het verdrag, waaronder ook België. Alle deelnemende landen zijn zelf verantwoordelijk om ervoor te zorgen dat de schepen die in hun nationale register ingeschreven zijn, voldoen aan de bepalingen in het verdrag.

Elk land moet het verdrag daarom in nationale wetgeving omzetten. De eerste versie van het verdrag dateert al van 1973, al zorgen regelmatige aanpassingen en toevoegingen ervoor dat het verdrag in lijn blijft met de huidige context. Het oorspronkelijke MARPOL-verdrag en de wijzigingen hierop werden samengebracht in één KB inzake milieuvriendelijke scheepvaart.

Nieuw KB pakt luchtvervuiling aan

Aan dit koninklijk besluit werd dit jaar een nieuwe wijziging toegevoegd door minister van Noordzee Vincent Van Quickenborne. Daarin worden een aantal bepalingen uit annex VI van het verdrag opgenomen.

Specifiek worden stoffen die luchtvervuiling veroorzaken aangepakt. Veruit de bekendste vorm van luchtvervuiling is CO2, maar er wordt ook aandacht besteed aan andere stoffen die negatieve gevolgen hebben voor het klimaat en onze gezondheid, zoals zwavel en vluchtige organische stoffen.

België als voortrekker van duurzame scheepvaart

De Belgische regelgeving is ambitieus. Bepalingen die slechts aanbevelingen zijn in het MARPOL-verdrag, worden door de Belgische wetgeving toch verplicht. Op die manier blijft België haar voortrekkersrol opnemen op het vlak van duurzame scheepvaart.

Sinds de inwerkingtreding van MARPOL Annex VI zijn er significante verbeteringen geboekt op het gebied van luchtkwaliteit, met name in havens en kustgebieden waar de uitstoot van schepen een belangrijke bron van vervuiling was. De scheepvaartindustrie heeft hard gewerkt aan het ontwikkelen en implementeren van nieuwe technologieën en brandstoffen om te voldoen aan de gestelde eisen en daarmee bij te dragen aan een schonere toekomst.

Desondanks is er nog steeds ruimte voor verbetering en de IMO werkt momenteel aan de herziening van de MARPOL Annex VI om nieuwe eisen te stellen aan de uitstoot van broeikasgassen door schepen.

Vincent Van Quickenborne, minister van Noordzee: “Met de wijzigingen aan het KB milieuvriendelijke scheepvaart worden nieuwe regels opgelegd aan Belgische schepen en vreemde schepen in Belgische havens. Zo krijgen grotere schepen vanaf nu een energielabel toegekend wat rederijen ertoe moet aanzetten nog meer te investeren in schonere schepen. De omzetting van deze veelal technische bepalingen die op internationaal niveau werden vastgelegd in Belgische wetgeving is belangrijk omdat ze controle en handhaving mogelijk maken en zorgen voor minder impact op en een betere bescherming van het milieu.”

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder