Sla navigatie over

Overzicht stellingen Liberaal Vuur

Overzicht stellingen Liberaal Vuur

Onze Operatie Liberaal Vuur zit er na vier geslaagde congressen op. We hebben veel straffe, liberale stellingen goedgekeurd. Hieronder kan u deze allemaal gemakkelijk nalezen:

Overzicht stellingen Liberaal Vuur

Thema staatshervorming

 • Stelling 1:

Bevoegdheden moeten op het meest effectieve niveau en zo dicht mogelijk bij de burger worden georganiseerd, maar onze staatsstructuur moet blokkering vermijden. Om ons land meer daadkrachtig te maken, moet het federale niveau in sommige omstandigheden finaal knopen kunnen doorhakken:

 • Als de deelstaten binnen een bepaalde termijn hun internationale verplichtingen niet nakomen, of als ze onderling geen akkoord vinden over internationale engagementen of ratificatie van verdragen, kan het federale niveau in hun plaats beslissen. Zo vermijden we dat België beboet wordt, of dat we bij internationale onderhandelingen zonder standpunt verschijnen.
 • Bij crisissen, zowel binnen onze landsgrenzen als op het internationale niveau, kan het federale niveau tijdelijk handelen en het crisismanagement doen. Zo kunnen we snel reageren op uitdagingen en vermijden we een versnipperde aanpak van acute problemen.
 • Er moet een bindend begrotingstraject kunnen worden vastgesteld voor alle niveaus.
 • Stelling 2:

Voor Open Vld is het uitgangspunt steeds een slanke, vereenvoudigde en transparante overheid met de best mogelijke dienstverlening naar de burger als klant.

Open Vld wil dat iedere burger bij één loket terecht kan voor alle contacten met de overheid. Het is niet de verantwoordelijkheid van de burger om zich een weg te banen door de complexiteit van onze bevoegdheidsniveaus en administraties. Dat uniek loket kan worden georganiseerd via bijvoorbeeld de gemeente, een tender op de private markt of een geïntegreerd digitaal loket, dat bij de overheden alle noodzakelijke informatie opvraagt.

Open Vld wil dat de regionale en federale administraties waar mogelijk samenwerken om de beleidsvoorbereiding en -uitvoering te stroomlijnen.

Thema democratische vernieuwing

 • Stelling 3:

Open Vld wil meer inzetten op burgerparticipatie die de kiezers een meer directe stem geeft.

Een waarachtige participatiecultuur moet (zoals referenda) vorm krijgen in ons land, waarbij burgers op regelmatige tijdstippen hun stem direct en via innovatieve middelen kunnen laten horen.

Eén van de instrumenten om dit te realiseren, is de kiezersraadpleging (cfr. ballot measures naar Amerikaans voorbeeld). Ter gelegenheid van de verkiezingen krijgen kiezers dan de mogelijkheid om zich over specifieke beleidsvragen uit te spreken.

Deze kiezersraadpleging biedt het nieuwe parlement een duidelijke en gedragen beleidsrichting.

Burgers leggen via petitie de vragen voor.

De burgerparticipatie respecteert in ieder geval de beginselen van de democratische rechtsstaat.

Thema lokale democratie

 • Stelling 4

Meer lokale slagkracht met 100 gemeenten

Wij willen een meer efficiënte en slanke overheid, meer democratische controle en een betere dienstverlening. Daarom komt er een interne staatshervorming waarbij we zoveel mogelijk bevoegdheden en middelen van het Federale en Vlaamse niveau doorschuiven naar het lokale bestuur. We kiezen daarom resoluut om te evolueren naar een landschap met een 100-tal slagkrachtige gemeenten. Overbodige niveaus, zoals de provinciebesturen, schaffen we af. Op deze manier kunnen we het oerwoud van de vele bovenlokale en ondoorzichtige samenwerkingsverbanden saneren.

Thema werken

 • Stelling 1:

Sociale voordelen moeten toegekend worden op basis van inkomen, niet op basis van een statuut.

 • Stelling 2:

Het garanderen van een voldoende, betaalbaar, kwalitatief en flexibel aanbod kinderopvang tot 12 jaar is voor Open Vld een beleidsprioriteit.

Het aanbod moet worden uitgebreid door de leefbaarheid voor de organisator te verbeteren: regels moeten gericht zijn op kwaliteit en veiligheid, maar mogen niet verstikken.

Voor wie werkt en gebruik maakt van kinderopvang moet de kostprijs substantieel omlaag, ook voor de middeninkomens. We maken van elke school een brede school.

 • Stelling 3:

Gepensioneerden die heel hun leven hebben bijgedragen aan de samenleving en willen bijverdienen, moeten dat kunnen met louter een bevrijdende bijdrage van 25%.

 • Stelling 4:

We werken de regels weg die het aanbieden van deeltijds werk ontmoedigen, zoals de regel dat je minstens 3 uur per dag moet werken en minstens een derde van een voltijds regime.

We breiden de flexi-jobs uit naar alle sectoren en versoepelen de voorwaarde om 4/5de tewerkgesteld te zijn.

 • Stelling 5:

We mobiliseren iedereen op onze arbeidsmarkt die om welke reden dan ook niet werkt en een beroep doet op de overheid voor steun.

Wie na 2 jaar nog werkzoekend is, moet zich omscholen richting een ander (knelpunt)beroep.

De instellingen en gewesten die bevoegd zijn voor activering moeten daar ook de financiële gevolgen van dragen wanneer ze geen resultaten boeken.

De huidige instellingen (VDAB, RIZIV, enz.) krijgen nog maximum twee jaar de tijd om mensen terug naar de arbeidsmarkt te begeleiden. Daarna is het tijd voor een andere aanpak en worden de lokale besturen mee verantwoordelijk. Samen met andere partners voorzien zij in een verplichte en intense begeleiding die ruimer gaat dan herscholing of werk zoeken, maar die ook andere drempels wegwerkt (vb. kinderopvang, huisvesting, woon-werkverkeer).

 • Stelling 6:

Om meer mensen te activeren moeten we af van de binaire arbeidsmarkt, waarin je ofwel werkt, ofwel helemaal niet. Werk moet altijd lonen. Daarom moeten we de inactiviteitsval en promotieval fundamenteel aanpakken en oplossen.

We stellen in plaats daarvan een systeem waarbij werken ondersteund kan worden, voor wie daarmee niet aan een volwaardig inkomen komt. Zo is er een vlotte overgang van niet-werken naar werken. We moeten daarvoor onze regels, de fiscaliteit en de sociale zekerheid drastisch hervormen en vereenvoudigen zodat meer en langer werken altijd meer oplevert. Het mag nooit zijn dat je door te werken verliest. Bijverdienen mag nooit afgestraft worden.

Een negatieve inkomensbelasting kan een manier zijn om die doelstelling te bereiken. Dit mechanisme vervangt de bestaande bijstandsuitkeringen en sociale voordelen die gericht zijn op inkomen te waarborgen. Onder een bepaalde inkomensgrens krijg je een bijpassing. Deze smelt weg naarmate je meer verdient. Dit sluit niet uit dat er gesanctioneerd en begeleid kan worden. Dit systeem laat ons toe om het overheidsapparaat af te slanken. Wie zijn werk verliest valt terug op dit garantie-inkomen, maar met een vertraging. Voordelen die gericht zijn op extra uitgaven die voortvloeien uit specifieke situaties zoals zorgnoden of de opvoeding van kinderen staan los van het systeem. We onderzoeken welke overgangsmaatregelen we moeten nemen om naar een negatieve inkomensbelasting te evolueren.

Thema ondernemen

 • Stelling 7: Meer vrije loononderhandelingen

Voor Open Vld moet er een gezond evenwicht zijn tussen de concurrentiekracht van onze bedrijven en de koopkracht van de werknemers. Vandaag zijn er weinig variaties in loonstijgingen mogelijk, naargelang het goed of slecht gaat met het bedrijf of naargelang de prestaties van de werknemer. Werknemers moeten op een fiscaal aantrekkelijke manier sterker kunnen deelnemen in de resultaten van de onderneming, bijvoorbeeld door vormen van werknemersparticipatie.

Zolang de automatische loonindexering bestaat, is de loonnormwet van 1996 noodzakelijk om de loonhandicap niet verder te laten oplopen. Sectoren of bedrijven die er in overleg met de vakbonden voor kiezen om buiten het bestaande loononderhandelingskader te onderhandelen, moeten daartoe wel de mogelijkheid krijgen.

Loononderhandelingen moeten vrij worden gemaakt, zodat meer rekening wordt gehouden met de groei van de onderneming, de situatie op de arbeidsmarkt, de productiviteitsontwikkeling en de Europese context. Dit betekent dat we afstappen van het huidige systeem waarbij loonstijgingen centraal worden opgelegd via nationale of sectorale akkoorden. Over loon moet in de eerste plaats onderhandeld worden op het niveau van de onderneming.

 • Stelling 8: Avondopeningen en zondagsarbeid

Het is niet aan de overheid, maar aan ondernemers zelf om te bepalen wanneer hun zaak open en gesloten moet zijn.

De verplichte wekelijkse rustdag of zondagsrust moet afgeschaft worden, zodat de ondernemer de vrije keuze krijgt om al dan niet een dag per week te sluiten. Ook verplichtingen over het vooraf communiceren rond de vrijwillige rustdag zouden moeten wegvallen.

 • Stelling 9: Laat onderwijs meer inzetten op bedrijven en combineer leren met werken

Onderwijs vormt jongeren tot burgers. Voor een aantal jongeren zijn de schoolbanken niet de meest geschikte manier om zich voor te bereiden op de arbeidsmarkt. Zij zouden meer gemotiveerd worden en meer leren via een innovatieve vorm van opleiding, onder andere rechtstreeks in een bedrijf of door zelf te ondernemen.

Studenten in het secundair en hoger onderwijs zouden meer tijd op de werkvloer moeten kunnen doorbrengen. De werkgevers, die bereid zijn om deze opleiding te bieden, moeten zoveel mogelijk ondersteund worden en zo weinig mogelijk administratieve lasten opgelegd krijgen. Ook de lerarenopleiding moet daarop aansluiten.

In het hoger onderwijs moet het principe “leren door te werken” meer vorm krijgen. Duaal leren, waarbij minstens een derde van de tijd in de werkcontext wordt doorgebracht, kan de focus worden voor studenten uit bepaalde richtingen in het hoger onderwijs. Dit moet aangeboden worden door de onderwijsinstelling, waarbij studenten zelf een voorstel kunnen doen om een deel van de studiepunten te behalen via tewerkstelling in een bedrijf of door zelf te ondernemen.

Thema wonen

 • Stelling 10:

In een sterk verstedelijkt Vlaanderen zoeken steeds meer (divers samengestelde en eenpersoons-) huishoudens een betaalbare woning op hun maat. Door het woonaanbod te vergroten,  houden we wonen betaalbaar en kan eenieder een eigen plek vinden.

We creëren meer woonentiteiten binnen het bestaande ruimtebeslag door bouwregels te versoepelen en dus meer toe te laten. We hebben tevens aandacht voor voldoende omgevingskwaliteit, duurzaamheid en leefbaarheid. De reglementering zal wel altijd waken over de woonkwaliteitsvoorwaarden en ieders privacy.

We doen dat ook toekomstgericht, bijvoorbeeld door uit te gaan van deelmobiliteit of door andere al dan niet tijdelijke creatieve oplossingen voor het parkeren en af te stappen van verouderde voorschriften die uitgaan van bezit van 2 wagens per wooneenheid.

Concreet maken we het eenvoudiger om in de hoogte te bouwen, bestaande gebouwen op te splitsen en woningen te delen. We zorgen ervoor dat onbenutte ruimtes zoveel en zo eenvoudig mogelijk kunnen worden gebruikt (wonen boven handelspanden enz.). Net zoals we voor het zorgwonen gedaan hebben, zorgen we eveneens voor een laagdrempelig regelgevend kader voor co-housing, tiny houses, tijdelijke wooncontainers, enz.. We bieden hiervoor meer beleidsruimte en de bijbehorende middelen aan de lokale besturen.

Er is ook nood aan het creatief kunnen omgaan met grondeigendom. Bv. alternatieve vormen van recht van opstal, waarbij je kan bouwen zonder eigenaar te zijn van de grond.

 • Stelling 11:

We hervormen de woonfiscaliteit. We moedigen het kopen van de enige woning aan door de registratierechten naar 0 % te brengen en de hypotheekrechten af te schaffen.

Woonfiscaliteit nu is te arbitrair, te weinig sturend en niet-samenlevingsvormneutraal. We hervormen om de bouwshift te realiseren. Sturende lokale autonomie is hierbij een meerwaarde.

Er is nood aan nieuwe, creatieve, fiscaal aantrekkelijke financieringsvormen, zoals bv. huurkoop.

Woonfiscaliteit moet samenlevingsvorm neutraal zijn en mag niet onevenredig nadelig uitvallen voor alleenstaanden.

We verlagen het Kadastraal Inkomen voor wie investeert in meer duurzaamheid en klimaatneutraliteit.

We verlagen de kostprijs van het bouwen door een BTW-hervorming. We verlagen het BTW-tarief voor alle klimaatneutrale investeringen in (ver)nieuwbouw tot 6 % (of minder).

Thema betere bescherming van onze grondrechten

 • Stelling 1: sterkere rol voor parlement tijdens acute situaties

De beperkingen van een onze grondwettelijke vrijheden moeten steeds zo klein mogelijk zijn. Open Vld leden willen dat het parlement tijdens acute situaties een sterkere rol kan spelen. “Tijdens situaties zoals een pandemie, kan de regering bepaalde grondwettelijke vrijheden inperken,” zegt congrestrekker en Vlaams parlementslid Tom Ongena. “Daarom moet het parlement versterkt worden zodat ze haar controlerende taak ten volle kan uitoefenen.”

 • Stelling 2: geen ex-parlementsleden meer in Grondwettelijk Hof

Op dit moment bestaat het Grondwettelijk Hof voor de helft uit magistraten, hoogleraren of mensen met een bewezen juridische expertise en voor de helft uit ex-parlementsleden. “Onze leden willen die politieke koehandel van politieke benoemingen in het Grondwettelijk Hof stoppen,” zegt Tom Ongena. “Het hof mag enkel nog bestaan uit onafhankelijke magistraten. Er moet ook een onafhankelijke procedure komen om die leden van het hof aan te stellen, onder meer met openbare ondervragingen.”

 • Stelling 3: nooit meer avondklok of een collectief plaatsverbod

“Als liberalen verzetten we ons tegen het gebruik van een avondklok of een collectief plaatsverbod,” zegt Tom Ongena. “De Vld-leden vinden dat zo’n avondklok onschuldige burgers te veel in hun vrijheden beknot. We willen die avondklok dan ook nooit meer zien terugkomen.”

 • Stelling 4: een versterkt recht om vergeten te worden

“Iedereen is eigenaar van zijn of haar persoonsgegevens, ook digitaal,” zegt Tom Ongena. “Tijdens het congres stemden Open Vld-leden voor een versterking van het recht om vergeten te worden. Er moet ook een digitale tool komen waardoor elke burger nog gemakkelijker kan beheren welke informatie (semi-)overheden, overheidsbedrijven, Big Tech en multinationals over hem of haar bezitten, en voor welke doeleinden die worden gebruikt.”

 • Stelling 5: onafhankelijke factchecking en transparante algoritmes tegen desinformatie

“De vrijheid van meningsuiting is een fundamenteel basisrecht,” legt Tom Ongena uit. “Toch is wordt er vaak bewust desinformatie verspreid. Dat willen we aanpakken. Niet door censuur of verbod, maar door onafhankelijke factchecking, ontmaskering en het weerbaar maken van burgers.”

Tijdens het congres werd ook beslist dat socialemediabedrijven en overheden transparant moeten zijn over de algoritmes die ze gebruiken.

 • Stelling 6: transparante politieke advertenties

Belgische politieke partijen spenderen veel geld met advertenties op sociale media. “Daar moet volgens onze leden transparantie in komen,” zegt Ongena. “Bij politieke advertenties moet een burger dus altijd kunnen nagaan wie die heeft geplaatst en betaald. Maar, er moeten ook regels komen. Net zoals tijdens de sperperiodes moeten er regels komen voor de besteding van middelen aan advertenties. Daarenboven willen we ook meer transparantie over de financiering van politieke partijen.”

Thema een vrijer Europa

 • Stelling 7: meer macht voor EU om burgerrechten te doen gelden

“Onze leden willen de EU meer macht geven om recentere Liberale burgerrechten overal in de Unie te doen gelden,” zegt congrestrekker Vincent Stuer. “We denken daarbij aan rechten zoals het homohuwelijk of abortus.”

 • Stelling 8: financiële en politieke straf voor schending van de rechtsstaat

“De EU moet harder kunnen optreden tegenschendingen van de rechtstaat door Europese lidstaten,” zegt Stuer. “Onze leden vinden dat schendingen rond persvrijheid of onafhankelijkheid van rechters financieel bestraft moeten kunnen worden. Ook het inperken van de politieke macht die een lidstaat in Europa heeft, moet tot de mogelijkheden behoren.”

Thema een overheid die minder betuttelt

 • Stelling 9: een houdbaarheidsdatum voor wetten en subsidies

“Open Vld-leden zijn de verouderde en aftandse wetten die innovatie fnuiken beu,” zegt congrestrekker en Federaal parlementslid Marianne Verhaert. “Daarom willen we wetgevend werk en subsidieregelingen een houdbaarheidsdatum van 20 jaar geven. Na 20 jaar moet wetgevend werk geëvalueerd worden en moet er een grondige analyse rond de financiële gevolgen, administratieve last en het beoogde doel.”

 • Stelling 10: burger krijgt “recht om te vergissen”

Open Vld wil dat burgers na een eerste administratieve fout niet meteen beboet, maar wel geadviseerd worden. “De overheid moet een partner zijn,” zegt Marianne Verhaert. “Ook voor ondernemingen moet er steeds een ‘comply or explain’ gelden. Je moét je niet aan de geldende regels houden, maar je krijgt de kans om zelf een afwijkend plan voor te leggen voor over hoe je de doelstelling van de regels denkt te kunnen bereiken.”

 • Stelling 11: weg met overbodig overheidsinitiatief

“Het congres stemde unaniem in met de afschaffing van betuttelende overheidsinitiatieven,” zegt Verhaert. “We stappen bijvoorbeeld af van de door de overheid georganiseerde autokeuring. Net zoals in Nederland werken we beter met een systeem van erkende garagisten. Een ander voorbeeld is de vergunningsprocedure voor een nieuwbouwwoning. Die regels zijn zo duidelijk dat een melding door een architect moet volstaan.”

 • Stelling 12: privatisering openbaar vervoer

“We moeten af van het monopolie van het openbaar vervoer via De Lijn, MIVB en NMBS,” zegt Verhaert. “We moeten ook private bedrijven toelaten op de markt. Volgens de Open Vld-leden zal dat tot meer kwaliteit, een lagere kost en snellere innovatie leiden.”

 • Stelling 13: recht op werken even belangrijk als het recht op staken

Het recht op staken houdt ook het recht om niet te staken en het recht op arbeid in, vinden de Open Vld-leden. “Werkwilligen willen dat werkwilligen tijdens stakingen gegarandeerde toegang hebben tot het bedrijf, zodat ze hun job kunnen doen,” legt Verhaert uit. “Verder moet het belemmeren van de openbare weg en het hinderen van werkwilligen aangepakt te worden. We willen ook het verbod om uitzendkrachten te laten werken tijdens stakingsacties afschaffen en dat overheidsbedrijven een gegarandeerde dienstverlening aanbieden.”

Thema een leven zoals je het zelf wil

 • Stelling 14: cannabis uit de strafwet

Open Vld wil medicinaal en recreatief gebruik van cannabis uit de strafwet en dus de illegaliteit halen. “Daarvoor kijken we naar het Canadees model,” zegt Tom Ongena. “Daar wordt het gebruik door meerderjarigen toegelaten. De productie, distributie en verkoop wordt door de overheid gereguleerd en gecontroleerd. Wel belangrijk: de overheid moet wel investeren in preventie, ontrading en zorg.”

 • Stelling 15: euthanasie bij voltooid leven

Zelfs zonder ongeneeslijke ziekte moet euthanasie kunnen wanneer mensen hun leven als voltooid beschouwen. “Open Vld is al sinds de euthanasiewet voortrekker van de vrijheid om zelf over het einde van je leven te beslissen,” zegt Ongena. “Tot nog toe blijft dat beperkt tot ongeneeslijk zieken. Ons congres wil dit uitbreiden.”

 • Stelling 16: leefvormneutraal beleid

“De Belgische alleenstaande is de meest belaste werknemer ter wereld,” zegt Tom Ongena. “Onze leden willen daarom naar een leefvormneutraal beleid, waarbij gezinssamenstelling geen voor- of nadelen meer biedt. Voor ons moet het huwelijksquotiënt uitdoven en moeten forfaitaire belastingen worden afgeschaft.”

Thema een liberaal migratiebeleid

 • Stelling 1:

Over heel Vlaanderen worden tal van bedrijven en organisaties geconfronteerd met een tekort aan arbeidskrachten. Niet-EU-burgers met een waardevol economisch profiel moeten gemakkelijker toegang kunnen krijgen tot onze arbeidsmarkt. Werkgevers moeten hen vlotter kunnen aanwerven. Wie een werkgever kan overtuigen om een arbeidsovereenkomst af te sluiten met correcte arbeidsvoorwaarden, moet hier aan de slag kunnen.

 • Stelling 2:

De voorwaarden voor gezinshereniging moeten worden verstrengd en op hetzelfde niveau als in andere EU-landen, bijvoorbeeld op het vlak van wachttijden.

 • Stelling 3:

Het huidige Dublinsysteem werkt niet. Op Europees niveau moet er een verplichte verdeelsleutel voor vluchtelingen komen tussen de lidstaten. Deze vluchtelingen worden door het Europees asielagentschap gescreend aan de grenzen van Europa. Voor lidstaten die zich niet aan de afspraken binnen het Europese migratie- en asielbeleid houden, volgen sancties.

Op Europees én nationaal niveau worden er duidelijke afspraken gemaakt met landen van herkomst. Handelsovereenkomsten met die landen, ontwikkelingssamenwerking en het uitreiken van visa hangen af van hun bereidheid om landgenoten effectief terug te nemen.

Thema een krachtig inburgeringsbeleid

 • Stelling 4:

Mensen die in het kader van volg- en huwelijksmigratie naar ons land willen komen, moeten, indien mogelijk, een (digitale) inburgeringscursus Nederlands opgestart hebben en een inburgeringscursus maatschappelijke oriëntatie in het land van herkomst gevolgd hebben. Het performant maken en digitaliseren van onze Agentschappen Integratie en Inburgering, zoals in Vlaanderen gebeurde, maakt dit perfect mogelijk.

Ook voor mensen uit arbeidsmigratie voorzien we de mogelijkheid om vooraf de cursus maatschappelijke oriëntatie te volgen en de taal te leren.

 • Stelling 5:

Het inburgeringstraject wordt rechtstreeks gekoppeld aan de verblijfsvergunning. Wie migreert naar ons land moet dat inburgeringsbeleid met succes volgen. Wie weigert in te burgeren of weigert onze fundamentele waarden en normen te erkennen, verliest de verblijfsvergunning.

 • Stelling 6:

Samenleven betekent dat mensen minder naast en meer mét elkaar leven. Overheidsmiddelen moeten worden ingezet op het doorbreken van segregatie en het versterken van de sociale mix. Er komt een sterk lokaal pact tussen de regionale overheid en de lokale besturen om via een reeks volgehouden robuuster acties te zorgen voor meer gemengde buurten, sport- en jeugdclubs, scholen, verenigingen en meer diversiteit en inclusie op de werkvloer. Het pact zorgt voor meer gelijke kansen en meer opwaartse sociale mobiliteit. Een vergelijkbaar pact met de federale overheid kan inzetten op integrale acties die bijdragen aan veilige en leefbare buurten.

 • Actualiteitsstelling 1:

In ons land moeten we er altijd voor zorgen dat niemand tegen zijn of haar wil op straat moet slapen.

 • Actualiteitsstelling 2:

Minderjarige niet-begeleide vluchtelingen en hun voogden moeten goed ondersteund worden. We willen de focus inzake de besteding van de schooltoeslag terug scherpstellen. De middelen moeten gebruikt worden om school gerelateerde uitgaven te financieren en mogen niet terechtkomen bij mensensmokkelaars.

 • Stelling 7:

We hervormen daarom het systeem van de schooltoeslagen naar analogie van hervormingen van de uitkering van het Groeipakket. Dat betekent dat twee derde van de schooltoelage terecht komt bij de opvanginstelling waar de jongere verblijft. De opvanginstelling kan daarmee via een trekkingsrecht de onderwijsuitgaven van de jongeren bekostigen. Het resterende derde van de schooltoeslag wordt in maandelijkse bijdragen gestort op de rekening van de minderjarige die beheerd wordt door een voogd.

Daarnaast maken we tijdelijke richtlijnen om voogden te helpen inzake het beheer van hun budget en de uitgaven die gefinancierd kunnen worden met de gelden van de schooltoelage, namelijk uitgaven gerelateerd aan onderwijs. Deze gelden mogen niet gebruikt worden om terug te sturen naar het land van herkomst, om op deze manier mensenhandel of gezinshereniging te financieren.

Thema zich thuis voelen in de samenleving is ook een kwestie van welbevinden

 • Stelling 8:

Voor liberalen is (geestelijke) gezondheidszorg een essentieel onderdeel van inclusie. Om de vele uitdagingen van vandaag te kunnen aangaan, hebben we voldoende veerkracht nodig. Het gezondheidsbudget moet meer ingezet worden op geestelijke gezondheidszorg, met focus op kinderen, jongeren en jongvolwassenen. Een efficiëntieoefening binnen de reguliere en geestelijke gezondheidszorg is dringend nodig: systematisch opvolging en beheer van de zorgenoden en diensten, monitoring, dataverzameling en een duidelijke structuur. Investeren in ons mentaal welzijn, zowel preventief als curatief.

 • Stelling 9:

Onze arbeidsmarkt moet inclusiever worden en meer mogelijkheden voor maatwerk bieden, op basis van de behoeften van het individu en rekening houdend met persoonlijkheidskenmerken die tot inactiviteit leiden. We moeten ons focussen op wat een individu wel (nog) kan in plaats van wat het niet (meer) kan. De drempels om aan het werk te geraken of aan het werk te blijven moeten lager. We maken werk van flexibele werkregimes en een geactualiseerd welzijnsbeleid, dat ten volle inspeelt op problematieken zoals bijvoorbeeld burn-out of de re-integratie van langdurig zieken. We doen dit ook in de preventieve fase.

 • Stelling 10:

Een inclusieve samenleving heeft aandacht voor elk kind. We moeten de samenwerking met het agentschap Opgroeien en de kinderopvang ondersteunen bij initiatieven om alle kinderen te bereiken, ongeacht achtergrond, beperkingen, …. We stimuleren een hechte samenwerking tussen de verschillende basisvoorzieningen en zetten hier meer op in (gezinsondersteuning, kinderopvang en kleuterschool) samen met te lokale besturen. We bevestigen ons engagement om de leerplicht te verlagen naar 2,5 jaar.

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder