Sla navigatie over

Strijd tegen fraude buitenlandse arbeidskrachten opvoeren

De volgende weken zullen alle mogelijke maatregelen verder besproken worden in werkgroepen. Bedoeling is om tot een tripartiet akkoord te komen. Op heel wat punten is er reeds overeenstemming:    

Centraal aanspreekpunt sociale fraude 

De sociale partners zijn vragende partij voor een centraal aanspreekpunt waar iedereen terecht kan met meldingen of klachten over sociale fraude en sociale dumping. Nu weet niemand waar je sociale dumping best meldt en wat er juist gebeurt met je klacht. Staatssecretaris Tommelein bevestigt dat de oprichting van een centraal aanspreekpunt gisteren beslist werd tijdens de begrotingscontrole en er zo snel mogelijk zal komen. Hij benadrukt dat anonieme klachten niet toegelaten zullen zijn.    

Protocolakkoord over samenwerking met inspecties 

De verschillende inspecties moeten nauwer samenwerken. Minister Galant en staatssecretaris Tommelein willen gemeenschappelijke controles organiseren van de FOD Mobiliteit en de sociale inspectiediensten. Waar inbreuken zijn op vlak van veiligheid, is ook vaak sprake van sociale fraude, en omgekeerd.     

Bestaande regelgeving moet duidelijk zijn en nageleefd worden 

Europese wetgeving wordt vaak anders geïnterpreteerd in verschillende landen. Het is belangrijk dat Europese regels duidelijk zijn voor iedereen en overal op dezelfde manier toegepast worden. De regels moeten ook goed gecontroleerd worden, er moeten dus voldoende en gerichte controles zijn.    

Pro digitale registratiesystemen

De uitbreiding van de elektronische tachograaf naar lichtere voertuigen en het toevoegen van GPS-tracking kunnen volgens de sociale partners een belangrijk wapen zijn in de strijd tegen sociale dumping. De vraag is op welk niveau we dit best bekijken.    

Bart Tommelein: ‘Ik deel de bezorgdheid dat we goed moeten bekijken op welk niveau we welke regels invoeren. We mogen onszelf niet in de voet schieten door maatregelen te nemen op Belgisch niveau die niet gelden in onze buurlanden of de rest van Europa. Daarom wil ik naast het nemen van nationale maatregelen, ook op Benelux-niveau en in Europa pleiten voor correcte regels die zorgen voor eerlijke concurrentie.’   

Jacqueline Galant: ‘Ik zal erover waken dat er op Europees en internationaal niveau een duidelijk Belgische standpunt wordt ingenomen, teneinde de Belgische transportsector te verdedigen en om een liberalisering van het wegtransport zonder een voorafgaande harmonisatie van de sociale en fiscale regels te vermijden. Een uniformisering van de Europese en internationale interpretatieregels is daarbij zeker nodig. Daarom ondersteun ik ook ten volle de samenwerking tussen de verschillende Europese lidstaten die met deze problematiek geconfronteerd worden.’ 

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder