Sla navigatie over

Terugbetaling eerstelijnspsychologische zorg wordt een feit – Vanaf 1 januari 2018: €500 onbelast bijverdienen

Een overzicht van de nieuwe beleidsmaatregelen voor de komende twee jaar:
 
Volksgezondheid:
 • Terugbetaling eerstelijnspsychologische zorg
 • Klinische proeven: stimulans
Sociale Zaken:
 • Tweede en derde fase taxshift
 • Sociale akkoorden in sector gezondheidszorg
 • Invoering vrijetijdswerk
 • “Zachte landingsbaan”
 • Snellere ziekte-uitkering voor zelfstandigen 
 • Erkenning en pensioenkrediet voor mantelzorgers 
 • Uitbreiding flexi-jobs
 • Verhoging uitkeringen
 • Strijd tegen sociale dumping in bouwsector
 • Extra soepelheid voor studentenjobs
 • Automatische toekenning van rechten
 • Activatiebijdrage
 
Volksgezondheid
 
Terugbetaling eerstelijnspsychologische zorg
De minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid blijft ook de komende maanden en jaren inzetten op de versterking van de geestelijke gezondheidszorg.
Mensen met matige psychische problemen zullen binnenkort kunnen rekenen op een terugbetaling van een kortdurende behandeling bij een klinisch psycholoog of klinisch orthopedagoog binnen een interdisciplinair kader. De regering trekt hiervoor 22,5 miljoen euro uit.
Maggie De Block: “Door te voorzien in de terugbetaling van eerstelijnspsychologische zorg zullen mensen  die nu soms verschillende jaren moeten wacht op hulp, sneller een behandeling krijgen. We maken psychologische hulp dus toegankelijker en op die manier kunnen we vermijden dat bepaalde problemen escaleren.”
De terugbetaling van eerstelijnspsychologische zorg zal waarschijnlijk eind 2018 kunnen ingaan.
 
Klinische proeven: stimulans
België telt na Denemarken het grootste aantal klinische proeven per inwoner in Europa; op jaarbasis nemen ruim 170.000 landgenoten deel aan klinische proeven. Deze proeven zijn van groot belang voor de patiënten, die kosteloos toegang krijgen tot de nieuwste behandelingen nog voor die beschikbaar zijn op de markt.
 
Door een harmonisatie van het regelgevend kader binnen Europa dreigt ons land een groot deel van zijn aantrekkingskracht te verliezen als bestemming om klinisch onderzoek uit te voeren. Daarom heeft de regering beslist de evaluatie van de aanvragen voor klinische proeven kosteloos te maken voor de ziekenhuissector en de farmaceutische bedrijven, als extra stimulans om de competitiviteit van ons land op dit vlak te verhogen. De farmaceutische sector en de ziekenhuizen van hun kant engageren zich om de activiteit rond klinische proeven te versterken in België.
 
Sociale Zaken
 
Om de sociale zekerheid veilig te stellen en ervoor te zorgen dat ook de toekomstige generaties kunnen blijven genieten van dezelfde uitkeringen, pensioenen, gezondheidszorgen e.a. heeft minister De Block de voorbije jaren de financiering van de sociale zekerheid hervormd. Het systeem is transparanter dan voordien en het is aan alle betrokkenen om hun verantwoordelijkheid te nemen en actie te ondernemen als hun budget dreigt te ontsporen. Door maatregelen voor jobcreatie (taxshift) werd de financiering van de sociale zekerheid bovendien ook versterkt.
 
De maatregelen die minister De Block sinds het begin van deze legislatuur in oktober 2014 heeft gerealiseerd in de sociale zekerheid, waren gericht op drie specifieke doelgroepen: mensen met een uitkering, werknemers met de laagste inkomens en werkgevers.
 
De uitkeringen zijn verhoogd via welvaartsenveloppe. Dankzij de sociale werkbonus houden de werknemers met de laagste inkomens netto meer over op het einde van elke maand, dankzij de verlaging van hun persoonlijke bijdragen aan de sociale zekerheid. In 2014 gold deze maatregel voor 955.390 burgers, in 2016 voor 1.047.044. 
De lasten voor werkgevers zijn verlaagd, met een extra inspanning voor de laagste lonen, met het oog op voldoende jobopportuniteiten voor mensen met een laag inkomen. Want een job blijft de beste garantie tegen armoede.
 
 
Tweede en derde fase taxshift
De taxshift is het tweede belangrijk hervormingsproject om de toekomst van de sociale zekerheid veilig te stellen. 
In 2015 en 2016 zijn de sociale bijdragen voor werkgevers een eerste keer verlaagd waardoor de tewerkstelling in de privésector tussen 2014 en 2016 is toegenomen met 96.057 voltijdse jobs; het aantal voltijdse werknemers is toegenomen van 2.209.443 in 2014 naar 2.305.500 in 2016. 
Extra jobs leveren ook extra bijdragen aan de sociale zekerheid op en houden een vermindering in van werkloosheidsuitgaven, wat tweemaal een goede zaak is voor het budget. 
Het Planbureau verwacht ook de komende jaren een sterke toename van het aantal jobs.
 
In 2018 en 2019 voert Maggie De Block de volgende fase van de taxshift uit: “De patronale sociale zekerheidsbijdragen op lage lonen en op gemiddelde inkomens zullen verder dalen en worden ook vereenvoudigd. Onze ondernemingen zullen op die manier hun kosten kunnen verlagen en meer personeel kunnen aanwerven.”
Hiervoor wordt in 2018 700 miljoen euro geïnvesteerd en in 2019 komt daar nog 347 miljoen euro bovenop.
In 2018 daalt de werkgeversbijdrage naar het historische niveau van 25%. Daarenboven wordt het budget voor de vermindering van de sociale bijdragen voor eerste aanwervingen voor 2019 verhoogd met 32 miljoen euro.
 
Sociale akkoorden
De regering heeft ook haar fiat gegeven voor het onderhandelingsvoorstel voor de meerjarenplannen voor de publieke en private federale gezondheidssectoren. Beide sociale akkoorden voorzien in een modernisering van de functieclassificatie en nieuwe loonbarema’s, de oprichting en versterking van de tweede pensioenpijler, een modern loopbaanbeleid, kwalitatieve maatregelen die een betere combinatie toelaten tussen privé- en beroepsleven, een kader voor een algemeen beleid inzake psychosociale risico’s en de bevordering van re-integratie, een sociaal luik bij de hervorming van het ziekenhuislandschap en een aantal aspecten inzake opleiding en tewerkstelling. Minister De Block werkt het akkoord de komende maanden verder uit samen met minister van Werk Kris Peeters.
 
Het onderhandelingsvoorstel houdt een meerjarenplan in voor vier jaar. Er is voorzien in een budget van 100 miljoen euro, met inbegrip van het bedrag verworven tijdens de vorige begrotingscontrole.
 
Vrijetijdswerk
Een andere belangrijke hervorming betreft vrijetijdswerk. Een nieuw statuut zal het mogelijk maken voor mensen die werken of gewerkt hebben om in bepaalde functies tot 500 euro per maand onbelast bij te verdienen. 
 
Dankzij dat nieuwe statuut zullen mensen vanaf 1 januari 2018 van een fiscale en sociale vrijstelling tot 6.000 euro per jaar kunnen genieten voor bijverdiensten via specifieke functies in de non-profitsector. Een gelijkaardig systeem zal worden opgezet voor de deeleconomie, waardoor ook particulieren klusjes voor elkaar kunnen opknappen. Voorbeelden van jobs binnen het vrijetijdswerk: sportcoach, dirigent, naschoolse kinderopvang, thuisoppas voor zorgbehoevenden.  Samengevat gaat het om de grijze zone tussen vrijwilligerswerk en betaald werk
 
“Zachte landingsbaan”
Een nieuwe beleidsmaatregel waarvoor minister De Block ook groen licht kreeg van de regering is de “zachte landingsbaan”.
Maggie De Block: “We willen langer werken haalbaar maken voor mensen met zware jobs. Zo vermijden we dat ze de arbeidsmarkt te vroeg moeten verlaten omwille van gezondheidsredenen.” Werknemers zouden vier vijfde kunnen gaan werken, een functie uitoefenen met minder verantwoordelijkheden of bijvoorbeeld geen nacht- of ploegwerk meer doen. 
Ter compensatie van het loonverlies dat ze daardoor zouden lijden, zou de werkgever hen een premie toekennen waarop geen sociale bijdragen verschuldigd zijn.
Ministers De Block en Peeters zullen ook deze budgetneutrale maatregel samen uitwerken.
 
Zelfstandigen krijgen sneller uitkering
Zelfstandigen die ziek zijn, worden in de toekomst beter beschermd. Op voorstel van minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid De Block en minister van Middenstand, Zelfstandigen en KMO’s Borsus zal een zelfstandige al na twee weken ziekte een uitkering krijgen. Vandaag heeft een zelfstandige pas recht op een uitkering na een maand ziekte. Die periode wordt nu ingekort naar twee weken.
 
Erkenning van mantelzorgers
Mantelzorgers zetten zich elke dag belangeloos in voor zwaar zorgbehoevenden. Via deze erkenning wil deze regering dit werk erkennen en de administratieve verplichtingen voor mantelzorgers beperken. Er werd ook beslist om een pensioenkrediet toe te kennen aan mantelzorgers die deeltijds werken.
Er zijn naar schatting 860.000 mantelzorgers actief in België.
 
Uitbreiding van flexi-jobs
Vanaf 1 januari 2018 kunnen ook gepensioneerden een flexi-job uitoefenen in de horeca en zo genieten van een extra inkomen. Terzelfdertijd wordt het systeem van flexi-jobs ook uitgebreid naar onder andere de detailhandel.
 
Verhoging van de uitkeringen 
Alleenstaanden en eenoudergezinnen lopen het grootste risico op armoede. De overheid zal daarom hun sociale uitkeringen verhogen (leefloon, inkomensgarantie voor ouderen, inkomensvervangende tegemoetkoming…).
 
Strijd tegen sociale dumping in de bouwsector
De loonkosten voor de werkgever zullen verlaagd worden in verschillende fases. 
 
Extra soepelheid studentenjobs
Studenten in een alternerende opleiding (deeltijds theorie, deeltijds beroepsopleiding) krijgen de mogelijkheid om een studentenjob uit te oefenen in een ander bedrijf dan waar ze hun beroepsopleiding volgen. 
Minister De Block verwacht dat deze maatregel op 1 januari 2018 in werking treedt.
 
Automatische toekenning van rechten
Doel van deze maatregel is om afgeleide rechten, zoals het sociaal tarief voor water of elektriciteit, zoveel mogelijk automatisch toe te kennen op basis van het statuut of het inkomen.
 
Activatiebijdrage
Om werkgevers af te raden oudere werknemers op non-actief te stellen met behoud van hun nettoloon, zal een bijzondere bijdrage geheven worden. Daarbij zal rekening gehouden worden met de inspanningen van werkgevers om opleidingen aan te bieden.
Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder