Sla navigatie over

Tijdelijke Vlaamse fiscale regularisatie

Na de federale overheid wil ook Vlaanderen een eigen fiscale regularisatie invoeren. Het voorontwerp van decreet werd vandaag principieel goedgekeurd door de Vlaamse regering en moet nu naar de adviesraden en de Raad van State. De regularisatie zal beperkt zijn tot sommen waarop zuiver Vlaamse belastingen zijn ontdoken. Voor gemengde bedragen is een samenwerkingsakkoord nodig met de federale overheid en de gewesten. Die onderhandelingen zijn volop bezig.

In de praktijk zal de Vlaamse regularisatie vooral over erfbelastingen gaan, al kan ze theoretisch ook van toepassing zijn op registratiebelastingen (verkooprecht, verdeelrecht, schenkbelasting). Vlaanderen kiest voor een tijdelijke regularisatie, tot 31 december 2020. Enkel spontane aangiften zullen in aanmerking komen; van zodra de Vlaamse Belastingdienst of het gerecht stappen heeft gezet of sancties heeft opgelegd, is regularisatie onmogelijk. De aangever geniet fiscale en strafrechtelijke immuniteit. Men zal slechts eenmaal een ontdoken som kunnen regulariseren. Bezwaar maken tegen een berekende heffing is onmogelijk.

Hervorming erfbelastingen

In functie van eenvoud, rechtszekerheid en transparantie wil de Vlaamse regering vlakke tarieven voor de regularisatie. Ze maakt ook een onderscheid tussen verjaarde en niet-verjaarde bedragen. Voor niet-verjaarde ontdoken erfbelasting zou een tarief gelden van 35% voor de rechte lijn en 70% voor alle andere. Voor andere niet-verjaarde belastingen is het tarief 20%. Voor alle verjaarde bedragen betaalt de aangever 37% in 2017. Jaarlijks komt daar één procent bij om te eindigen op 40% in 2020.

De opbrengst van de regularisatie wil minister Tommelein graag gebruiken om de erfbelasting billijker te maken. ‘De huidige tarieven tussen broers en zussen, neven en nichten of ooms en tantes lopen op tot 65 procent. Dergelijke hoge tarieven stimuleren belastingontwijking omdat ze als confiscatie worden ervaren. We zullen daarom werk maken van een meer rechtvaardige en faire fiscaliteit’, aldus de minister.

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder