Sla navigatie over

Van Biesen over fiscale huiszoekingen: “Heksenjacht gaat te ver.”

Van Biesen reageerde ontsteld op de berichtgeving dat het fiscaal visitatierecht alsmaar breder en breder wordt toegepast op basis van een recent arrest van het Gentse Hof van Beroep. Dat stelt uitdrukkelijk dat de fiscus tijdens een controle aan huis bijvoorbeeld zomaar de volledige gegevensopslag van een computer kan downloaden, ook als die privégegevens of gegevens van derden bevatten.

 

“Dit is vooreerst een flagrante schending van de privacy van de belastingplichtigen, niet in het minst de ondernemers. Daarnaast komt de rechtszekerheid in het gedrang, net omdat er discussie is over de exacte draagwijdte van het fiscaal visitatierecht. Belastingplichtigen worden nu bloot gesteld aan de willekeur van fiscale controleurs door een gebrek aan een rechtszeker kader. Een overheid moet inderdaad toezien dat iedereen correct belastingen betaalt en fraude beteugelen. Maar het is evenzeer de taak van de overheid om duidelijke regels uit te vaardigen waaraan de fiscus zich moet houden tijdens controle”, aldus Van Biesen.

 

Het liberale Kamerlid vroeg minister Geens werk te maken van duidelijke richtlijnen en een operationeel kader voor de controleurs. “Het moet duidelijk zijn wat hun exacte onderzoeksbevoegdheden zijn.” Dat kan via een circulaire of een wetswijziging. Hij riep de minister eveneens op om ‘het charter van de belastingsplichtigen ‘ in ere te herstellen, door duidelijk de plichten en rechten  van alle burgers vast te leggen. Ook UNIZO pleit vandaag in een persbericht voor een charter tussen de inspecteur en de ondernemer.Vandaag ontbreekt het volgens Van Biesen aan controle op de controleur. “Als gewezen ondervoorzitter van de parlementaire onderzoekscommissie naar de grote fiscale fraudedossiers heb ik destijds voorgesteld en ook instemming gekregen van de collega’s om een comité op te richten dat wordt belast met het toezicht op de diensten die optreden in de strijd tegen de verschillende vormen van fraude (Comité F). Naar het voorbeeld van wat reeds bestaat voor de politie– en de inlichtingendiensten (respectievelijk het Comité P en het Comité I), moet dat Comité, onder verantwoordelijkheid van de Kamer van volksvertegenwoordigers, de diensten controleren die tussenbeide komen in de strijd tegen de verschillende vormen van fraude, en de met reden omklede klachten van de ambtenaren en van de burgers in ontvangst nemen, met inachtneming van de regels betreffende de vertrouwelijkheid. Dankzij een dergelijk orgaan zouden de activiteiten van de belastingadministraties en de andere instanties die optreden in de strijd tegen de fraude, worden onderworpen aan een echte en regelmatige parlementaire controle.”

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder