Sla navigatie over

Van Cauter en Van Biesen versterken fiscale bemiddelingsdienst

Geschillen van burgers en bedrijven met de fiscus leiden tot veel frustratie. In veel gevallen kan bemiddeling soelaas brengen, maar de fiscale bemiddelingsdienst krijgt niet altijd alle kansen. De Kamercommissie Financiën nam vanmiddag een wetsvoorstel aan van Open Vld Kamerleden Carina Van Cauter en Luk Van Biesen dat de fiscale bemiddelingsdienst opnieuw versterkt. Zo wordt het fiscaal genaderecht aan de dienst overgedragen, zal ze een grotere rol spelen bij geschillen over het Kadastraal Inkomen en wordt haar bevoegdheden uitgebreid tot niet-fiscale schuldvorderingen.

Sinds 2007 kunnen belastingplichtigen een administratief geschil met de fiscus voorleggen aan de fiscale bemiddelingsdienst die autonoom van de FOD Financiën opereert. “Deze regeling moest tegemoet komen aan de toenemende complexiteit van de fiscale wetgeving, het aantal fiscale geschillen in de rechtbanken terugdringen en voor een snellere inning van fiscale schulden zorgen”, zegt Van Cauter. Uit het jaarverslag blijkt dat de fiscale bemiddelingsdienst succesvol is. Zo krijgt de dienst van jaar tot jaar 20 procent meer verzoeken om tussen te komen. In de helft van de dossiers werd om bemiddeling gevraagd in geschillen met de Federale Overheidsdienst Financiën. In de andere helft van de gevallen vroeg de verzoeker een verduidelijking of hulp in de zoektocht naar een oplossing voor fiscale problemen. In 65,5 procent van de gevallen zorgde de fiscale bemiddeling voor een definitief opgelost geschil.

Die fiscale bemiddelingsdienst krijgt echter nog niet altijd alle kansen om een geschil op te lossen, menen de liberale Kamerleden Van Cauter en Van Biesen. “Voor de zomer keurde de Kamer al een wetsvoorstel van ons goed om elke fiscale procedure te schorsen zo lang de bemiddeling loopt. Daardoor kan een bemiddeling niet meer gedwarsboomd worden door een beslissing van een ambtenaar. Daarnaast worden de fiscale bemiddelaars uitdrukkelijk toegelaten om een hoorzitting met de belastingplichtige bij te wonen en werd het ook mogelijk een bezwaarschrift aangaande de inkomstenbelastingen direct in te dienen bij de fiscale bemiddelingsdienst.”

Fiscaal genaderecht

Vandaag nam de Kamercommissie Financiën een tweede wetsvoorstel van Van Cauter en Van Biesen aan om de bemiddelingsdienst verder te versterken. “Een eerste wijziging heeft betrekking op het zogenaamde ‘genaderecht’. Dat recht bestaat sinds 1831 en geeft de minister van Financiën het recht om fiscale boetes of verhogingen kwijt te schelden. Dat gebeurt elk jaar nog een paar honderd keer voor belastingplichtigen die sociaal, humanitair of financieel zwaar getroffen zijn, buiten hun wil. De minister schenkt dan genade na advies van zijn administratie. Dergelijk prerogatief is echter niet meer van deze tijd en wordt dan ook voortaan inzake inkomstenbelastingen toevertrouwd aan de bemiddelingsdienst. En dit is niet ondoordacht: de fiscale bemiddelingsdienst is een neutrale en autonome dienst die alle know-how in huis heeft om deze gunst te beoordelen. Bovendien heeft de belastingplichtige door het schrappen van een aantal tussenstations sneller duidelijkheid. Het is echter evident dat samen met deze uitgebreide bevoegdheid ook verantwoordelijkheid komt. Daarom zal een geanonimiseerde kopie van de beslissingen aan de Kamer Van Volksvertegenwoordigers worden overgemaakt”, legt Van Biesen uit.

Betwisting Kadastraal Inkomen

Ten tweede wordt het in de toekomst ook mogelijk om direct bij de fiscale bemiddelingsdienst een aanvraag tot fiscale bemiddeling aan te vragen in geval van betwisting van het Kadastraal Inkomen. Van Cauter: “Wie vandaag een bezwaar indient over het bedrag van een betekend kadastraal inkomen en vaststelt dat de administratie daar niet op ingaat, kan een beroep doen op fiscale bemiddeling alvorens naar de rechter te stappen. Die aanvraag tot bemiddeling gebeurt vandaag echter met tussenkomst van de onderzoekende ambtenaar en kon tot vandaag nog niet direct aan de fiscale bemiddelingsdienst gericht worden. Deze omweg beperkt in de praktijk het aantal bemiddelingen. We willen die toegang vergemakkelijken.

Bemiddeling in invordering

Belastingen worden opgelegd om betaald te worden, maar sommige burgers of ondernemingen kunnen dit door tal van ongelukkige omstandigheden niet meteen. “Het heeft geen zin om in die gevallen mensen te snel door te verwijzen naar dure kredieten of insolventieprocedures zoals een collectieve schuldenregeling, waarvan misschien wel niemand beter wordt. Enkel wat tijd kan vaak soelaas brengen” stelt Van Cauter. De fiscale bemiddelingsdienst kan ook daarin oplossingen tussen belastingschuldige en de fiscus genereren, maar ook hierin kon zij haar expertise door wettelijke beperkingen niet aanwenden.“ Ook dit euvel is nu weggewerkt en opent de weg voor een totaaloplossing” besluiten Van Cauter en Van Biesen.

De liberale Kamerleden concluderen dat de bemiddelingsdienst een belangrijk orgaan is dat alle kansen verdient. “De cijfers getuigen van een positieve en efficiënte aanpak waarbij er altijd gestreefd wordt naar een wederzijds akkoord. Burgers en bedrijven hoeven dus niet per se beroep te doen op nodeloos lange kostelijke juridische procedures. Deze manier van werken bevordert bovendien het contact en het vertrouwen tussen de federale overheidsdienst en de burger.”

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder