Sla navigatie over

Van Mechelen: “Binnenkort krijgen gemeenten voorschotten op aanvullende personenbelasting”

De aanvullende personenbelasting is voor de lokale besturen een van de drie belangrijke inkomstenstromen. Ze wordt niet door de lokale besturen zelf geïnd, maar vanuit de federale staatskas doorgestort. 

 

Kamerlid en burgemeester van Kapellen Dirk Van Mechelen: “Dit systeem is verre van ideaal voor de lokale besturen. Het ene jaar wordt reeds in juli met het vestigen van aanslagen gestart, het andere jaar dan weer in oktober. Voor dit aanslagjaar werd gestart in augustus met het vestigen van aanslagen, de eerste doorstorting volgt dan in november. Bovendien zijn er veel schommelingen. Het gevolg is dat de lokale besturen niet kunnen rekenen op een constante inkomstenstroom en dit brengt hun eigen stadskas en begrotingsplanning soms in de problemen.”

 

Van Mechelen ondervroeg minister van Financiën Van Overtveldt al meermaals over deze problematiek. De minister antwoordt nu op een mondelinge vraag dat hij werkt aan een definitieve oplossing. “Een principenota met de uitwerking van een permanent voorschottensysteem voor de steden en gemeenten zal binnenkort afgetoetst worden met de drie regionale verenigingen van steden en gemeenten. Het voorstel zal de inkomsten van steden en gemeenten uit de personenbelasting stabiliseren, niet alleen op jaarbasis, maar ook op maandelijkse basis. Om tegemoet te komen aan eventuele problemen dit jaar heb ik beslist om in december opnieuw  een voorschot toe te kennen aan alle gemeenten voor wie de herraming inzake de aanvullende gemeentebelasting op de personenbelasting in oktober van het lopende jaar een negatieve afwijking vertoont ten opzichte van de initiële raming.”

 

Het liberale Kamerlid reageert tevreden. “Dit voorschottensysteem zorgt voor een stabiele inkomstenstroom op maand- en jaarbasis. Dit komt de begroting en financiële zekerheid van de lokale besturen ten goede.”

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder