Sla navigatie over

Van Quickenborne pleit voor versterking 2e pensioenpijler

Gisteren stelde voorzitter van de Pensioencommissie Frank Vandenbroucke in de commissie Sociale Zaken dat de Belgische aanpak inzake het aanvullend pensioen veel te bescheiden is. Vandaag schrijft de Tijd dat in België 2,6 miljoen loontrekkenden een aanvullend pensioen genieten, wat positief is. Maar de bedragen zijn te klein. Een burger die 20 jaar van zijn pensioen geniet, kan slechts rekenen op 60 euro per maand aanvullend pensioen.

 

“Dat kan en moet beter”, stelde Vincent Van Quickenborne vanmiddag tijdens het vragenuurtje in de Kamer. “Een pensioenstelsel dat tot volwaardige pensioenen leidt, is een stoel met 4 poten: het wettelijk pensioen, aanvullend pensioen, individueel pensioensparen en de eigen woning. In België is de eerste poot groter dan de andere poten. Het resultaat is een scheefgetrokken pensioensysteem. Gidslanden als Zwitserland en Nederland tonen aan dat we sterker op het aanvullend pensioen moeten inzetten.”

 

Van Quickenborne bracht in herinnering dat de federale regering de ambitie heeft om de zogenaamde 2e pijler ook te versterken: “De mogelijkheden voor zelfstandigen en voor contractuele ambtenaren om een aanvullend pensioen op te bouwen, worden uitgebreid. Werknemers zullen zelf kunnen beslissen om een deel van hun loon aan te wenden voor een vrij aanvullend pensioen. En aan de sociale partners zal worden gevraagd te onderzoeken of een deel van de loonstijgingen naar het aanvullend pensioen kan gaan.”

 

Het liberale Kamerlid vroeg aan pensioenminister Bacquelaine binnen welk tijdspad hij deze drie hervormingen wil doorvoeren. Hij benadrukte dat de sociale partners bij de derde hervorming een belangrijke verantwoordelijkheid krijgen. Maar indien zij niet tot een onderling akkoord komen, vroeg hij de minister wel zelf initiatieven te nemen. Minister Bacquelaine bevestigde op zijn beurt dat de drie hervormingen zullen worden geïmplementeerd.

 

In zijn repliek stelde Van Quickenborne dat “deze regering het wettelijk pensioen veilig stelt door het te hervormen. Daarnaast stimuleren we de mensen om ook zelf te sparen voor later. In EU-landen waar mensen een stevig pensioen ontvangen, speelt het aanvullend pensioen altijd een belangrijke factor. Deze weg moeten ook wij bewandelen.”

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder