Sla navigatie over

Van Quickenborne wil remmen op uitzendarbeid wegwerken

De uitzendsector is volgens arbeidsmarktspecialist Jan Denys het Uber van de jaren ’60. “Uitzendarbeid heeft inderdaad geen jobs vernietigd, maar bijkomende jobs gecreëerd, en daarvan profiteerden vooral jongeren, laaggeschoolden en ouderen. Voor 60% van de uitzendkrachten is uitzendarbeid een opstap naar vast werk. Voor vele werkgevers biedt het systeem de nodige flexibiliteit”, zegt Vincent Van Quickenborne.

 

Het Kamerlid merkt echter op dat de Belgische regelgeving uitzendarbeid in vele sectoren belemmert. “Zo beperken we uitzendarbeid in onder meer de grafische, bouw-, textiel en verhuissector. In die laatste omdat de kans op diefstal groter zou zijn. Dat ruikt naar corporatisme. Bruggepensioneerden mogen bijvoorbeeld ook niet als uitzendkracht in de autobussector werken. ”

 

Van Quickenborne wil die verboden herbekijken en zal daarvoor een parlementair initiatief nemen: “Een Europese richtlijn legde ons op om deze tegen eind 2011 te heroverwegen. Dat gebeurde nog niet.” Gisteren verduidelijkte het Europees Hof van Justitie aan een andere lidstaat dat men uitzendarbeid niet mag verbieden tenzij het algemeen belang in het gedrang komt.

 

Het Kamerlid wijst bovendien op het feit dat België de enigste EU-lidstaat is die uitzendarbeid bij de overheid en overheidsbedrijven niet toelaat. Hij vraagt minister van Werk Peeters dan ook om de engagementen in het regeerakkoord daarover uit te voeren. 

 

Minister Peeters antwoordt dat hij spoedig uitzendarbeid bij de overheid wil mogelijk maken. Hij zal dit doen in samenwerking met minister van Ambtenarenzaken Vandeput. Over de belemmeringen in verscheidene andere sectoren, zegt de minister dat de sociale partners die in de Nationale Arbeidsraad om weloverwogen redenen hebben ingesteld. Hij geeft het voorbeeld van veiligheid in de asbestverwerkende sector.

 

Van Quickenborne gaat niet akkoord: “Uitzendwerknemers moeten dezelfde opleiding genieten en worden evenzeer beschermd. In het buitenland is dit geen probleem. We moeten onze uitzendsector echt liberaliseren. Ik zal een parlementair initiatief nemen om dit te bewerkstelligen.”

Tot slot kijkt het Kamerlid uit naar het initiatief van de minister om de overheid ook open te stellen voor uitzendkrachten. Idealiter vat de minister de werkzaamheden nog voor de zomer aan.

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder