Sla navigatie over

Vandenput over Soedan-kwestie: “Foltering niet bewezen, goed dat procedures worden verbeterd”

Eind december 2017 getuigden een aantal gerepatrieerde Soedanezen over vermeende folteringen bij hun terugkeer naar Soedan. Open Vld Kamerlid Tim Vandenput: “Bij terugkeer moet er nagegaan worden of de gerepatrieerden risico op foltering of onmenswaardige behandeling lopen. Dat is de bewuste toetsing aan artikel 3 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM). Mijn partij weigerde meteen conclusies te trekken, maar vroeg van in het begin om een onafhankelijk onderzoek naar enerzijds de vermeende foltering en anderzijds de correcte toepassing van het EVRM.”

Het Commissariaat-Generaal voor Vluchtelingen en Staatlozen heeft dat onderzoek nu afgerond. Hun conclusie luidt dat er grote twijfels en vraagtekens zijn te plaatsen bij de getuigenissen over folteringen. Die zijn dus niet bewezen. Daarnaast zegt het CGVS dat de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) voldoende inspanningen heeft gedaan om de Soedanezen goed te informeren over hun mogelijkheden om asiel aan te vragen en hun hoorrechten heeft gerespecteerd. Wel meent het CGVS dat de toetsing van artikel 3 van het EVRM beter kan.

Tim Vandenput: “De regering en DVZ moeten die suggesties van het CGVS nu ter harte nemen en lessen trekken. Een land kan geen geloofwaardig en efficiënt asielbeleid voeren zonder een terugkeerbeleid voor mensen die uitgeprocedeerd zijn of asiel weigeren aan te vragen. Maar wanneer mensen worden gerepatrieerd, moet dat altijd omzichtig gebeuren en met respect voor alle geldende regels. Het is dus goed dat de regering belooft om onder meer de toetsing aan artikel 3 te verbeteren. Wij zijn als Open Vld ook voorstander van een uniforme toetsing door alle Europese lidstaten. Bij identificatie door buitenlandse delegaties in gesloten centra zal er ook altijd een tolk aanwezig zijn. Er zal ook een nieuwe commissie met experts zich buigen over de evaluatie van het hele terugkeerbeleid. Wij kunnen deze initiatieven alleen maar toejuichen.”

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder