Sla navigatie over

Verbod op visnetten die zeehonden en bruinvissen in gevaar brengen

Jaarlijks spoelen vele zeehonden en bruinvissen aan langs de Belgische kust. Vorig jaar ging het over zo'n 75 bruinvissen en 99 zeehonden. Vooral dit laatste aantal is verontrustend omdat het een verdubbeling is tegenover het voorgaande jaar. De stijgende cijfers zijn deels te verklaren door de groeiende populatie, maar we zien ook dat meer dieren verstrikt raken in visnetten. Daarom voorziet vice-eersteminister en minister van Noordzee Vincent Van Quickenborne nieuwe regels die de gevaarlijke netten verbieden waar deze dieren vaak het slachtoffer van zijn. Recreatieve visserij zal daarbij nog steeds mogelijk zijn, maar met het juiste materiaal dat geen gevaar vormt voor bruinvissen,
zeehonden en anderen zeedieren.

Er zijn de laatste 2 decennia veel meer zeezoogdieren aanwezig in onze Noordzee. Dat komt vooral door
de zuidelijke verschuiving van het leefgebied van de bruinvis richting onze wateren en de sterke groei van het aantal zeehonden. Zo is onder meer de grijze zeehondenpopulatie in onze Noordzee groter dan ooit tevoren.

Meer zeeleven leidt ook tot meer aanvaringen met de mens. Jaar na jaar stijgt het aantal gestrande
zeehonden. Met een triest record van 99 zeehonden die in 2021 op onze stranden aanspoelden. Een
verdubbeling tegenover het aantal van 2020. Uit onderzoek van de kadavers bleek dat meer dan een
derde overleden was door visnetten. Met name de kieuw- en warrelnetten die uitgezet worden zijn een
gevaar voor de dieren. Ze raken erin verstrikt waardoor ze verdrinken. De dieren die wel losraken uit de
netten, zijn vaak ernstig verwond. De typische cirkelvormige snijwonden rond de nek hypothekeren de
overlevingskansen van het dier.

Heel wat van de dieren die aanspoelen op onze stranden zijn slachtoffer van professionele visserij buiten
de Belgische Noordzee. De Belgische visserijvloot maakt quasi geen gebruik van deze netten. Waar we de
netten wel nog zien opduiken, is bij recreatieve vissers. Daarom nam vice-eersteminister en minister van
Noordzee Van Quickenborne het initiatief om dit aan te pakken. En nieuw Koninklijk Besluit verbiedt de
gevaarlijke netten en legt duidelijke regels op voor het gebruik van visnetten. Daarbij werd bovendien
overlegd met zowel de Vlaamse overheid als de kustgemeenten zodat overal dezelfde regelgeving zal
worden ingevoerd en een uniforme aanpak mogelijk is.

Het is in de Belgische Noordzee voortaan verboden om netten uit te zetten vanuit pleziervaartuigen. Ook
het uitzetten van warrelnetten en kieuwnetten van op het strand is verboden. De netten die men wel nog
kan uitzetten op het strand (platte netten, kartenetten en fuiknetten) moeten voortaan voorzien worden
van een voornet zodat zeezoogdieren er niet in kunnen zwemmen. Voor elk net dat uitgezet wordt op het
strand of op de zee, zowel recreatief als professioneel, geldt dat het minstens om de 24 uur moet gecontroleerd worden om te zien of er geen dieren in verstrikt zijn geraakt. Bovendien moet elk net
gemarkeerd worden zodat de eigenaar steeds te achterhalen is. Is dit niet het geval, dan worden de netten in beslag genomen.

Zo wordt voortaan duidelijk vastgelegd welke netten verboden zijn en onder welke voorwaarden de
toegelaten netten wel gebruikt kunnen worden. Dit is nodig om te voorkomen dat men met enkele
technische aanpassingen onder een warrelnetverbod probeert uit te raken. Door deze regels uniform toe
te passen in zowel de federale, Vlaamse als de lokale regelgeving kan bovendien voorkomen worden dat
vissers die de wetgeving proberen te omzeilen en zeezoogdieren in gevaar brengen, door de mazen van
het net glippen. Bij overtreding van de regels worden de netten in beslag genomen en kan de eigenaar
een administratieve geldboete oplopen. Op deze manier kunnen recreatieve vissers hun hobby blijven
uitoefenen, zonder dat zeehonden en bruinvissen daarbij gevaar lopen.

Vincent Van Quickenborne, vice-eersteminister en minister van Noordzee: 'De zeehondenpopulatie in
onze Noordzee boomt als nooit tevoren. Dat is een goeie zaak. Maar we zien ook dat ze meer en meer
verstrikt raken in bepaalde visnetten. Die gevaarlijke netten verbieden we voortaan en we zorgen voor
duidelijke regels ter bescherming van de zeehonden en bruinvissen. De overgrote meerderheid van de
vissers op strand en op zee doen dit met respect voor het welzijn van deze dieren. Door deze regels zowel op federaal, Vlaams en lokaal niveau uniform toe te passen, voorkomen we dat de enkelingen die zich hier niet aan houden door de mazen van het net glippen.'

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder