Sla navigatie over

Verderbouwen op de sterke fundamenten van het Groeipakket

De meerderheidspartijen in het Vlaams Parlement vragen in een resolutie aan de Vlaamse Regering om de fundamenten en de architectuur van het Groeipakket onverkort te behouden en positief gevolg te geven aan de beleidsaanbevelingen in het evaluatierapport. Daarnaast vragen indieners Katrien Schryvers (CD&V), Koen Daniëls (N-VA) en Freya Saeys (Open Vld) om, in het kader van de begrotingsopmaak en/of bij de brede Vlaamse heroverweging, te onderzoeken of kinderen in de meest kwetsbare gezinnen via het Groeipakket nog beter ondersteund kunnen worden en hoe de verdeling van het Groeipakket tussen gescheiden ouders, geoptimaliseerd kan worden. Het Groeipakket, het vroegere ‘kindergeld’, bestaat uit gezinsbijslagen, schooltoeslagen en andere toeslagen om gezinnen te ondersteunen bij de opvoeding van hun kinderen.

Op 1 januari 2019 trad het nieuwe kinderbijslagsysteem in Vlaanderen, het Groeipakket, in werking. Het Groeipakket maakte komaf met een aantal bekommernissen die speelden in het oude kinderbijslagsysteem, zoals het feit dat dit niet meer afgestemd was op de hedendaagse diversiteit aan gezinsvormen. Verder werden verschillende toeslagen in het kader van het gezinsbeleid mee ondergebracht in het Groeipakket, werd het systeem een pak eenvoudiger en transparanter gemaakt, werd er sterker ingezet op de inkomensgerelateerde toeslagen voor financieel kwetsbare gezinnen en werd er gezorgd voor een doorgedreven gegevensdeling en automatisering. Dit laatste moest ervoor zorgen dat gezinnen ook effectief ten volle gebruikmaken van de rechten die hen toekomen zonder dat ze daarvoor eerst complexe aanvraagprocedures moeten doorlopen. Anderhalf jaar na de inwerkingtreding voerde het Agentschap Opgroeien samen met het Agentschap Uitbetaling Groeipakket een evaluatie uit waarbij werd nagegaan of de beoogde doelstellingen van het Groeipakket behaald werden en of de uitvoering van de verschillende onderdelen op koers zit. Het evaluatierapport werd toegelicht in de Commissie Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebeleid van het Vlaams Parlement op 16 maart 2021. Vervolgens werden twee hoorzittingen georganiseerd.

De meest kwetsbare gezinnen nog beter ondersteunen

“Ik ben blij om vast te stellen dat de overstap naar het nieuwe Groeipakket goed verlopen is. Gezinnen die vandaag recht hebben op een toeslag, ontvangen deze ook zonder dat ze daar iets voor moeten doen. Dat is echt wat we beoogden en het betekent een ongelofelijke stap vooruit voor vele gezinnen”, aldus Katrien Schryvers (CD&V). “Tijdens die hoorzittingen kwamen ook enkele waardevolle inzichten naar boven. Via inkomensgerelateerde toeslagen en automatische toekenning worden er met het Groeipakket veel meer gezinnen bereikt en krijgen ze een betere ondersteuning dan met het oude systeem van kinderbijslag. In onze resolutie vragen we om te onderzoeken of er, in het kader van de begrotingsopmaak en/of bij de Vlaamse brede heroverweging, mogelijkheden zijn om binnen het Groeipakket kinderen in de meest kwetsbare gezinnen nog beter te ondersteunen.”

Sinds de invoering van het Groeipakket komen er ook signalen van gescheiden ouders die vragen hebben bij de regeling over wie de begunstigde is van het basisbedrag. “Het lijkt ons aangewezen om deze doelgroep te bevragen over hun wensen hieromtrent”, vindt Koen Daniëls (N-VA). “De resultaten daarvan kunnen helpen om de regelgeving te optimaliseren in het belang van ouders en kind. Uiteraard zonder dossiers waarin momenteel alles goed verloopt, te doorkruisen.”

Positief gevolg geven aan aanbevelingen evaluatierapport

De meerderheidspartijen blijven achter de fundamenten van het Groeipakket staan en scharen zich achter de aanbevelingen in het evaluatierapport. In hun voorstel van resolutie vragen zij dan ook er positief gevolg aan te geven. Het gaat onder meer over het belang van gegevensuitwisseling, over de afstemming tussen de kinderopvangtoeslag en de toekomstige evoluties op het vlak van zelfstandige kinderopvang, over een compensatie voor gezinnen die een lager bedrag aan gezinsbijslag ontvangen na het overlijden van een ouder en over het behoud van het hoogste bedrag aan schooltoeslag wanneer er wordt veranderd van schoolrichting.

Voor wat betreft de zorgtoeslag vragen de meerderheidspartijen om een reeks maatregelen die de gebruiksvriendelijkheid moeten verhogen en die ervoor moeten zorgen dat de huidige non-take up van bestaande rechten wordt tegengegaan. “Zo vragen we de evaluerende artsen beter te verlonen”, aldus Freya Saeys (Open Vld). “Zo kunnen we meer artsen aanstellen, wat ook zal leiden tot de noodzakelijke snellere beoordeling. Daarnaast vragen we bijkomend in te zetten op digitalisering en optimalisering van de gegevensuitwisseling, het herbekijken van de termijnen voor de herevaluatie van kinderen met een aandoening die niet meer evolueert en de garantie dat de uitbetaling niet wordt onderbroken indien de herevaluatie door omstandigheden niet binnen de vooropgezette termijn kan gebeuren.”

 

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder