Sla navigatie over

Vergroening, verlaging en vereenvoudiging van de schenkbelasting gaat in op 1 juli

De schenkbelasting is de belasting die verschuldigd is bij de schenking van roerende en/of onroerende goederen. De Vlaamse schenkbelasting geldt voor schenkingen gelokaliseerd in het Vlaamse Gewest.

Om van de Vlaamse schenkbelasting te kunnen genieten, moet de schenker zijn of haar fiscale woonplaats in het Vlaamse Gewest hebben.

De tarieven van de Vlaamse schenkbelasting verschillen naar gelang het voorwerp van de schenking. Er zijn afzonderlijke tarieven voor bouwgronden, andere onroerende goederen en roerende goederen.

De tarieven verschillen ook naar gelang de graad van verwantschap tussen schenker en begiftigde. Hoe verder de graad van verwantschap, hoe hoger het tarief. Voor onroerende goederen zijn de tarieven bovendien progressief, ze nemen toe naar gelang de waarde van het geschonken goed.

In 2004 heeft de Vlaamse Regering de tarieven van de schenkbelasting voor schenkingen van roerende goederen fors verlaagd.  Voor de schenking van roerende goederen gelden in het Vlaams Gewest twee tarieven: 3 procent voor schenkingen in rechte lijn, tussen echtgenoten en tussen samenwonenden en 7 procent in de andere gevallen. Deze regeling maakte de zaken eenvoudiger en een flink stuk goedkoper. Deze tarieven zijn vlak, de tarieven blijven ongewijzigd ongeacht de waarde van de geschonken goederen.

Deze hervorming is een schot in de roos gebleken. Het aantal schenkingen van roerende goederen, onderworpen aan deze verlaagde tarieven, is sedertdien fors toegenomen. Een belastingverlaging die toch meer geld opbrengt voor de overheid. Iedereen vaart er wel bij. De belastingplichtige moet minder belastingen betalen als hij zijn spaarcenten aan een volgende generatie wil overdragen. De overheid ziet zijn inkomsten toenemen omdat ook het aantal schenkingen toeneemt. En er wordt massaal vers kapitaal geïnjecteerd in onze Vlaamse economie.

Ook voor bouwgronden zijn er verlaagde tarieven ingevoerd.   Om van het voordeeltarief te kunnen genieten, moeten de begiftigden of één van hen op het adres van de verkregen bouwgrond hun/zijn/haar hoofdverblijfplaats vestigen en dit binnen de vijf jaar te rekenen vanaf de datum van de schenkingsakte. Deze maatregel is tijdelijk en verstrijkt op 31 december 2019.

Voor schenkingen van familiale bedrijven en vennootschappen werd in 2012 een volledige vrijstelling ingevoerd.

De Vlaamse Regering heeft nu beslist ook de tarieven van de schenkbelasting op onroerende goederen, andere dan bouwgronden, aan te pakken. Deze ingrijpende hervorming heeft drie kenmerken : een verlaging, een vereenvoudiging en een vergroening van de Vlaamse schenkbelasting.

Wat waren de vorige tarieven van de schenkbelasting op onroerende goederen ?

Voor schenkingen van onroerende goederen lopen de huidige tarieven op van 3% tot 30% in rechte lijn, tussen echtgenoten en tussen samenwonenden. Voor verdere verwanten en niet-verwanten lopen die tarieven op tot liefst 80 (tachtig) %.

 

 

Schaal

Tarief

 

 

 

 

0 tem 12.500 euro

3%

 

 

 

 

12.500 tot 25.000 euro

4%

 

 

 

 

25.000 tot 50.000 euro

5%

 

 

 

 

50.000 tot 100.000 euro

7%

 

 

 

 

100.000 tot 150.000 euro

10%

 

 

 

 

150.000 tot 200.000 euro

14%

 

200.000 tot 250.000 euro

18%

 

250.000 tot 500.000 euro

24%

 

> 500.000 euro

30%

 

 

Schaal

Broers en zussen

Ooms/tantes

Neven/nichten

Anderen

0 tem 12.500 euro

20%

25%

30%

12.500 tot 25.000 euro

25%

30%

35%

25.000 tot 75.000 euro

35%

40%

50%

75.000 tot 175.000 euro

50%

55%

65%

> 175.000 euro

65%

70%

80%

 

De hoge progressieve tarieven hadden tot gevolg dat overdrachten tussen generaties van onroerende goederen onder kosteloze titel nauwelijks voorkwamen. Door de lagere tarieven in de erfbelasting en de opsplitsing bij de berekening van roerend en onroerend vermogen in rechte lijn en tussen echtgenoten en samenwonenden, is het dikwijls ook voordeliger om niet vooraf te schenken maar om de goederen te laten belasten in de erfbelasting.

 

Wat zijn de nieuwe tarieven ?

De ingewikkelde tariefstructuur wordt sterk vereenvoudigd en de tarieven zijn drastisch aangepakt.

In het nieuwe systeem voorzien we voor de rechte lijn nog 4 tariefschalen – tegenover 9 (!) vandaag –  de tarieven variëren van 3% tot 27%. En voor wie bereid is het goed op energievriendelijke manier te renoveren voorzien we een bijkomende verlaging, de tarieven variëren nog van 3% tot hooguit 18%.

Buiten de rechte lijn worden de huidige drie tabellen vervangen door één uniform en verlaagd tarief.

Waar de huidige tarieven, vandaag oplopen tot 65%, 70% en zelfs 80%, gaan we dit fors reduceren en terugbrengen tot een redelijk tarief dat varieert van 10 % tot 40 %.  En opnieuw, voor wie bereid is het goed te renoveren of te verhuren, voorzien we een bijkomende verlaging, waardoor het tarief maximum 31% bedraagt.

Dit zijn de nieuwe tarieven:

Eéngemaakte Schalen

Tarief

Rechte lijn en partners

Tarief

Niet rechte lijn

0 tem 150.000 euro

3%

10%

(Met energierenovatie: 9%)

150.000 tot 250.000 euro

9%

(Met energierenovatie: 6%)

20%

(Met energierenovatie: 17%)

250.000 tot 450.000 euro

18%

(Met energierenovatie: 12%)

30%

(Met energierenovatie: 24%)

Boven 450.000 euro

27%

(Met energierenovatie: 18%)

40%

(Met energierenovatie: 31%)

 

De Vlaamse Regering gaat de schenkbelasting niet alleen verlagen en vereenvoudigen, maar ook vergroenen.

Wie bereid is om het verkregen goed te renoveren en zo de energie-efficiëntie van de woning te verbeteren, kan een teruggave bekomen van een deel van de betaalde schenkbelasting. Deze flankerende maatregel kan een bijkomende stimulans vormen op weg naar een energievriendelijke renovatie van het woningenbestand in Vlaanderen. Actoren op het terrein bevestigen immers dat het patrimonium dat geschonken wordt veelal van hogere ouderdom is.

Het komt er concreet op neer dat de begiftigde die binnen de vijf jaar vanaf de datum van de schenking renovatiewerken laat uitvoeren, zoals omschreven in het Energiebesluit, voor een totaal bedrag van minstens 10.000 euro, exclusief BTW, zoals dit bedrag blijkt uit facturen uitgereikt door aannemers, een deel van de betaalde schenkbelasting zal terugkrijgen.

Het gaat bijvoorbeeld en onder meer om plaatsing van dak- of zoldervloerisolatie, spouwmuurisolatie.

Deze stimulans om te investeren in energiegerichte renovatie kan een boost geven aan de bouwsector en bij uitbreiding aan onze ganse Vlaamse economie.

Een tweede mogelijkheid om dezelfde teruggave te bekomen wordt geboden aan de begiftigde die binnen de drie jaar vanaf de datum van de schenking een geregistreerde huurovereenkomst van minstens 9 jaar voorlegt.  Aangezien het de bedoeling is om langs deze weg de private huurmarkt te versterken met enkel kwaliteitsvolle woningen dient tevens het conformiteitsattest, beschreven in de Vlaamse Wooncode, te worden voorgelegd.

De drie jaar die aan de begiftigde geboden wordt bieden hem of haar de kans de nodige renovatie- en verbeteringswerken aan het geschonken goed uit te voeren zodat een woning van volwaardige kwaliteit op de huurmarkt kan worden gebracht.

Het is uiteraard niet de bedoeling dat de voorwaarde van verhuring voor een periode van 9 jaar een louter formele verplichting blijft in de vorm van het voorleggen van een huurcontract. Een effectieve verhuring gedurende een periode van 9 jaar is vereist om het voordeel van de teruggave te blijven behouden. Wanneer de huurovereenkomst van negen jaar voortijdig wordt beëindigd dient dit te worden gemeld aan de Vlaamse Belastingdienst, de begiftigde beschikt dan over een periode van zes maanden om een nieuwe huurovereenkomst af te sluiten waardoor alsnog de vereiste periode van negen jaar kan worden behaald. Een nieuw conformiteitsattest – of het oude indien de geldigheidsduur daarvan nog niet verstreken is- dient dan opnieuw te worden voorgelegd.

Enkele voorbeelden

1/ Een vader schenkt aan zijn zoon een woning met een waarde van 220.000 euro. Vandaag zouden daarop 21.225 euro aan schenkingsrechten verschuldigd zijn. Met de nieuwe tarieven wordt dat nog 10.800 euro, en zelfs 8.700 euro voor wie bereid is energievriendelijk te renoveren of te verhuren.

2/ Wanneer een broer aan zijn zus een huis schenkt met een waarde van 220.000 euro, dan is daar vandaag 102.375 euro schenkbelasting op verschuldigd. In nieuwe regeling zal dit nog slechts 29.000 euro zijn, en 25.400 euro mits renovatie of verhuring.

3/ Wanneer een oom of een tante vandaag een appartement of woning aan een neef of nichtje schenkt met een waarde van 210.000 euro dan zal daarop een bedrag van liefst 106.375 euro aan schenkbelasting verschuldigd zijn. Met de nieuwe tarieven zal dit nog 27.000 euro zijn. En wanneer de begiftigde ook nog bereid is het goed te renoveren of te verhuren, dan zal dit nog 23.700 euro bedragen.

Een bijkomende verlaging voor publieke instellingen

De instellingen voor wie vandaag in de schenkbelasting een vlak tarief geldt van 5,5%, kunnen genieten van een bijkomende verlaging tot een vlak tarief van 3%, mits ze voldoen aan de voorwaarden van hetzij een renovatie hetzij een verhuring, zoals hiervoor omschreven.

Het gaat concreet over schenkingen in voordeel van onder meer volgende rechtspersonen of instellingen :

  • het Vlaamse Gewest en de Vlaamse Gemeenschap;
  • een staat van de Europese Economische Ruimte;
  • provincies en gemeenten in het Vlaamse Gewest;
  • de openbare instellingen van de vermelde publiekrechtelijke rechtspersonen
  • erkende sociale huisvestingsmaatschappijen
  • dienstverlenende en opdrachthoudende verenigingen
  • verenigingen zonder winstoogmerk, private stichtingen en stichtingen van openbaar nut
  • openbare centra voor maatschappelijk welzijn.

 

Het verlaagd tarief voor schenkingen van bouwgronden blijft bestaan

Het bijzonder verlaagd tarief voor schenkingen van bouwgronden met de daaraan verbonden voorwaarden, blijft ongewijzigd bestaan tot de voorziene einddatum (31 december 2019).  Het staat de schenker en de begiftigde vrij te opteren hetzij voor het bijzonder verlaagd tarief voor schenkingen van bouwgronden met de daaraan verbonden voorwaarden, hetzij voor de nieuwe tarieven die gelden voor schenkingen van onroerende goederen in het algemeen, zonder specifieke bijkomende verplichtingen.

 

Een abattement wanneer de begiftigde een gehandicapte persoon is 

Net zoals bij de erfbelasting voorziet de Vlaamse Regering een abattement in voordeel van gehandicapte verkrijgers.

Wanneer een bouwgrond of een ander onroerend goed aan een gehandicapte wordt geschonken zal een bijkomende vermindering van de schenkbelasting worden toegekend.

De vermindering heeft de vorm van een zogenaamd abattement. Dit is een vermindering van de belastbare basis waarop de schenkbelasting wordt berekend.

Dit abattement wordt toegepast aan de voet van de belastbare grondslag, en bedraagt :

1°        (3000 euro) x (cijfer, dat varieert volgens de leeftijd van de verkrijger) als het gaat om een schenking in de rechte lijn

2°        (1000 euro) x (cijfer, dat varieert volgens de leeftijd van de verkrijger) als het gaat om een schenking tussen alle andere personen

Het cijfer waarnaar verwezen wordt bedraagt:

18           bij een leeftijd van 20 jaar of minder

17           bij een leeftijd boven de 20 en tot 30 jaar

16           bij een leeftijd boven de 30 en tot 40 jaar

14           bij een leeftijd boven de 40 en tot 50 jaar

13           bij een leeftijd boven de 50 en tot 55 jaar

11           bij een leeftijd boven de 55 en tot 60 jaar

9,5          bij een leeftijd boven de 60 en tot 65 jaar

8             bij een leeftijd boven de 65 en tot 70 jaar

6             bij een leeftijd boven de 70 en tot 75 jaar

4             bij een leeftijd boven de 75 en tot 80 jaar

2             bij een leeftijd boven de

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder