Sla navigatie over

Vlaams parlement in de bres voor vrouwenrechten in Iran

Deze resolutie sluit aan op de vaststellingen die Amnesty International eerder op de dag in haar rapport “You shall procreate” naar buiten bracht.

“Het is positief dat het Vlaams Parlement kamerbreed de hoogdringendheid aanvaardt van deze resolutie betreffende de vrouwenrechten in Iran. Door kort op de bal te spelen kunnen we vanuit Vlaanderen preventief werken en aldus de Iraanse overheid wijzen op hun internationale verplichtingen.”, aldus Jean-Jacques De Gucht.

De Iraanse wetgever staat immers op het punt om twee wetsvoorstellen goed te keuren die enerzijds de toegang tot alle vormen van contraceptiva quasi onmogelijk wil maken en anderzijds het trouwen op jonge leeftijd wil aanmoedigen. De Iraanse wetgever wil met deze maatregelen de nataliteit in Iran opdrijven. Iran wil komaf maken met gezinsplanning, seksuele voorlichting en ook echtscheidingen worden ontmoedigd.

Het is bijzonder cynisch dat terwijl de Verenigde Naties net deze week een stand van zaken aan het opstellen is betreffende de geboekte vooruitgang sinds 1995 wat betreft de gelijkheid van mannen en vrouwen, de Iraanse regering tegelijkertijd met één pennentrek de positie van de vrouw in Iran dreigt te herleiden tot het baren van kinderen. Bovendien dreigen nog meer jonge meisjes het slachtoffer te worden van gedwongen huwelijken.”, aldus Ann Brusseel (Open Vld).

Deze ontwikkeling bevestigt mijn vrees dat diverse landen uit zijn op het terugdringen van de rechten van de vrouw en dan in het bijzonder de schuchtere vooruitgang op internationaal niveau wat betreft hun reproductieve rechten.  Het is dan ook essentieel dat de parlementen wereldwijd snel hun bezorgdheid kenbaar maken aan de Iraanse overheid gezien het een bijzonder verregaande aantasting betreft van de vrouwenrechten die lijnrecht ingaat tegen diverse essentiële mensenrechtenverdragen die Iran eerder goedkeurde. Zo onderschrijft Iran het VN-Verdrag over de rechten van het kind, de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens van de Verenigde Naties, het Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten en het Verdrag voor de uitbanning van alle vormen van rassendiscriminatie. Deze wetsvoorstellen staan lijnrecht tegenover deze verdragen en de erin beschermde vrijheden en rechten.

Stilzitten is in het licht van deze zeer verregaande en ongekende aantasting van de rechten van de vrouw geen optie, willen we de goedkeuring van deze wetten daadwerkelijk voorkomen. Alleen door als internationale gemeenschap snel te reageren kunnen we deze middeleeuwse regelgeving voorkomen.

De resolutie bepleit dan ook de schrapping van twee Iraanse wetsvoorstellen gezien zij strijdig zijn met het Internationaal recht en de verplichtingen die Iran heeft aangegaan in een Internationale context wat betreft het vrijwaren van de rechten van de vrouw en het kind. 

Jean-Jacques De Gucht en Ann Brusseel (Open Vld)

Deze resolutie werd ingediend door Jean-Jacques De Gucht, Karim Van Overmeire, Sabine de Bethune, Tine Soens, Wouter Vanbesien en Ann Brusseel

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder