Sla navigatie over

Vlaams Parlement vraagt schrapping reservatiestroken Schipdonkkanaal

N-VA, CD&V, Open Vld en Vooruit vragen de Vlaamse Regering werk te maken van de volledige schrapping van de reservatiestrook langs het Schipdonkkanaal en een passende bestemming te vinden voor de gronden in de omgeving van het kanaal. 'Op deze manier zorgen we eindelijk voor zekerheid voor de omwonenden. Wie nog steeds gelooft dat het Schipdonkkanaal ooit verbreed zal worden, dwaalt. De voordelen daarvan wegen niet op tegen de nadelen. De ontsluiting van de Haven van Zeebrugge blijft echter prioritair. Er moet daarom eerst een akkoord zijn met Nederland over de estuaire vaart. Vervolgens moet de Vlaamse Regering zo snel mogelijk de reservatiestrook schrappen', zo verduidelijken indieners Bert Maertens (N-VA), Joke Schauvliege (CD&V), Stephanie D'Hose (Open Vld) en Kurt De Loor (Vooruit). Het voorstel van resolutie wordt dinsdag besproken in het Vlaams Parlement.

Al vijftig jaar lang is er sprake van een mogelijke verbreding van het Schipdonkkanaal. Een verbreed en uitgediept kanaal zou de binnenvaartontsluiting van de Haven van Zeebrugge moeten verzekeren. In de jaren zeventig werd op de gewestplannen een reservatiestrook voor de verbreding aangeduid op het grondgebied van de gemeenten Maldegem, Sint-Laureins, Eeklo, Zomergem, Nevele, Damme en Brugge. Deze reservatiestroken leggen een claim op de ontwikkelingsmogelijkheden van de bedrijven, woningen en gronden daar en zorgen voor onzekerheid voor alle betrokkenen.

Volgens de indieners van de resolutie zijn er intussen betere alternatieven voor een verbreed Schipdonkkanaal. Zo moet de Vlaamse Regering de mogelijkheden voor ontsluiting via het spoor of pijpleidingen onderzoeken en benutten indien mogelijk. Maar de vier partijen zien vooral meer mogelijkheden in de estuaire vaart. Daarbij varen 'versterkte' binnenschepen over de Noordzee en op de Westerschelde tussen de zeehavens van Zeebrugge en Antwerpen. Omdat de verbinding tussen deze twee havens voor een groot stuk over Nederlands grondgebied gaat moet Nederland instemmen met de vereisten waaraan de estuaire schepen moeten voldoen.

Vlaams Parlementslid Bert Maertens (N-VA): 'We roepen de Vlaamse Regering op om hierover zo snel mogelijk tot een bindend akkoord te komen met de Nederlandse overheid. De estuaire vaart is voor ons de toekomst: niet alleen zal ze zorgen voor een vlotte scheepvaartverbinding tussen de Haven van Zeebrugge en de Haven van Antwerpen, het zorgt er ook voor dat de verbreding van het Schipdonkkanaal eigenlijk niet meer aan de orde is. Zo kunnen we eindelijk de omwonenden de zekerheid bieden die ze al lang vragen. Van zodra er een akkoord is over de estuaire vaart, moet er werk gemaakt worden van de volledige schrapping van de reservatiestrook. Op deze manier zorgen we niet enkel voor rechtszekerheid voor de getroffen burgers, maar is er ook toekomstperspectief voor de landbouwsector en extra natuur langs het kanaal.'

Vlaams Parlementslid Joke Schauvliege (CD&V): 'Voor het eerst staan de neuzen in dezelfde richting in Oost- en West-Vlaanderen en is er de uitgesproken wil om tot schrapping van de reservatiestrook over te gaan. De bewoners, ondernemers en eigenaars hebben recht op duidelijkheid en rechtszekerheid. Het zal ook een duurzame oplossing zijn omdat die gepaard gaat met afspraken over de landsgrenzen heen, iets wat tot voor kort onbespreekbaar was. Het komt er nu op aan dat de Vlaamse Regering met spoed de resolutie uitvoert. Daar zal het parlement op toezien.'

Vlaams Parlementslid Stephanie D'Hose (Open Vld): 'De reservatiestrook schrappen is een doelstelling die door iedereen onderschreven wordt. Hiermee verzoenen we de vraag van de grondeigenaars voor meer rechtszekerheid en de vraag van de Haven van Zeebrugge voor een betere ontsluiting naar het hinterland met duurzame vervoersmodi. Na vijftig jaar stilstand doorbreken we eindelijk het status quo en zetten we een eerste maar wel zeer belangrijke stap richting een rechtszeker kader.'

Vlaams Parlementslid Mercedes Van Volcem (Open Vld): 'De estuaire vaart is belangrijk omdat ontsluiting via de Brugse binnenstad de stad onleefbaar maakt met 5.700 openstaande bruggen per jaar. Bovendien zijn onze Vesten, het mooiste park van Brugge, beschermd en kan er onmogelijk een verbreding gerealiseerd worden. We hopen dat Vlaams minister Lydia Peeters snel tot een akkoord komt met de Nederlandse minister. Dat zou zeer goed zijn voor de zeehavens van Zeebrugge en Antwerpen én haalt meer vrachtwagens van de weg.'

Vlaams Parlementslid Kurt De Loor (Vooruit): 'Mensen die er wonen hebben nood aan duidelijkheid over de reservatiestrook en de plannen rond het Schipdonkkanaal. Dit sleept al lang aan. Met deze resolutie zetten we een belangrijke stap. In het belang van de Haven van Zeebrugge en de omwonenden moeten de gesprekken met Nederland nu heel snel opgestart worden. Wat Vooruit betreft wordt dit best gekoppeld aan een duidelijk afsprakenkader rond timing en eventueel een deadline.'

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder