Sla navigatie over

Vlaamse meerderheidspartijen vragen kader voor samenleefvormen voor ouderen

Naar aanleiding van recente wantoestanden in een cohousingproject voor ouderen in Geraardsbergen komen de Vlaamse meerderheidspartijen met een voorstel van resolutie om een duidelijk regelgevend kader te ontwikkelen voor gemeenschappelijke woonprojecten die zich richten op mensen met een zorgnood. In die resolutie vragen Katrien Schryvers (CD&V), Lorin Parys (N-VA) en Freya Saeys (Open Vld) ook om de slagkracht van de Zorginspectie te versterken om de zorg en veiligheid van kwetsbare mensen beter te garanderen. 'Dit niet enkel door in te zetten op capaciteit, maar ook door het betrekken van bewoners en familieleden en het sneller kunnen schorsen van initiatieven en initiatiefnemers', aldus de indieners.

Cohousing

De afgelopen jaren vindt het gemeenschappelijk wonen of woningdelen ingang bij diverse groepen in de maatschappij. Heel wat mooie initiatieven tonen de voordelen, ook voor oudere mensen. 'Ouderen die samenwonen kunnen zich veiliger voelen en het is ook een dam tegen eenzaamheid, die bij deze groep vaak om de hoek loert. Daarbij kunnen ze beroep doen op thuisverpleging en gezinshulp', zegt Katrien Schryvers (CD&V).

'Wanneer echter een tussenpersoon optreedt als uitbater van het cohousingproject wordt het complexer', stelt Lorin Parys (N-VA). 'Zeker wanneer specifiek kwetsbare bewoners aangetrokken worden met allerlei beloftes over geboden zorg en omkadering. Dat werd ook duidelijk bij het voorval waarbij begin februari 17 zorgbehoevende oudere mensen werden geëvacueerd uit een voormalige groep van assistentiewoningen die daarna was omgevormd tot een cohousingproject.'

'Deze casus maakt duidelijk dat er echt nood is aan een duidelijk wetgevend kader, zeker wanneer tussenpersonen optreden als uitbater', vult Freya Saeys (Open Vld) aan.

Verantwoordelijkheid zorgverleners

Het blijft uiteraard belangrijk om aandacht te hebben voor de levenskwaliteit van zorgbehoevende ouderen die niet in een woonzorgvoorziening wonen. 'Daar is dan geen kwaliteitskader van toepassing, maar zouden we wel moeten kunnen rekenen op de verantwoordelijkheid van alle hulpverleners en welzijnswerkers', vinden de parlementsleden. 'We moeten hen blijvend sensibiliseren om problematische thuissituaties van ouderen te detecteren én te melden. In geval van ernstige nalatigheid vinden wij dat de toegang tot het zorgberoep geschrapt moet kunnen worden.'

Zorginspectie

Woonzorgcentra die hun erkenning willen behouden, moeten voldoen aan de erkenningsvoorwaarden waarop de Zorginspectie controles uitvoert. Indien er geen specifieke indicaties zijn voor een inspectie, dan is het streefdoel om minstens om de vier jaar een algemene opvolgingsinspectie uit te voeren. Daarnaast kunnen er ook concrete aanleidingen zijn om een inspectie uit te voeren, bijvoorbeeld klachten bij de Woonzorglijn, een lopend handhavingstraject of een bepaalde gebeurtenis die zich voordeed.

Woonzorglijn en betrokkenheid bewoners en familie

'Ondanks het feit dat er vanuit de Zorginspectie wordt gecontroleerd, al dan niet naar aanleiding van een klacht bij de Woonzorglijn, komen er soms toch verhalen aan het licht waaruit blijkt dat bepaalde wantoestanden gedurende langere tijd onder de radar bleven of gedurende langere tijd konden aanhouden', zo klinkt het nog. 'Daarom willen we de Woonzorglijn meer bekendheid geven bij bewoners en hun familie.'

'Het zijn de mensen die zorg krijgen die centraal moeten staan. Daarom vragen we ook om te bekijken hoe zij meer impact kunnen krijgen op het dagelijkse beleid van het woonzorgcentrum waarin zij verblijven', zegt Katrien Schryvers (CD&V). 'Bovendien kan het steekproefgewijs bevragen van bewoners en familieleden bij een bezoek van de Zorginspectie een veel vollediger licht werpen op de werking van een woonzorgcentrum en de kwaliteit van zorg, wonen en leven.'

Doortastend optreden

Daarnaast moet er, wanneer een wooninitiatief dat deel uitmaakt van een groep onder verhoogd toezicht wordt geplaatst, meteen de reflex zijn om de andere vestigingen van diezelfde groep bijkomend te inspecteren. 'Ten slotte willen we onderzoeken hoe, bij herhaaldelijke tekortkomingen op het vlak van de zorg voor ouderen, de vergunning van ouderenvoorzieningen sneller kan worden geschorst en hoe kan worden vermeden dat de betrokken initiatiefnemers opnieuw initiatieven in de ouderenzorg opstarten', aldus Freya Saeys (Open Vld). 'Wanneer voorzieningen voor langere tijd in gebreke blijven, moet er gemakkelijker een voorlopig bewindvoerder kunnen worden aangesteld', vult Lorin Parys (N-VA) aan.

'Zorgbehoevende ouderen zijn een kwetsbare groep en deze groep zal de komende jaren nog verder toenemen. Het komt dan ook toe aan de overheid om hen te behoeden voor wantoestanden en garanties te bieden op noodzakelijke zorg', besluiten de parlementsleden.

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder