Sla navigatie over

Vlaanderen haalt steeds meer ruimtevaartmiddelen binnen (maar loopt nog steeds 25 miljoen per jaar mis)

Vlaamse bedrijven en onderzoekscentra slagen erin steeds meer European Space Agency-middelen binnen te halen. Dat blijkt uit cijfers opgevraagd door Open Vld-parlementslid Maurits Vande Reyde. Tegelijk blijven de middelen nog steeds onder het aandeel dat afgesproken is met de andere beleidsniveaus. “De samenwerking met het federale niveau op vlak van ruimteonderzoek loopt niet van een leien dakje. Daardoor loopt onze Vlaamse economie jaarlijks ongeveer 25 miljoen euro mis. Dat is onaanvaardbaar”, zegt Vande Reyde.

In België is de federale regering bevoegd voor het ruimteonderzoek. Het draagt jaarlijks 200 miljoen euro bij aan programma’s van het Europese ruimtevaartagentschap ESA. Die middelen vloeien vervolgens integraal terug in de vorm van contracten met bedrijven en onderzoekscentra in de deelnemende landen.

In 2001 is daarover voor België een verdeling afgesproken tussen de verschillende gewesten. Volgens die afspraken krijgt de Vlaamse economie 55% van de terugkerende middelen. Alleen werd dat aandeel nooit gehaald. Uit de meest recente cijfers blijkt nu dat de aangehouden inspanningen vanuit Vlaanderen hun vruchten afwerpen. Zo is het Vlaamse aandeel in de Belgische return gestegen van 35% in 2006 naar 43% voor de periode 2015-2019. “Deze cijfers stemmen me optimistisch, hoewel het afgesproken doel van 55% van de Belgische middelen nog steeds niet wordt bereikt. Daardoor loopt de Vlaamse economie jaarlijks ongeveer 25 miljoen euro mis. Het gebrek aan overleg hierover tussen het federale niveau en het Vlaams gewest is onaanvaardbaar”, aldus Vande Reyde.

De Vlaamse adviesraad voor onderzoek VARIO stelde in een eerder advies dat er onvoldoende rekening wordt gehouden met de Vlaamse ruimtevaartspelers bij de intekening op de
ESA-programma’s. “Het knelpunt hierbij is dat er weinig tot geen overleg is tussen de deelstaten en de federale overheid. Er ontbreekt een gemeenschappelijke visie. Het federaal regeerakkoord van Michel I voorzag de oprichting van een Interfederaal Ruimtevaartagentschap, een soort overleg tussen de deelstaten. Dat is er jammer genoeg nooit van gekomen. Ook op vragen van de Vlaamse regering om meer rekening te houden met de Vlaamse speerpunten voor ruimteonderzoek, is de federale regering nooit ingegaan. Dat gebrek aan samenwerking kan niet blijven duren”, zegt Vande Reyde.

“De ruimtevaarteconomie is een erg belangrijke economische tak voor Vlaanderen. Het gaat verder dan ruimtevaart in de strikte zin. Heel wat toepassingen kunnen ook ‘op aarde’ gebruikt worden en zijn zo van belang voor onze burgers en bedrijven.” Zo is de ruimtevaart via aardobservatie een enorme bron van ‘big data’, met toepassingen op vlak van landbouw (precisielandbouw), veiligheid, het in kaart brengen van klimaatwijzigingen, mobiliteit,… Daarnaast is de ruimtevaartsector hoogtechnologisch en dus van belang voor Vlaanderen als kennisregio (communicatie, energiebeheer,…).

Ook bevoegd minister Crevits gaf in haar antwoord op de schriftelijke vraag aan dat de return van de ESA-programma’s voor Vlaanderen te laag is en dat de Vlaamse regering al jarenlang bij de bevoegde federale ministers pleit om rekening te houden met de sterke expertise en technologische knowhow in Vlaanderen. Ze zal dit overleg met de federale collega’s verderzetten, zodat een verdere toename van de middelen mogelijk is.

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder