Sla navigatie over

Voorstel van resolutie voor een Europees verdrag ter bescherming van het beroep van advocaat goedgekeurd

Advocaten vervullen een sleutelrol in het vrijwaren van de rechten van de mens en het vrijwaren van de rechtsstaat.

“Tijdens de hoorzittingen naar aanleiding van de bespreking van dit voorstel, bleek uit diverse getuigenissen van advocaten – en dan in het bijzonder advocaten die zich inzetten voor de verdediging van mensenrechten – dat zij in diverse landen onder druk worden gezet, bedreigingen ontvangen en zelfs fysiek worden belaagd”, aldus Lahaye-Battheu.

In sommige landen zijn deze praktijken wijd verspreid en zijn ze het gevolg van een gericht beleid waarbij hun beroepsgeheim wordt geschonden en zij het voorwerp uitmaken van onterecht opgelegde disciplinaire sancties of een beroepsverbod.

Lahaye-Battheu: “Het statuut van de advocaat wordt weliswaar reeds beschermd door minimumnormen, die werden uitgevaardigd in een aanbeveling van de Raad van Ministers, maar tot op heden zijn er echter geen internationale instrumenten voorhanden die sancties voorzien wanneer een land de minimumnormen betreffende de goede uitoefening van het beroep van advocaat niet naleven. Het nieuwe verdrag zal hieraan tegemoet komen met een specifiek controleorgaan, dat zal toezien op de naleving van het verdrag en indien nodig sancties opleggen.”

Daarnaast wordt ook de invoering van een ‘early warning’ systeem voorzien om snel te worden geïnformeerd wanneer in een specifiek land de veiligheid en de onafhankelijkheid van advocaten ernstig dreigt te worden aangetast. Dit naar het voorbeeld van het reeds bestaande platform ter bescherming van de veiligheid van de journalisten, dat werd opgericht in 2015 door de Raad van Europa.

De parlementaire assemblee van de Raad van Europa telt 318 leden uit de 47, voor het merendeel Europese lidstaten van de Raad van Europa. De Parlementaire Vergadering is de ‘denktank’ van de Raad en adviseert het Comité van Ministers.

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder