Sla navigatie over

Vrijstelling onroerende voorheffing voor jeugdverenigingen decretaal verankerd

Verschillende erkende jeugdorganisaties, jeugdhuizen en jeugdverblijven in Vlaanderen werden de voorbije jaren door de fiscus op de vingers getikt omdat ze geen onroerende voorheffing betalen. Nochtans zijn lokalen van erkend jeugdwerk in Vlaanderen al meer dan 50 jaar vrijgesteld van deze heffing. Ondanks eerdere afspraken werd die vrijstelling meermaals geweigerd en moesten jeugdorganisaties een ingewikkeld bezwaarschrift indienen. Om dat te verhelpen hebben de Vlaamse meerderheidspartijen nu een voorstel van decreet ingediend in het Vlaams Parlement dat dit probleem oplost: alle jeugdorganisaties genieten van een automatische vrijstellingsregeling voor onroerende voorheffing. “De vrijstelling van onroerende voorheffing is een belangrijk financieel duwtje in de rug,” zegt Lionel Bajart, één van de initiatiefnemers. “Bovendien maken we komaf met een onnodige administratieve belasting voor de jeugdwerkers. Zij moeten vooral met jeugdwerk kunnen bezig zijn.”

Lokalen van erkend jeugdwerk zijn in Vlaanderen gelijkgesteld met ‘onderwijsinfrastructuur’ en dus vrijgesteld van het betalen van onroerende voorheffing en dit op basis van artikel 12, § 1 en artikel 253, 1° van het Wetboek van inkomstenbelastingen (WIB ’92) en de omzendbrief FB/VLABEL/2007 betreffende “Vrijstelling van onroerende voorheffing voor onroerende goederen bestemd voor onderwijs”. Maar omdat de oorspronkelijke bepalingen van deze wetgeving niet meer aangepast waren aan hedendaagse wetgeving voor  het jeugdwerk, kende de fiscus geen automatische vrijstelling meer toe.

Het voorstel van decreet dat nu wordt ingediend lost dit op door  de inmiddels verouderde bepalingen aan te passen aan de huidige gebruikte decretale terminologie.  Hierdoor wordt de uitzonderingsmaatregel duidelijk afgebakend. “Concreet zullen erkende en/of gesubsidieerde landelijke jeugdorganisaties en hun lokale afdelingen automatisch vrijgesteld worden van onroerende voorheffing,” zegt Bajart. Ook lokale jeugdwerkinitiatieven zullen van deze vrijstelling kunnen genieten, als het lokaal bestuur, waar het initiatief gevestigd is, in en attest bevestigt dat dit voldoet aan de definitie van lokaal jeugdwerkinitiatief.

Door dit voorstel van decreet zal voortaan elk Vlaams en lokaal jeugdwerkinitiatief automatisch vrijgesteld zijn, voor zover de nodige gegevens aan de Vlaamse Belastingdienst (VABEL) worden bezorgd. Dit betekent een aanzienlijke administratieve verlichting,” zegt Bajart.

 

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder