Sla navigatie over

Vrijstelling van voor- of bijzitterschap in kies- en telbureau bij derde oproep

Uit verslagen van de afgelopen verkiezingen blijkt dat een bepaald aantal personen bij zowat elke verkiezing werden aangewezen als voorzitter of bijzitter in het kiesbureau of stemopnemingsbureau. “Sommigen zitten daar niet mee in, maar anderen voelen zich terecht ontmoedigd. Nochtans blijkt dat er voldoende kiezers voorhanden zijn die kunnen assisteren bij de verkiezingen zonder dat eenzelfde persoon meer dan twee keer in zijn leven opgeroepen zou moeten worden”, aldus Nele Lijnen.

 

Samen met haar collega’s dient ze een wetsvoorstel in om burgers die dat wensen vrij te stellen van een voor- of bijzitterschap wanneer ze hiervoor minstens al twee keer werden opgeroepen: “Het feit dat iemand reeds minstens twee keer in zijn leven een functie in een kies- of telbureau heeft uitgeoefend, moet een geldige reden zijn tot vrijstelling van een nieuwe aanstelling. Zo werken we een onrechtvaardigheid weg, en vergroten we ook het draagvlak voor deze speciale burgerplicht”, aldus Van Biesen.

 

Sabien Lahaye-Battheu licht het voorstel technisch toe: “Het Rijksregister zal op basis van de gegevens in de processen-verbaal van de kiesbureaus de identiteit van de kiezers die een functie van voorzitter of bijzitter hebben uitgeoefend, opnemen in de bevolkingsregisters van de gemeenten. Daar zal ook vermeld worden hoe vaak een burger reeds gezeteld heeft en in welke hoedanigheid.”

 

Burgers die een vrijstelling genieten, kunnen beslissen om deze niet te gebruiken en een nieuwe functie alsnog te aanvaarden. “Al zou het enthousiasme voor die bepaling misschien wel eens minder groot kunnen zijn dan die voor de vrijstelling”, zegt Gabriëls.

 

De telling van het aantal keren dat een burger wordt opgeroepen, gaat in vanaf de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 en geldt voor zowel de federale, Europese, regionale als lokale stembusgangen.

 

Een gelijkaardig voorstel werd vorige legislatuur al goedgekeurd in de commissie Binnenlandse Zaken. Helaas geraakte het toen niet door de Senaat wegens tijdsgebrek vlak voor de verkiezingen van 2014. “We hebben er goede hoop op dat het gezond verstand opnieuw zal zegevieren in de Kamer.”

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder