Sla navigatie over

We steunen onze vitale land- en tuinbouwsector

Algemene steunmaatregelen voor bedrijven: (incl. land- en tuinbouw)

Federaal niveau

     1. Uitstel sociale bijdragen: Zelfstandigen in hoofdberoep of meewerkende partner die moeilijkheden ondervinden door het coronavirus kunnen een uitstel of vrijstelling van betaling van sociale bijdragen vragen.
     2. Tijdelijke werkloosheid: Werkgevers die hun werknemers tijdelijk niet kunnen tewerkstellen door de coronacrisis kunnen gebruik maken van deze regeling tijdelijke werkloosheid
     3. Fiscale maatregelen: Ondernemingen die hinder ondervinden ingevolge de verspreiding van het coronavirus (COVID-19), kunnen voor de betaling van de verschillende belastingen een afbetalingsplan vragen bij FOD Financiën.
     4. Tijdelijk moratorium op faillissementen van bedrijven. Tijdens deze moeilijke periode zal elke onderneming als schuldenaar, die in moeilijkheden verkeert als gevolg van covid-19, worden beschermd tegen bewarend en uitvoerend beslag, faillietverklaring en gerechtelijke ontbinding. Bovendien zullen de betalingstermijnen die opgenomen zijn in een reorganisatieplan, verlengd worden. En overeenkomsten gesloten vóór de inwerkingtreding van het koninklijk besluit kunnen niet eenzijdig of gerechtelijk ontbonden worden.
     5. De bevestiging van een overbruggingsrecht voor zelfstandigen in bijberoep “klassiek” wanneer het gaat om zelfstandigen die maximaal bijdragen; “aangepast” voor bepaalde zelfstandigen in bijberoep (met een inkomen tussen 6996,89 en 13993,78) en actieve gepensioneerden (inkomen >6996,89) die verplicht zijn hun activiteiten te onderbreken door Covid-19.
     6. De toekenning van een staatswaarborg besproken voor bepaalde kredieten die in het kader van de bestrijding van de economische gevolgen van het coronavirus zijn aangegaan. Dit besluit heeft tot doel nieuwe kredieten tot 50 miljard te garanderen voor niet-financiële ondernemingen waaronder zelfstandigen en rechtspersonen in de non-profitsector. Deze maatregel heeft terugwerkende kracht (1 april).

Vlaams niveau

     1. Bedrijven die hun locatie deels moeten sluiten, zoals de verbruikerszaal van een boerderij met hoeveverkoop of de marktverkoop moeten stopzetten, kunnen tot en met 19 mei 2020 een éénmalige hinderpremie bekomen van 4.000 euro, aangevuld met 160 euro per dag als de sluiting langer duurt dan 21 dagen.
     2. Bedrijven die niet verplicht moeten sluiten maar toch meer dan 60 procent omzetverlies lijden in de periode maart-april ten opzichte van dezelfde periode in een normaal jaar, hebben recht op een compensatiepremie van 3.000 euro van het Vlaams Agentschap Innoveren en Ondernemen (VLAIO).
     3. Uitstel betaling onroerende voorheffing en verkeersbelasting De Vlaamse Belastingdienst zal uitstel verlenen aan bedrijven om hun facturen voor onroerende voorheffing en jaarlijkse verkeersbelasting te betalen, zodat bedrijven niet in liquiditeitsproblemen komen.
     4. Uitstel van afbetaling leningen bestaande kredieten Voor financieel gezonde bedrijven die betalingsproblemen ondervinden ten gevolge van de Corona-crisis geldt uitstel van betaling tot en met 30 september 2020.
     5. Garantieregeling nieuwe kredieten: van toepassing op alle nieuwe kredieten en kredietlijnen met een maximale looptijd van 12 maanden
     6. Overbruggingsrecht: zelfstandigen en helpers in hoofdberoep en meewerkende echtgenoten die hun activiteit moeten stopzetten ingevolge het coronavirus kunnen een financiële uitkering ontvangen.
     7. Ondernemingen die hinder ondervinden ingevolge de verspreiding van het coronavirus (COVID-19), kunnen voor de betaling van de verschillende belastingen een afbetalingsplan vragen bij FOD Financiën.

Europa

     1. De Europese interne markt moet blijven werken zoals het hoort. 30 maart 2020 heeft de Europese Commissie nieuwe praktische adviezen gegeven om ervoor te zorgen dat mobiele werknemers in de EU, met name zij die werken in beroepen die cruciaal zijn om de coronapandemie te bestrijden, hun werkplek kunnen bereiken.
     2. De toelevering en afzet van producten moet volgens Europese richtlijnen gaande blijven binnen de interne markt. Voedingsproducten zijn erkend als essentieel. Extra certificering van producten is handelsbelemmerend. Er mag geen extra certificering gebeuren voor producten die binnen de interne markt circuleren. EFSA benadrukt dat er geen bewijs is dat voedsel het virus kan overdragen

Specifieke maatregelen voor land- en tuinbouw:

Federaal niveau

     1. Erkenning land- en tuinbouw als sector van vitaal belang: door de opname van de land- en tuinbouwsector op de lijst van essentiële sectoren kunnen bedrijfsactiviteiten verder doorgaan. Ook leveranciers van grondstoffen, fytoproducten, plantgoed, afnemers, dierenartsen, herstellers van landbouwmachines, … kunnen verder werken.
     2. Openen van extra afzetkanalen voor bloemen en planten: vraag om bloemen en planten toe te voegen aan de federale lijst zodat handelszaken die open kunnen blijven naast (dieren)voeding ook bloemen en planten kunnen verkopen.

Vlaams niveau

     1. De Vlaamse Regering zal de financiële impact van de COVID-19-crisis binnen de bevoegdheden Landbouw en Visserij in kaart brengen en met de getroffen subsectoren en de EU in overleg te treden over mogelijke maatregelen gericht op het overleven van de subsectoren
     2. Specifiek voor een aantal sectoren waaronder de sierteeltbedrijven wordt via een noodfonds van 200 miljoen euro voorzien in een afzonderlijke vergoeding voor gemaakte kosten van bloemen en planten die niet tijdig verkocht geraken. Het specifieke aandeel voor de sierteelt is nog niet bekend.
     3. Land- en tuinbouwbedrijven die kampen met financiële problemen kunnen vanaf vandaag ook rekenen op een waarborgregeling. De tijdelijke waarborg komt er via het Vlaams Landbouwinvesteringsfonds (VLIF). De waarborg is toegankelijk voor bedrijven met een brutobedrijfsresultaat van minimaal 40.000 euro per bedrijfsleider.
     4. Versnelde uitbetaling van VLIF-dossiers: de dossiers van het Vlaams Landbouwinvesteringsfonds (VLIF) van de siertelers zullen versneld uitbetaald en afgehandeld worden. Ook voor de VLIF-investeringsdossiers van de andere sectoren, wordt onderzocht welke dossiers en onder welke voorwaarden versneld kunnen worden uitbetaald.
     5. Uitstel indieningsdatum verzamelaanvraag: de uiterste indieningsdatum voor verzamelaanvragen – de perceelsregistraties en steunaanvragen – wordt op 15 mei 2020 gesteld in plaats van 30 april 2020 zonder dat de uitbetalingstermijnen van de voorschotten directe steun aan de landbouwers, die gebeuren voor het jaareinde, in het gedrang komen.
     6. Grondstoffenverklaring substraat, plantenafval: door de sectorfederatie van de sierteelt werd bij OVAM op sectorniveau een grondstofverklaring voor het uitrijden van potplanten (grond en planten) op het veld als meststof of bodemverbeterend middel aangevraagd

Europa

     1. De uiterste termijn voor GLB-betalingsaanvragen werd verlengd tot 15 juni 2020 in plaats van 15 mei, waardoor landbouwers in deze moeilijke en ongekende tijden meer flexibiliteit krijgen om hun aanvragen in te vullen.
     2. De staatssteun werd opgetrokken. Landbouwers kunnen een maximaal steunbedrag van 100.000 euro per bedrijf ontvangen. Bedrijven die zich bezighouden met de verwerking en afzet van voedsel komen in aanmerking voor een maximum van 800.000 euro.”
     3. Dat bedrag kan worden aangevuld met de-minimissteun, een soort nationale steun die specifiek op de landbouwsector is gericht en die zonder voorafgaande goedkeuring van de Commissie kan worden toegekend. Het plafond voor deze steun werd onlangs verhoogd tot 20.000 euro en in specifieke gevallen tot 25.000 euro.

Werkgelegenheid:

Federaal niveau

     1. Bijkomende arbeidskrachten via seizoensarbeid
     2. De vrijstelling van belasting voor vrijwillige overuren (220 uur) in de zogenaamde kritische sectoren tot 30 juni 2020.
     3. De mogelijkheid voor tijdelijk werklozen om op een flexibele manier en zonder inkomensverlies tijdelijk in de tuinbouw- en bosbouwsector te werken. Zo krijgt de werknemer voor een volledige werkdag het normale loon voor de uitgeoefende functie en 75% van de tijdelijke werkloosheidsuitkering.
     4. Een versoepeling inzake flexibele werktijden, detachering en tijdelijk werk om het tijdelijk ter beschikking stellen van vaste werknemers van andere bedrijven aan werkgevers in “kritische” sectoren te vergemakkelijken.
     5. De neutralisatie van de werkuren van studenten in de tweede helft van 2020, zodat ze niet meetellen voor de berekening van het quotum (475 uur per jaar).
     6. De mogelijkheid van korte opeenvolgende contracten van bepaalde duur in kritische sectoren voor een periode van drie maanden.
     7. Toegang van asielzoekers tot de arbeidsmarkt op voorwaarde dat zij hun aanvraag hebben ingediend bij het CGVS. Zij zullen de mogelijkheid hebben om te werken voor de duur van de procedure, met inbegrip van de duur van een eventueel beroep tegen de beslissing die is ingediend bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen.
     8. Het bevriezen van de degressiviteit van de werkloosheidsuitkeringen tijdens de crisisperiode.
     9. Zelfstandigen die hun zaak tijdelijk moeten sluiten mogen gaan bijwerken zonder verlies aan hun hinderpremie.
     10. Grenscontroles: Document om doortocht naar België aan de grenscontroles te staven. Het document zelf vind je hier.

Vlaams niveau

     1. VDAB heeft oproep gedaan aan werkgevers om zgn. ‘#COVID19’-vacatures te melden. Het gaat om vacatures in de essentiële sectoren in bedrijven waar werkgevers op zoek zijn naar helpende handen, o.a. wegens uitval van vast personeel. Die vacatures worden ook gericht naar mensen uit andere sectoren die technisch werkloos zijn. Op die manier probeert men vraag en aanbod op de arbeidsmarkt beter te matchen.
     2. 14 april 2020 werd de website helpdeoogst.be gelanceerd. Daarmee ondersteunt Vlaamse Regering de land- en tuinbouwers die op zoek zijn naar extra helpende handen voor de oogst. In april heeft de land- en tuinbouwsector naar schatting zowat 15.000 seizoenarbeiders nodig. In mei zijn er dat naar schatting 25.000.
     3. Huisvesting seizoensarbeiders: volgens de crisismaatregelen mogen enkel hotels nog openblijven. Vanuit de sector werd de vraag gesteld om noodzakelijk personeel, dat nergens anders verblijf kan vinden, blijvend te kunnen huisvesten in B&B’s en campings.
     4. Noodzakelijke verplaatsingen binnenland: document ter bewijs van een noodzakelijke verplaatsing van bedrijfsleiders en personeel van/naar de werf/akker.

Europa

Wat seizoenarbeiders in de landbouwsector betreft, worden de lidstaten verzocht informatie uit te wisselen over hun verschillende behoeften op technisch niveau en specifieke procedures vast te stellen om een vlotte doorgang te waarborgen voor dergelijke werknemers. Seizoenarbeiders in de landbouw vervullen in bepaalde omstandigheden cruciale functies met betrekking tot het oogsten, planten en verzorgen van het gewas. In dergelijke situaties moeten de lidstaten deze werkgevers als cruciale werknemers behandelen en de werkgevers inlichten over de noodzaak om te voorzien in een adequate bescherming van de gezondheid en de veiligheid.

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder