Sla navigatie over

Als liberalen willen we mensen met een zorgnood -zoals ouderen en personen met een beperking- de regie in eigen handen geven. Na de invoering van de persoonsvolgende financiering voor volwassen personen met een handicap willen we hetzelfde doen voor minderjarige personen met een beperking en ouderen. We breiden de mogelijkheden tot het hergebruik en het uitlenen van hulpmiddelen uit zodat we meer met dezelfde middelen kunnen doen en mensen innovatieve hulpmiddelen kunnen aanbieden. We willen het sociaal ondernemerschap ondersteunen waardoor kleinschalige initiatieven tot bloei kunnen komen. 

Met de persoonsvolgende financiering voor volwassen personen met een beperking maakten we de omschakeling van een aanbodgestuurde naar een vraaggestuurde ondersteuning waardoor personen met een beperking de aard van hun ondersteuning vrij kunnen kiezen. Ze blijken deze nieuwe vrijheid écht te gebruiken om zelf hun zorg te organiseren.

Veel minderjarigen en volwassenen met een beperking moeten vandaag nog altijd te lang wachten op gepaste ondersteuning. Daarom moeten we blijven investeren in het wegwerken van de wachtlijsten en het bieden van een gepaste ondersteuning voor elke persoon met een beperking om volwaardig te kunnen participeren aan onze samenleving. 

Voor minderjarigen gaan we voor de invoering van een vorm van persoonsvolgende financiering in navolging van het huidige PAB-systeem. Zo geven we ouders echt de keuze voor hetzij zorg en ondersteuning in een voorziening, hetzij de organisatie van de zorg en ondersteuning in eigen regie hetzij een combinatie van beiden.

Voor ouderen willen we in de komende jaren de invoering van de persoonsvolgende financiering voorbereiden om zo ook in de ouderenzorg kleinschalige private initiatieven kansen te bieden. We willen daar nu al experimenten voor opzetten, meer bepaald met persoonsvolgende budgetten in cash. 

We vergroten zowel voor ouderen als voor personen met een handicap de mogelijkheid tot het hergebruik en het uitlenen van hulpmiddelen. Daardoor kunnen we meer innovatieve hulpmiddelen aanbieden.

We stimuleren het sociaal  ondernemerschap en bieden kleinschalige private initiatieven en ouderinitiatieven voor personen met een handicap meer kansen om zich te ontplooien tot leefbare woon- en ondersteuningsvormen. Daarom moeten we ervoor zorgen dat de financiering in voucher of in cash evenveel bedraagt in euro’s.

Mensen met een zorgbehoevendheid blijven liefst zo lang mogelijk in hun vertrouwde omgeving. Om dat mogelijk te maken is een goede samenwerking en coördinatie tussen de betrokkene, zorgverstrekkers en mantelzorgers. Mantelzorgers verdienen meer ondersteuning door ook oog te hebben voor hun noden, oog te hebben voor hun geestelijk welzijn en indien nodig daarvoor de gepaste zorg in te zetten. We moeten maximaal gebruik maken van innovatieve middelen die de mantelzorger in zijn taak kunnen ondersteunen. Daarnaast moeten we de papierwinkel vereenvoudigen en beperken. Dat betekent dat we voordelen, tegemoetkomingen en voordelen maximaal automatisch toekennen. Lokale besturen kunnen de mantelzorger ondersteunen door te werken aan voldoende buurtzorg en door het vrijwilligerswerk te stimuleren.

De nood aan zorg en ondersteuning in de thuiszorg stopt niet om 17 uur ’s avonds of tijdens het weekend. Daarom wordt geïnvesteerd in meer thuiszorg op flexibele uren. Dat doen we door diensten voor gezinszorg meer vrijheid geven om hun urencontingent flexibel in te zetten in functie van de noden van de ouderen (zorg ’s nachts, ’s avonds, ’s morgens vroeg, tijdens het weekend).

De werkdruk in woonzorgcentra is enorm hoog. 80% van de ouderen in woonzorgcentra zijn zwaar zorgbehoevend. Vandaag wordt er volop geïnvesteerd in bijkomend personeel door de financiering van ‘ROB-bedden’ op te waarderen tot ‘RVT-bedden’, zodat er voldoende handen aan het bed zijn om mensen te verzorgen. Maar we willen ook andere profielen inschakelen in de residentiële ouderenzorg.  Een woonzorgcentrum is immers een thuisvervangend milieu waar niet alleen aandacht moet gaan naar zorg, maar ook naar het creëren van een thuisgevoel en een voldoende hoge levenskwaliteit.  

Eenzaamheid heeft een negatieve impact op de levenskwaliteit van ouderen. Wij willen lokale besturen ondersteunen bij het nemen van maatregelen om eenzaamheid te voorkomen door hen good practices aan te reiken.

Ook voor de Vlaamse zorgsectoren is de ontwikkeling en uitrol van kwaliteitsindicatoren essentieel. We willen meetbare ‘outcome’ parameters ontwikkelen die dan kunnen dienen als incentive voor financiële responsabilisering. Voorzieningen die slecht scoren zullen inleveren op organisatiegebonden financiering vanwege de overheid. Voorzieningen die goed scoren, kunnen rekenen op bonussen.

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder