Sla navigatie over

Wetsvoorstel Lachaert maakt gemeenschapsdienst voor langdurig werklozen mogelijk

Het aantal vacatures was in lange tijd nooit zo hoog. Volgens Eurostat heeft België de op een na hoogste vacaturegraad in Europa. “Dat is goed nieuws, maar het komt er op aan om al die jobs ook in te vullen. En daar knelt het schoentje. Amper 67,7% van de burgers op beroepsactieve leeftijd zijn effectief aan de slag. Vorig jaar waren er 206.834 werklozen. Bijna de helft daarvan is dat al langer dan twee jaar”, weet Egbert Lachaert.

Er zijn al verschillende goede initiatieven genomen om langdurig werklozen opnieuw aansluiting te laten vinden bij de arbeidsmarkt. “Zo heeft Vlaanderen de PWA’s omgevormd tot het systeem van wijk-werken. Het nieuwe stelsel van tijdelijke werkervaring groepeert een aantal andere activeringssystemen zoals de artikel 60-tewerkstelling binnen OCMW’s. Die OCMW’s kunnen sinds enkele jaren ook een GPMI-contract afsluiten en voorwaarden verbinden aan het krijgen van een leefloon, zoals het volgen van een opleiding”, legt Lachaert uit. “Allemaal goede maatregelen die een begeleiding op maat mogelijk maken.”

Gemeenschapsdienst…

OCMW’s kunnen leefloners al vragen in hun GPMI-contract om een gemeenschapsdienst uit te voeren, maar voor de arbeidsbemiddelaars VDAB, Forem en Actiris ontbreekt het wettelijk kader nog. Lachaert wil die diensten een bijkomend instrument aanreiken om langdurig werklozen te begeleiden naar werk. “De federale en Vlaamse regeerakkoorden voorzien ook in de invoering van de gemeenschapsdienst voor hen en wel met de volgende uitgangspunten: twee halve dagen per week taken uitvoeren die passen in een traject naar werk en die de beschikbaarheid voor de arbeidsmarkt niet hinderen. De federale wetgever moet hier een kader voor voorzien, zodat de gewesten deze maatregel kunnen invoeren.”

Het liberale Kamerlid stelt vast dat beide regeringen nog geen werk maakten van deze maatregel en legt nu zelf een wetsvoorstel neer dat het noodzakelijke federale kader voorziet. Het is aan de gewesten om dit concreet te implementeren. Vlaams parlementslid Emmily Talpe verwijst naar de Vlaamse conceptnota wijkwerken: “Dit nieuwe instrument van de gemeenschapsdienst past binnen het Vlaamse activeringsbeleid en kan voor bepaalde werkzoekenden worden ingezet.”

…in het belang van de werkzoekende

“Essentieel is dat we de gemeenschapsdienst willen invoeren vertrekkende vanuit de belangen van de werkzoekende. Het kan niet alleen een ‘wederdienst’ zijn die de werkloze uitvoert in ruil voor een uitkering. Integendeel, het is een maatregel die een echte meerwaarde moet betekenen voor de langdurig werkloze in diens soms moeizame zoektocht naar werk.”

Het is dus niet de bedoeling dat elke langdurig werkloze sowieso een gemeenschapsdienst zal moeten uitvoeren. “Het is een bijkomend instrument dat we toevoegen aan het maatwerkmenu van de begeleidende diensten dat kan worden ingezet wanneer dat aangewezen en in het belang is van de persoon in kwestie. Hij of zij zou in overleg met de consulent moeten kunnen kiezen uit een waaier van taken op basis van zijn of haar profiel, opleiding en vaardigheden”, zegt Talpe. “Uiteraard mogen die taken geen oneerlijke concurrentie betekenen voor private initiatieven. De bedoeling is om die vaardigheden te versterken, de betrokkene uit een eventueel sociaal isolement te halen, opnieuw leren omgaan met structeren en regels… Kortom: hem of haar in staat stellen om aansluiting te vinden bij de reguliere arbeidsmarkt”, besluit Lachaert.

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder