Sla navigatie over

Zelfstandigenplan

Ondernemen doen lonen

Ons land telt 1,17 miljoen ondernemers, méér dan de helft daarvan zijn zelfstandige eenmanszaken. Naast onze kmo’s, spelen ze een belangrijke rol in het creëren van lokale werkgelegenheid en levendigheid in onze dorpskernen en winkelstraten. Door vooral lokaal te werken versterken ze de sociale cohesie en het gemeenschapsgevoel.

Ieder succes start met iets bescheiden. Niet elke onderneming vraagt een ingewikkelde structuur. Sommige ondernemers blijven liever gewoonweg zelfstandig. In sommige sectoren is dat zelf niet meer dan normaal. Denk maar aan de vrije beroepers. Zelfstandige zijn, als startpunt van ondernemerschap, moet voor ons de meest eenvoudige, flexibele en goedkoopste manier zijn om te ondernemen. Het moet eenvoudig zijn om een bedrijf op te starten, flexibel zijn om aan te werven, om nieuwe activiteiten en markten aan te boren, en goedkoop door een eenvoudige administratie. Helaas is dat vandaag niet het geval.

Zelfstandigen zijn minder zeker van hun maandelijks netto op de rekening. Ze beschikken over minder schaalvoordelen dan een (middel)grote onderneming, zoals eigen middelen om investeringen te financieren. Daardoor komen ze ook minder vaak rekenen op fiscale voordelen. Ze hebben evenwel geen boodschap aan fiscale niches, nee, ze hebben nood aan een eenvoudige en rechtszekere belasting op maat van hun onderneming. Daarom is een algemene lastenverlaging om het netto te verhogen meer aangewezen.

Ook voor zelfstandigen kan het soms tegenvallen. Met de regering-De Croo hebben we alvast het minimumpensioen voor zelfstandigen sterk opgetrokken, maar bijkomende stappen zijn nodig om, bijvoorbeeld in geval van ziekte of invaliditeit, de sociale rechten meer in lijn te brengen met de bijdragen.

Deze valkuilen betekenen ieder jaar een belangrijke rem op het aantal nieuwe starters. In het bijzonder de jongeren die hun opleiding willen combineren met een eigen bedrijf. Die jongondernemers zijn een belangrijke bron aan innovatie voor onze economie. Zij brengen de nodige hands-onaanpak en frisse, innovatieve ideeën met zich mee om tot nieuwe bedrijfsoplossingen te komen. Ook die jongeren moeten worden ondersteund om hun eerste stappen in het ondernemerschap te zetten.

Onze zelfstandigen lijden vaak harder onder de regeldrift, juist omdat zij niet over de administratieve mankracht beschikken als een overheidsinstantie of een grote onderneming. Zij zien nog minder de bomen door het bos en raken verdwaald in een oerwoud aan ondernemingsloketten en overheidsdiensten om toch maar de juiste persoon of dat formulier te pakken te krijgen.

Zelfstandigen moeten ook kunnen rekenen op een gelijk speelveld. Ze hoeven niet voortdurend op te boksen tegen de mastodonten of een overheid die verder gaat dan haar kerntaak. Zelfstandigen moeten door hun toegankelijkheid, expertise en persoonlijke aanpak in staat zijn even competitief te zijn. Daarvoor moet de strijd tegen oneerlijke concurrentie worden opgevoerd en moet de overheid zich zoveel mogelijk terugtrekken uit de private sector.

 

Met dit Zelfstandigenplan willen wij deze uitdagingen aanpakken. We laten onze ondernemers vrij om te doen waar ze het best in zijn: ondernemen!

Hoe pakken we dat aan?

 • We zorgen voor meer netto op de rekening

 • We brengen sociale rechten meer in lijn met de bijdragen

 • We maken het gemakkelijker om personeel in te zetten

 • We maken komaf met de regeldrift

 • We helpende startende ondernemers

 • We voeren de strijd op tegen oneerlijke concurrentie

 


Voorstellen

 

1. We zorgen voor een beter netto op de rekening

De hoge belastingdruk blijft de grootste kopzorg van zelfstandigen en ondernemers. Maar liefst 51% van de respondenten in een recent UNIZO-survey duidde het thema aan als belangrijke problematiek. Daarmee staat de belastingdruk met stip op één, gevolgd door administratieve rompslomp en hoge loonkosten op twee en drie.

Wij willen dat ondernemers de meest geschikte ondernemingsvorm kiezen om hun activiteiten uit te oefenen, ongeacht de fiscale behandeling. Omwille van de hoge belastingdruk in de personenbelasting kiezen heel wat ondernemers ervoor om via een vennootschap te werken. Met het 20%-tarief voor kmo’s in de vennootschapsbelasting kan het immers aantrekkelijker zijn om over te stappen. Een complexere structuur aannemen betekent evenwel complexere regels en meer administratieve lasten. Voor sommige is het daarom haast onbegonnen werk.

Om het zelfstandigen statuut ook fiscaal aantrekkelijk te houden moeten de lasten voor zelfstandigen dalen.

 • We introduceren een zelfstandigenbonus om de fiscale lasten voor zelfstandige ondernemers te verlagen. Door deze bonus stimuleren we het ondernemerschap en maken we het financieel aantrekkelijker om een eigen zaak te runnen. Zonder degelijke fiscale stimulansen blijven de lasten voor ondernemers hoog, wat hen kan ontmoedigen om te groeien of om te blijven ondernemen. Daarom is het essentieel om het ondernemersklimaat te verbeteren door de belastingdruk te verlagen. We voeren een zelfstandigenbonus in de vorm van een aftrek in van 20% op de winst van een eenmanszaak, na aftrek van kosten en verrekenbare verliezen, met een maximum van €20.000, toepasbaar op de eerste €100.000 winst. Door deze maatregel zullen zelfstandige ondernemers minder belasting betalen, wat hun bedrijf helpt groeien en sterker maakt

 • Gelijkheid in fiscale behandeling voor de Vlaamse jobbonus plus voor startende zelfstandigen en werknemers. Startende zelfstandigen verdienden dezelfde fiscale voordelen te hebben als werknemers. De huidige ongelijkheid in de fiscale behandeling van de Vlaamse jobbonus plus, die bij startende zelfstandigen niet wordt vrijgesteld, is demotiverend. Nochtans is die jobbonus plus essentieel om kansen te creëren voor iedereen die de stap naar zelfstandig ondernemerschap zet. Wij zorgen ervoor dat de jobbonus plus voor startende zelfstandigen vrijgesteld wordt van fiscale bijdragen, net zoals dat voor de Jobbonus voor werknemers het geval is. Deze maatregel zal zorgen voor een rechtvaardiger en meer stimulerend klimaat voor startende ondernemers.

 

2. We brengen sociale rechten meer in lijn met de bijdragen

Ondanks onze inspanningen in de pensioensregeling voor zelfstandigen, met de afschaffing van de correctiecoëfficiënt en de verhoging van het minimumpensioen, blijft het sociaal statuut van de zelfstandige precair. Gegeven de maatschappelijke meerwaarde van onze zelfstandige ondernemers is het enkel logisch dat de sociale bescherming van zelfstandigen meer in lijn gaat liggen met die van andere burgers.

 • We harmoniseren de welvaartspremie van de zelfstandigen met het vakantiegeld van werknemers en zorgen voor een hogere ziekte-uitkering. Een rechtvaardiger sociaal statuut voor zelfstandigen erkent hun bijdrage aan de maatschappij en economie. Zonder adequate sociale bescherming blijft de positie van zelfstandigen kwetsbaar, ondanks eerdere verbeteringen in pensioenregelingen. Het is essentieel dat de sociale bescherming van zelfstandigen verbetert en gelijkwaardig wordt aan die van werknemers. Zo zijn zelfstandigen bijvoorbeeld niet goed beschermd tegen uitval wegens ziekte. Daarom werken ze vaak door, stellen ze zorgen uit en maken ze het zo soms erger. We harmoniseren de welvaartspremie van zelfstandigen met het vakantiegeld van werknemers en zorgen voor een hogere ziekte-uitkering bij uitval. Daarnaast bieden we uitgebreide ondersteuning en begeleiding bij de terugkeer naar werk. We geven de zelfstandige in het kader van het sociaal statuut een gezondheidsbudget waarmee men preventieadvies en eventuele aanpassingen aan de werkplek kan financieren. Deze hervormingen zullen zorgen voor een sterkere sociale bescherming van zelfstandigen.

 • Wie zelfstandig in bijberoep is, krijgt daarvoor ook een stuk pensioen. We moedigen mensen aan om zelfstandige in bijberoep te worden. Alleen levert dat hen geen beter pensioen op, wat eigenlijk niet correct is. Dat moet rechtvaardiger. Daarom laten we zelfstandigen in bijberoep pensioenrechten opbouwen a rato van de sociale bijdragen die zij betalen. Want als je bijdraagt, verdien je daarvoor ook iets terug te krijgen.

3. We maken het gemakkelijker om personeel in te zetten.

Ondernemers moeten vrij zijn werknemers in te zetten wanneer ze hen nodig hebben. Daarom willen we dat:

 • Iedereen kan onbelast bijverdienen dankzij de flexi-jobs, in alle sectoren, ook bij je eigen werkgever en ook als zelfstandigen. Wie naast zijn job nog wil bijverdienen moet dat kunnen en mag daar fiscaal niet voor gestraft worden. Bedrijven smeken om flexibele werkkrachten om te blijven draaien. Die mensen en die bedrijven kunnen elkaar helpen. Daarom breiden we de flexi-jobs uit naar alle sectoren. Als je voltijds werkt, mag je ook flexi-jobben bij je eigen werkgever of bij een verbonden vennootschap van je werkgever. Ook zelfstandigen in hoofdberoep kunnen, bijvoorbeeld als ze omwille van seizoensgebonden activiteiten of de economische conjunctuur daarvoor de tijd hebben, een flexi-job doen. Zo kan iedereen overal onbelast bijverdienen en kunnen bedrijven piekmomenten opvangen.

 • We bieden ondernemers meer flexibiliteit in personeelsbeleid. Het moet voor ondernemers gemakkelijker zijn om snel te reageren op veranderende bedrijfsbehoeften. Strikte ontslagregels kunnen ondernemers beperken en maken aanpassingen aan de bedrijfsvoering moeilijk. Het is belangrijk dat ondernemers de vrijheid hebben om werknemers in te zetten. We stellen voor het ontslagrecht te versoepelen. Deze maatregel zal ondernemers in staat stellen flexibeler te zijn met hun personeelsbestand, wat essentieel is om aan te kunnen passen aan nieuwe omstandigheden en dus verder te groeien.

 • De regels rond overuren versoepelen en deeltijds werk herwaarderen. Meer flexibiliteit in werktijden is cruciaal om te groeien als bedrijf. Strikte regelgeving rond overuren en deeltijds werk staat dat in de weg en ontneemt werknemers de kans om bij te verdienen of hun eigen werk te organiseren. We schrappen het wettelijke plafond voor onbelaste overuren. Tegelijkertijd vereenvoudigen we de regelgeving rond deeltijds werk, zoals de mogelijkheid om minder dan 1/3 van een voltijdse job te werken en moderniseren we het systeem van tijdsregistratie. Zo krijgen ondernemers en werknemers de vrijheid om te werken zoals ze willen.

 

4. We maken komaf met de regeldrift

Vrij om te openen

 • Ondernemers krijgen de vrijheid om zelf hun openingsuren en -dagen te kiezen. Ondernemers weten het beste wanneer het goed is voor hun zaak om open of dicht te zijn. Verplichte rustdagen en sluitingstijden passen niet bij de flexibiliteit die moderne ondernemingen nodig hebben. Het is tijd dat we vertrouwen op de beslissingen van onze ondernemers over hun eigen openingstijden. We schaffen de verplichte wekelijkse rustdag en de restrictieve sluitingstijden af, en laten ondernemers vrij om hun eigen schema's te bepalen. De verplichte sluitingsuren worden beperkt tot ‘voor 5u en na 22u’. Deze verandering geeft ondernemers de flexibiliteit om hun bedrijf te optimaliseren en beter te voldoen aan de behoeften van hun klanten.

 • We versoepelen het verbod op nachtarbeid door het verbod pas te laten ingaan om 24 uur in plaats van 20u. Dit maakt het voor bedrijven makkelijker om hun werkuren aan te passen en beter te voldoen aan wat klanten willen. Strikte beperkingen op nachtarbeid kunnen ondernemingen hinderen in hun mogelijkheden om te opereren volgens de vraag van de markt. Het is cruciaal dat wetgeving evolueert om bedrijven meer speelruimte te geven in hoe en wanneer ze werken. Het verbod op nachtarbeid wordt aangepast zodat dit pas effectief wordt na middernacht, om ondernemingen de kans te geven langer operationeel te zijn. Hierdoor kunnen bedrijven flexibeler zijn, wat goed is voor zowel de klant als de economie.

 

Vrij van paparassen

Zelfstandigen hebben geen tijd te verliezen met administratieve rompslomp. Hun gedachten zijn in de eerste plaats bij het doen bloeien van hun bedrijf. De afgelopen jaren heeft de overheid terecht de strijd tegen sociale en fiscale fraude sterk opgevoerd. De slinger lijkt evenwel doorgeslagen. Ondernemers die zich in hun beste vermogen aan de regels houden dreigen collateral damage in deze strijd te worden.

Zelfstandigen moeten zoveel mogelijk gespaard worden van onzinnige controles. Hiervoor stellen wij enkele maatregelen voor:

 • We versterken de rechten van de belastingplichtige. We moeten dat evenwicht herstellen zodat onze burgers en bedrijven opnieuw rechtszekerheid krijgen. De bereikbaarheid moet verbeteren door een vast aanspreekpunt en vaste accountmanagers, die hen ook bindende en volledige zekerheid kunnen geven over hoe iets behandeld wordt. Belastingplichtigen moeten de status van het onderzoek tegen hen kunnen raadplegen. Controles moeten binnen een aanvaardbare en voorzienbare termijn afgehandeld worden. Als een belastingplichtige 6 maanden niets meer hoort van de fiscus, mag hij ervan uitgaan dat zijn zaak is afgesloten. Bij vergissingen te goeder trouw moet de ambtenaar kunnen afzien van een boete of verhoging. Op die manier geven we belastingbetalers het respect dat ze verdienen.

Recht op vergissen

Vergissen is menselijk, te meer in een wereld die steeds complexer wordt. Daarom stelden we al eerder voor om het recht op vergissen in te voeren.

Een belastingplichtige, particulier of onderneming, die voor de eerste keer een regel miskent die betrekking heeft op een situatie, of een materiële fout begaat in contacten met de overheid, kan daar niet meteen een sanctie voor krijgen of een voordeel verliezen als hij de vergissing op eigen initiatief of op vraag van de bevoegde overheid rechtzet. Dit is van toepassing zolang er geen sprake is van kwaad opzet of fraude.

Uitzonderingen hierop zijn inbreuken op het Europees recht, inbreuken op regels rond volksgezondheid, de openbare veiligheid en het milieu, contractuele inbreuken, en inbreuken op regels van de bevoegde toezichthouder.

Uiteraard is net zoals alle andere rechten ook dit recht niet absoluut.

Ten eerste worden herhaalde inbreuken uitgesloten. Al moet de bevoegde overheid, geval per geval in overweging te nemen, nog steeds de mogelijkheid hebben om af te zien van sanctionering.

Ten tweede wordt kwaad opzet of fraude uitgesloten. Wanneer blijkt dat de burger handelde terwijl hij wist of had moeten weten dat hij een fout beging, kunnen hem sancties worden opgelegd. In dit geval is een holistische aanpak mogelijk waarbij precedenten van de betrokkenen in rekenschap worden genomen om kwaad opzet uit te sluiten. Dit moet recidivisten die aanspraak willen maken op het recht op vergissen eruit filteren.

Tot slot worden specifieke inbreuken uitgesloten, waaronder inbreuken die de volksgezondheid, de openbare veiligheid en het milieu in gevaar kunnen brengen. Dit moet voorkomen dat de openbare orde in het gedrang komt.

 • Gerichte controles om rotte appels eruit te halen. Controle is belangrijk omdat malafide ondernemingen goede marktwerking ontwrichten, ten nadele van de bedrijven die zich wel aan de regels houden. Tegelijkertijd willen we die ondernemingen zoveel mogelijk controles besparen. Verdere digitalisering en vereenvoudiging zijn hierbij de basisvoorwaarden. Inspectiediensten moeten de focus verleggen van controle van formaliteiten bij bonafide bedrijven naar gerichte controles op malafide bedrijven. Datamining en artificiële intelligentie kan daarbij helpen om patronen te ontdekken en capaciteit vrij te maken voor andere gerichte onderzoeken. Beslissingen of sancties worden nog steeds door een inspecteur gemaakt en gemotiveerd. Op die manier raken we de fraudeurs, zonder eerlijke ondernemers lastig te vallen.

 • Bescherming van ondernemers tegen buitensporige inspanningen bij fiscale controles. We begrijpen hoe belangrijk het is voor ondernemers om zich te focussen op hun bedrijf zonder lastige controles. Te veel gedoe met belastingcontroles kan echt stressvol zijn en houdt ondernemers weg van waar ze goed in zijn. Daarom willen we het makkelijker maken en zorgen dat ondernemers minder zorgen hebben over de belastingdienst. We vernieuwen het charter van de belastingplichtige om de rechten en plichten van ondernemers duidelijker af te bakenen en geven ondernemers het recht om controleurs in gebreke te stellen bij niet-naleving. Met deze veranderingen zorgen we ervoor dat ondernemers zich gesteund voelen.

 

5. We helpen startende opnemers

 • Jong geleerd, oud gedaan. We maken het statuut student-zelfstandige aantrekkelijker. Een aantrekkelijker statuut stimuleert ondernemerschap onder studenten. Huidige beperkingen en complexe procedures ontmoedigen studenten om als zelfstandige te starten. Vereenvoudiging en versoepeling zijn noodzakelijk voor meer student-ondernemers. We vereenvoudigen de aanvraagprocedure via de website van FOD Financiën, verhogen de plafonds en versoepelen de voorwaarden voor het vereiste aantal studiepunten. Deze wijzigingen vergemakkelijken de weg voor studenten om te ondernemen, wat leidt tot meer innovatie en een sterker ondernemersklimaat.

 • Een uniek, digitaal en centraal ondernemersloket. Het interesseert ondernemers weinig of iets federaal, regionaal of lokaal is. De overheid denkt te veel vanuit haar eigen structuren. Ze zou moeten denken vanuit de noden van diegene die de welvaart in dit land creëren. Daarom moeten alle overheden de krachten bundelen en een uniek, digitaal en centraal ondernemersloket creëren dat als een frontdesk fungeert waar ondernemers met al hun vragen terecht kunnen. Op die manier kan je geholpen worden door je één keer aan te melden (single sign on principle) en zonder eindeloos te worden doorverwezen (no wrong door principe).

 

6. We voeren de strijd op tegen oneerlijke concurrentie

 • Implementatie van een Europese Big-Tech-bijdrage op digitale diensten. Dit versterkt onze fiscale rechtvaardigheid door ervoor te zorgen dat grote multinationale techbedrijven hun eerlijke deel bijdragen. Zonder deze taks kunnen grote digitale bedrijven onevenredig weinig bijdragen, wat kleinere bedrijven en onze economie benadeelt. Het is cruciaal voor het waarborgen van fiscale gelijkheid binnen de digitale economie. Na de succesvolle implementatie van de minimumbelasting voor grote multinationale ondernemingen (pillar 2), zetten we de volgende stap met een specifieke bijdrage van digitale diensten. Deze maatregel zorgt voor een eerlijkere verdeling en stimuleert een gezonde concurrentie binnen de Europese digitale markt.

 • Eerlijke toegang tot overheidsopdrachten voor kleine bedrijven waarborgen. Kleine ondernemingen verdienen gelijke kansen te krijgen in het aanbestedingsproces. Kleine ondernemers lopen vaak overheidsopdrachten mis, wat hun groeipotentieel beperkt. Het is nodig om het aanbestedingsproces inclusiever te maken voor kmo's. Wij implementeren maatregelen zoals het opdelen van opdrachten in percelen, het prioriteren van kwalitatieve criteria boven prijs, het vereenvoudigen van de inschrijvingsprocedure via het only-once principe, het hanteren van een voorbeeldfunctie in tijdige betalingen, en het mogelijk maken van prijsherzieningen bij alle opdrachten. Deze aanpassingen zullen kleine bedrijven helpen om een eerlijker aandeel in overheidsopdrachten te verkrijgen, wat de markt diverser en competitiever maakt.

 • We beschermen lokale ondernemers tegen de dominantie van grote internationale spelers. Lokale en internationale bedrijven moeten gelijke kansen hebben. Zonder adequate bescherming kunnen lokale ondernemingen het moeilijk hebben om te concurreren tegen de financiële en marktmacht van grote internationale bedrijven. Het versterken van de positie van lokale ondernemers is essentieel voor een gezonde en eerlijke markteconomie. We versterken de Belgische Mededingingsautoriteit (BMA) om beter toezicht te houden op machtsmisbruik door grote bedrijven en harmoniseren milieustandaarden voor binnenlandse en buitenlandse online verkopers. We werken op Europees niveau een beleid rond retourzendingen uit. Deze maatregelen zullen bijdragen aan het creëren van een eerlijkere markt waar lokale ondernemers kunnen floreren naast internationale giganten, met gelijke regels voor iedereen.

 • We voorkomen dat de overheid concurreert met private ondernemers. Dit zorgt voor een eerlijk speelveld voor alle ondernemers en voorkomt marktverstoring. Concurrentie van de overheid kan private ondernemingen benadelen en leidt tot onnodige overheidsuitgaven. De overheid moet zich richten op diensten van algemeen belang en niet de markt verstoren. Stel gedragsregels op voor overheidsdeelname aan de markt, inclusief transparantie over overheidsuitgaven en de plicht om kosten door te rekenen in prijzen. Dit garandeert een gezonde marktwerking waarin de overheid en private ondernemers elk hun rol vervullen zonder oneerlijke concurrentie.

 • We versterken de concurrentie in de markt voor betalingsverkeer. De prijzen voor elektronisch betalen blijven nog altijd forse facturen opleveren voor handelaars. De voorbije jaren was er wel een zekere daling. Die was te danken aan de verhoogde concurrentie van bijvoorbeeld Payconiq en anderen. We moeten die concurrentie versterken. De geplande vergelijkingstool voor verschillende aanbieders van elektronisch betalen, moet sneller klaar zijn. We faciliteren de komst van nieuwe aanbieders van bankautomaten. Dit geeft zowel klanten als ondernemers meer vrijheid om de meest passende vorm van betaling voor hen te kiezen.

 

Klik hier en download het zelfstandigenplan in PDF

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder