Sla navigatie over

Open Vld Privacyverklaring

Laatst gewijzigd op 27/12/2022

 1. Jouw privacy

  Jouw privacy is heel belangrijk voor ons, het is tenslotte één van de fundamentele rechten en vrijheden in onze democratische samenleving en daar staan we met Open Vld volop achter. 

  Als ledenorganisatie verwerken we noodgedwongen lidmaatschapsgegevens voor allerlei doeleinden die met jouw lidmaatschap te maken hebben. Je leest er alles over in deze “Privacyverklaring”. Neem het aandachtig door, want het bevat essentiële en nuttige informatie over jouw privacy, onze verwerking van jouw persoonsgegevens, jouw rechten en onze verplichtingen. 

  De verwerking van persoonsgegevens wordt geregeld in de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming 2016/679 van 27 april 2016 (“AVG”) en in de hiermee gealigneerde Belgische privacy wetgeving die gepubliceerd is op 5 september 2018. Het toesturen van e-mails wordt ook geregeld in de anti-spambepalingen uit Boek XII van het Wetboek Economisch Recht omtrent het “recht van de elektronische economie”. 

 2. Wie zijn we?

  Wij zijn de Vlaamse Liberalen en Democraten, beter bekend als “Open Vld” met maatschappelijke zetel te Melsensstraat 34, 1000 Brussel, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het nummer 0949.721.357. De verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens is Open Vld. 

  Heb je vragen of opmerkingen met betrekking tot jouw privacy en de verwerking van jouw persoonsgegevens, of wil je één of meerdere van jouw rechten uitoefenen, aarzel niet om ons te contacteren op volgende gegevens: 

  Per post: Open Vld, t.a.v. An Goijens, Melsensstraat 34, 1000 Brussel. 

  Per email: [email protected]  

 3. Welke persoonsgegevens verzamelen we?

  Afhankelijk van het contact dat je met ons hebt, verwerken wij diverse categorieën van persoonsgegevens. Het kan hier bij gaan om persoonlijke identificatiegegevens, zoals naam, geboortedatum, geslacht, maar ook om jouw contactgegevens zoals je adres en e-mailadres.  

  Wanneer je lid bent van Open Vld of wanneer je een profiel hebt op onze website hebben wij eveneens persoonsgegevens met betrekking tot jouw lidmaatschap, deelname aan de door ons georganiseerde activiteiten alsook alle informatie die je zelf toevoegt aan jouw profiel.  

  Wij hebben niet de intentie om gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn van 16 jaar, tenzij met toestemming van ouders of voogd. Wij raden minderjarigen aan voorzichtig te zijn in hun gebruik van het internet. Ben je nog geen 16 jaar oud, verzend dan geen gegevens over jezelf, zoals je leeftijd, je geslacht, je postadres enz. zonder het advies van je ouders. Vraag hen eventueel te controleren of de website een privacybeleid heeft dat jouw recht op privacy beschermt. Denk eraan dat je recht hebt op inzage, correctie en schrapping van de gegevens. Open Vld moedigt jou aan een e-mailadres te gebruiken waarin jouw werkelijke naam niet voorkomt. 

 4. Waarom verwerken we persoonsgegevens?

  Open Vld verwerkt jouw persoonsgegevens voor verschillende doeleinden. De verwerking is steeds afhankelijk van hoe en waarom je met ons in contact komt. Wij vragen niet meer gegevens dan nodig.  

  Ledenbeheer 

  Indien je lid bent van Open Vld verwerken wij jouw persoonsgegevens in het kader van onze ledenadministratie. Het gaat hierbij om jouw persoonlijke identificatiegegevens, jouw contactgegevens, gegevens met betrekking tot jouw lidmaatschap (datum lidmaatschap, lidnummer, lidmaatschapsbijdrage, afdeling waartoe je behoort) alsook jouw eventuele mandaten binnen een openbaar bestuur en/of afdeling.  

  De verwerking van jouw persoonsgegevens binnen het kader van ons ledenbeheer is hoofdzakelijk gebaseerd op de overeenkomst tussen jou en Open Vld of vloeit voort uit dit lidmaatschap.  

  Onze mandatarissen kunnen via het partijhoofdkwartier het postadres bekomen van de leden binnen hun afdeling/regio/provincie om je dezelfde soort informatie te sturen. Dit kan enkel na ondertekening van een overeenkomst waarin de mandataris in kwestie akkoord gaat om deze gegevens enkel te gebruiken in kader van de informatieverstrekking die kadert in de normale uitvoering van een politiek mandaat (inhoudelijk informatieve boodschappen, uitnodigingen voor politieke evenementen, informatie in functie van verkiezingen,…). 

  Kiescampagnes 

  In het kader van verkiezingscampagnes worden de kieslijsten door de overheid aan ons ter beschikking gesteld. We gebruiken deze informatie om jou als kiezer te kunnen informeren over de standpunten van de partij met betrekking tot de geografische kiesomschrijving waartoe je behoort. Na afloop van de verkiezingen worden deze gegevensbestanden conform de decretale wetgeving verwijderd. 

  Profiel op onze website 

  Leden en sympathisanten kunnen een persoonlijk profiel creëren op onze website. Voor de aanmaak van het profiel hebben wij een naam en e-mailadres nodig. Vervolgens kan de gebruiker zelf zijn eigen profiel aanvullen zoals gewenst, met informatie omtrent de loopbaan, een foto, een biografie…  
  Deze verwerking is steeds gebaseerd op jouw toestemming. 

  Elke gebruiker kan zijn profiel zelf beheren en aanpassen waar nodig. Je kan jouw profiel ook te allen tijde laten verwijderen via de nationale ledendienst door te mailen naar [email protected]. In dat geval worden jouw gegevens uit onze databank verwijderd. Indien je evenwel ook lid bent en blijft van Open Vld zal enkel jouw publiek profiel op onze website verwijderd worden. Intern blijven wij wel beschikken over de gegevens die noodzakelijk zijn voor ons ledenbeheer (zie hierboven).   

  Communicatie 

  Als lid van Open Vld houden wij jou graag op de hoogte van de status van jouw lidmaatschap, onze activiteiten, politieke standpunten en ons ledenmagazine ‘Blauw’. Tevens willen we je informeren en uitnodigen voor onze evenementen (o.a. jaarlijkse nieuwjaarsreceptie), studiedagen en congressen. Hiervoor maken wij gebruik van jouw contactgegevens zoals jouw adres en e-mailadres. Deze verwerking van jouw persoonsgegevens vloeit voort uit ons gerechtvaardigd belang, met name het op de hoogte houden en informeren van onze leden. 

  Indien je nog geen lid bent van Open Vld maar wenst op de hoogte te blijven van onze werking en activiteiten kan je je hiervoor inschrijven (rechtstreeks op onze websites, maar bijvoorbeeld ook na invullen van een enquête, ondertekenen van petitie…). In dat geval verwerken wij jouw naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, eventuele interessegebieden. Allen mits jouw actieve toestemming waarbij je ook zelf aangeeft welke informatie je van ons wenst te ontvangen (nationaal, lokale afdeling, bepaalde projecten…). De gegevens van niet-leden die een petitie ondertekenen en niet inschrijven op verdere communicatie, zullen na afloop van de petitie verwijderd worden.

  Indien je niet langer op de hoogte wenst te worden gebracht van onze werking en activiteiten via de nieuwsbrief kan je jou onderaan elke nieuwsbrief uitschrijven via een uitschrijflink. Let wel, indien je je hebt ingeschreven voor diverse nieuwsbrieven, zal de uitschrijving enkel gebeuren voor die categorie van nieuwsbrieven. Indien je geen enkele nieuwsbrief van ons meer wenst te ontvangen, kan je ons contacteren zoals hierna beschreven met betrekking tot de uitoefening van jouw rechten.  

  Rekrutering 

  Wanneer je solliciteert bij Open Vld via onze website dan wel via een extern rekruteringskantoor, verwerken we je persoonsgegevens tijdens het aanwervingsproces en eventueel in het kader van onze wervingsreserve. Die verwerking is gebaseerd op ons gerechtvaardigd belang, namelijk het zorgvuldig selecteren van geschikte kandidaten. Jouw persoonsgegevens worden enkel toegevoegd aan onze wervingsreserve indien je hier jouw toestemming voor geeft. Je kan deze toestemming steeds intrekken door ons te contacteren via de gegevens opgenomen verder bij jouw rechten.  

 5. Met wie delen wij jouw persoonsgegevens?

  Jouw persoonsgegevens worden nooit gedeeld met derden, tenzij voor de hierboven vermelde doeleinden. Zo maken wij zelf ook gebruik van dienstverleners zoals bijvoorbeeld softwareleveranciers (webhosting, marketingtools, campagnesoftware). Indien derde partijen in onze opdracht persoonsgegevens verwerken dan gebeurt dit steeds onder onze strikte instructie en voor de hierboven vermelde verwerkingsdoeleinden. Wij sluiten met elk van deze partijen dan ook een verwerkersovereenkomst af.  

  Jouw gegevens worden nooit gebruikt voor commerciële doeleinden of aan derden bezorgd met die doelstelling.  

  Indien wij een wettelijke verplichting hebben om persoonsgegevens te delen, dienen wij hier eveneens op in te gaan, bijvoorbeeld in het kader van een gerechtelijk onderzoek.  

  In bepaalde gevallen maken wij gebruik van dienstverleners-verwerkers die gevestigd zijn buiten de Europese Economische Ruimte (EER). In dat geval zorgen wij dat deze partij voldoet aan de beschermingsvereisten zoals opgelegd door de geldende wetgeving. Zo werken wij met dienstverleners buiten de EER gevestigd in landen waarvan de Europese Commissie geoordeeld heeft dat deze een voldoende passend beschermingsniveau bieden (zoals bijvoorbeeld Zwitserland en het Verenigd Koninkrijk). Daar waar de Europese Commissie geen dergelijke beslissing genomen heeft, wordt er steeds nagegaan of er voldoende passende waarborgen worden geboden (o.a. mits het afsluiten van de Standard Contractual Clauses van de Europese Commissie). Zo wordt onze campagnesoftware NationBuilder op vandaag gehost in de Verenigde Staten.  

 6. Hoe lang bewaren we jouw persoonsgegevens?

  Open Vld houdt jouw persoonsgegevens bij zolang dit nodig is voor de hoger omschreven doeleinden of omwille van een wettelijke verplichting die op ons rust.  

  Zo bewaren we jouw persoonsgegevens zolang je bij ons lid blijft. Indien je Open Vld financieel steunt, zijn wij wettelijk verplicht om jouw gegevens en de som van de gegeven steun gedurende 5 jaar bij te houden.  

  Je kan ons te allen tijde te kennen geven dat je niet langer wenst dat wij jouw persoonsgegevens bewaren. Je kan hiervoor contact met ons opnemen zoals verder beschreven. Indien wij geen wettelijke bewaarplicht hebben zullen wij deze persoonsgegevens verwijderen binnen een termijn van 1 maand nadat we jouw verzoek hiertoe ontvangen hebben.  

 7. Beheer en beveiliging

  De persoonsgegevens die Open Vld bekomt, slaan wij op in beveiligde bestanden die uitsluitend toegankelijk zijn voor de personen die wij hiertoe hebben gemachtigd. Wij hebben daarvoor veiligheidsmaatregelen toegepast die aangepast zijn op technisch en organisatorisch vlak, om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de niet-toegestane toegang of de kennisgeving per vergissing aan derden van persoonsgegevens verzameld te vermijden, alsook elke andere niet toegestane verwerking van deze gegevens. 

  Open Vld draagt er zorg voor dat via deze website geen ongewenste of schadelijke software (spyware, adware enz.) jouw computer bereikt. 

  In uitzonderlijke gevallen kan Open Vld beslissen om je uit te sluiten van Open Vld lidmaatschap. In dit geval zal Open Vld al je persoonsgegevens wissen met uitzondering van uw naam, datum van beëindiging van het lidmaatschap en de reden van beëindiging. Dit teneinde de opvolging van uitsluitingen zoals bepaald in de Open Vld statuten (Art. 28 §4) mogelijk te maken.

 8. Vertrouwelijkheid en juistheid

  Jouw gegevens blijven vertrouwelijk en worden niet verkocht, uitgeleend, verhuurd of op een andere wijze bekendgemaakt aan derden. Je bent zelf verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens die je bij Open Vld opgeeft. Open Vld heeft een wettelijke verplichting om jouw gegevens correct bij te houden en vraagt daarom jouw medewerking om eventuele wijzigingen aan ons door te geven. Je kan te allen tijde de gegevens die we over je bewaren op het partijhoofdkwartier opvragen via [email protected], alsook wijzigingen laten doorvoeren. 

 9. Jouw rechten

  Je hebt verschillende rechten wat betreft jouw persoonsgegevens. Meer specifiek heb je het recht om: 

  • bevestiging te verkrijgen dat we jouw persoonsgegevens verwerken, en een kopie vragen van de persoonsgegevens die we van jou hebben; 
  • ons te vragen om jouw persoonsgegevens te updaten, of om persoonsgegevens te corrigeren waarvan u denkt dat ze incorrect of onvolledig zijn; 
  • ons te vragen om jouw persoonsgegevens te wissen, of de manier waarop we jouw persoonsgegevens gebruiken, te beperken; 
  • jouw toestemming voor het verwerken van jouw persoonsgegevens in te trekken (op voorwaarde dat de verwerking gebaseerd is op toestemming); 
  • bezwaar te maken tegen het verwerken van jouw persoonsgegevens. 

  Indien je graag één van deze rechten wil uitoefenen of indien je andere vragen hebt over het gebruik van jouw persoonsgegevens, dan kan je ons contacteren hetzij per e-mail hetzij per post via de hierboven aangegeven adressen, mits bijvoeging van een kopie van jouw identiteitskaart. 

  Indien je niet tevreden bent met de manier waarop we jouw persoonsgegevens of jouw privacy vraag hebben behandeld, heb je het recht om het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA): Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, Tel +32 (0)2 274 48 00, e-mail: [email protected]. 

  Dit laat een voorziening voor een burgerlijke rechtbank onverlet. 

  Lees hier meer informatie over het gebruik van cookies

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder