Sla navigatie over

Economie is een kernthema voor Open Vld. Als liberalen willen wij mensen vooral vrij laten. De vrijheid om te werken en te ondernemen, maar ook de vrijheid om iets op te bouwen, zoals een eigen woning of een nalatenschap voor je dierbaren. Het geld dat je verdient, is immers in de eerste plaats voor jezelf, en daarna pas een deel voor de staat. Die verhouding zit momenteel scheef: de belastingen zijn in ons land veel te hoog voor werkende mensen, en zeker ook voor singles. We moeten dus af van discriminatie in de fiscaliteit, werken meer laten lonen en meer mensen aan de slag krijgen. Enkel op deze manier kunnen we onze economie sterker maken. 

WERK

We moeten meer mensen aan het werk helpen om onze welvaart veilig te stellen. Dat is ook mogelijk, want onze arbeidsmarkt kijkt momenteel tegen een grote krapte aan. Er is dus werk genoeg. Daarom moeten we ervoor zorgen dat we werkzoekenden activeren en niet-actieven - zoals langdurig zieken, of mensen die kiezen om niet te werken - stimuleren om (opnieuw) aan de slag te gaan. Ook oudere werkenden moeten langer aan de slag kunnen blijven. Daarnaast is er ook nood aan een ruim aanbod aan opleidingen om mensen bij te scholen of om te vormen om de openstaande vacatures in te vullen. Daarvoor zijn hervormingen van onze arbeidsmarkt nodig die werken meer laten lonen, jobcreatie aanmoedigen, werken aantrekkelijker en flexibeler maken en aandacht hebben voor de combinatie met het gezin of het einde van de loopbaan.

MEER MENSEN AAN DE SLAG

De regering-De Croo heeft ervoor gezorgd dat er 300.000 extra jobs bijgekomen zijn. Daarmee is de werkzaamheidsgraad in ons land gestegen tot boven de 72%. Dat is reeds een grote stap voorwaarts, maar om onze sociale zekerheid betaalbaar te houden, moet dit verder stijgen naar 80%. Daarom moet de volgende regering werken blijven stimuleren. Werken is een springplank om vooruit te geraken in het leven. Als liberalen staan wij voor sterke en vrije mensen.

MINDER LASTEN OP WERK

Werken moet meer lonen. Het verschil tussen werken en niet-werken moet daarom minstens €500 bedragen. Een eerste belangrijke stap hiertoe was het invoeren van de liberale jobbonus door de Vlaamse regering. De laagste lonen krijgen hierdoor tot €700 extra. Dat willen we nu verder verhogen en uitbreiden, zodat nog veel meer werkende mensen hiervan kunnen genieten.

Daar laten we het echter niet bij. Wij betalen in ons land te veel lasten op arbeid, deze moeten omlaag. Een volgende regering moet daarom werken maken van het verlagen van de belastingen op de werkende mensen. Want geld is in de eerste plaats voor jezelf, en dan pas een stukje voor de staat. In het bijzonder ervaren de vele singles in ons land een zeer hoge en onfaire belastingdruk.

Een volgende fiscale hervorming moet dus vooral een belastingverlaging inhouden en de discriminerende fiscaliteit wegwerken.

FLEXIBELE ARBEIDSMARKT

Flexi-jobs zijn een succes! Het is een goed voorbeeld van een win-winmaatregel: goed voor werkgevers én voor mensen die iets willen bijverdienen. Flexi-jobs waren al mogelijk in de horeca, bij bakkers, slagers, in supermarkten, bij de kapper, in de sportsector… Maar de vraag naar uitbreiding was groot. Daarom heeft de regering-De Croo de flexi-jobs uitgebreid naar het onderwijs, de kinderopvang, de voedingssector, de begrafenissector, in rijscholen, in de landbouw, de autosector, de publieke sport -en cultuursector, de verhuissector, de immosector en in de evenementensector. Zo kan u nu in totaal in 22 verschillende sectoren flexi-jobben.

Wij willen de flexi-jobs nog verder uitbreiden, naar de hele private sector. Hierdoor kunnen werknemers en gepensioneerden onbelast bijverdienen en kunnen werkgevers voor piekmomenten een beroep doen op mensen die een paar uur willen bijverdienen.

EEN SNELLE ACTIVERING EN ONDERSTEUNING VAN WERKLOZEN

Een job is de beste garantie op geluk en welvaart. Iedereen kan echter de pech hebben om werkloos te worden. Wie werkloos wordt kan daarom op onze steun rekenen. Daar tegenover staat dat we de werkloosheidsuitkering beperken in de tijd. We moeten streng durven te zijn voor de minderheid die niet mee wil. We willen de werkloosheidsuitkering verhogen tijdens de eerste drie maanden werkloosheid. Na elke drie maanden wordt de uitkering telkens een stuk verlaagd, en na twee jaar wordt de uitkering stopgezet.

De werkloosheidsuitkering wordt beperkt in de tijd, maar de begeleiding tijdens die periode wordt wel intensiever. We zorgen ervoor dat elke werkzoekende ten laatste na zes maanden ofwel een nieuwe job heeft ofwel op een andere manier actief is. Dat betekent een relevante opleiding bij de VDAB of een erkende opleidingsverstrekker volgen, of in een traject zitten van tijdelijke werkervaring of wijkwerken.

Bijzondere aandacht gaat naar de toeleiding van werkzoekenden naar knelpuntberoepen en stimuleren we ondernemerschap bij werkzoekenden. We nemen extra maatregelen om werklozen die kiezen voor een zelfstandige activiteit daar tijdens hun werkloosheidstraject beter op voor te bereiden.

IEDEREEN MEE

De stap naar de arbeidsmarkt is niet voor iedereen zonder zorgen. Langdurig zieken, mensen met een beperking en 55+'ers hebben ook recht op een job. We moderniseren de VDAB om mensen meer op maat te begeleiden. We versterken de re-integratietrajecten en voorzien meer interactieve samenwerking tussen de verschillende artsen om alle langdurig zieken een persoonlijke begeleiding op maat van hun gezondheidssituatie te geven. De focus moet liggen op datgene wat iemand nog kan in plaats van op wat iemand niet meer kan. Daarnaast zorgen we er ook voor dat oudere werknemers langer aan de slag kunnen blijven door het systeem van de zachte landingsbanen te versterken, waarbij oudere werknemers overschakelen naar een lichtere functie of 4/5e werken.

Lees meer over onze voorstellen voor sociale zaken via volgende link: Sociale zaken - Open Vld

 

BELASTINGEN

We willen ons fiscaal systeem hervormen tot een transparant, coherent en modern geheel. Met één doel: wie werkt, werk geeft of gewerkt heeft moet minder belastingen betalen. Via lagere belastingen willen we de koopkracht en investeringen in onze economie aanzwengelen. Daarom willen we opnieuw een lastenverlaging doorvoeren die iedereen die werkt netto extra loon oplevert. Zo belonen we mensen die aan de slag zijn en gaan. Zo vergroten we het verschil tussen werken en niet-werken en trachten we een werkzaamheidsgraad van 80% te bereiken. Daarnaast werken we een belangrijke discriminatie van singles weg.

In dat opzet organiseren we de fiscaliteit zoveel mogelijk op basis van het individu. Mensen zijn vrij om te kiezen of ze huwen, wettelijk samenwonen, feitelijk samenwonen of alleen wonen. Die keuze mag niet fiscaal worden bestraft. Discriminatie tussen singles en wettelijk samenwonenden of gehuwden kan niet.

We moeten evenwel altijd rekening houden met de begroting. Om de begroting in evenwicht te krijgen én de belastingen verder te verlagen, moet het overheidsbeslag verder naar beneden. We doen dit door een beleid gericht op 3 pijlers: jobcreatie, een meer efficiënte overheid en verdere hervormingen van de sociale zekerheid.

Een ander belangrijk domein op vlak van fiscaliteit is het erfrecht. We verlagen die belastingen op verdriet. Onze economie groeit dankzij mensen die iets willen opbouwen, niet alleen voor zichzelf maar ook voor hun kinderen, voor volgende generaties. Als je erfenissen zwaar belast, dan neem je een van de meest fundamentele menselijke impulsen weg. Daarom moeten we die minder belasten, ook omdat er ooit al belastingen op betaald zijn.

Een paar concrete stappen daartoe: we schaffen alle erfbelastingen tussen partners en echtgenoten volledig af. Handen af van wat je samen hebt opgebouwd. Daarnaast maken we ook komaf onrechtvaardige verschillen in tarieven tussen de verschillende categorieën van erfgenamen. Zo beslissen mensen zelf vrij aan wie ze nalaten, zonder dat de overheid de éne of andere keuze zwaarder of lichter belast. De verschillen in tarieven zijn momenteel vooral voor singles nadelig. Schijven en tarieven worden voortaan altijd op de afzonderlijke erfdelen toegepast, niet op de globalisatie. De grensbedragen van de schijven worden ook jaarlijks geïndexeerd. Zo maken we onze erfenisbelasting rechtvaardiger én moderner.

 

WONEN

Een eigen woning, het is en blijft de droom van elke Vlaming. Alleen staat die droom onder druk. De prijzen zijn gestegen. De keuze is soms beperkt. Het is moeilijk geworden om zonder hulp van bijvoorbeeld familie uit een eigen plek te kunnen verwerven. Vooral jongeren en alleenstaanden ondervinden dat. Tegelijkertijd ondervinden mensen die een woning hebben, dat er steeds meer regels zijn om mee rekening te houden. Regels die het vaak moeilijker en ook duurder maken om een woning te renoveren of aan te passen aan hun noden.

Voor liberalen is eigendom een cruciale factor om hogerop te geraken in het leven. Ook kunnen huren is belangrijk om op eigen benen te staan. Wie werkt moet in ons land in staat zijn om een kwalitatieve woning te huren.

Wij willen daarom dat:

  • Iedereen die werkt of gewerkt heeft, dus ook jongeren en alleenstaanden, een eigen betaalbare woning kan verwerven.

  • Woningen meer energiezuiniger worden en dus geen zware facturen opleveren

  • Mensen vrijer kunnen kiezen hoe ze wonen en met wie ze wonen

Dat willen we bereiken door volgende zaken te realiseren.

  • Het aanbod moet omhoog. Woningprijzen zijn geen hocus pocus. Als we ze naar beneden willen krijgen is er maar één fundamentele oplossing en dat is meer woningen bouwen. Tegen 2035 zullen er zo’n 500.000 woningen moeten bijkomen. Dat zijn zo’n 50.000 woningen per jaar.

  • We zorgen ervoor dat de koop- en huurmarkt voor iedereen toegankelijk wordt. Ook mensen zonder veel spaargeld of een hoog inkomen moeten een eerlijke kans hebben op de woningmarkt.

  • We helpen mensen beter bij de renovatie en het energiezuinig maken van hun woning. Goed voor hun portemonnee. Goed voor onze planeet.

  • We faciliteren nieuwe woonvormen door te dereguleren. Samenwonen of woningdelen met ouders, grootouders, vrienden, gepensioneerden, kennissen of onbekenden? You name it. Voor ons mag het.

  • We duwen de huisjesmelkers uit de markt door meer souplesse en opportuniteiten te creëren voor mensen die wél kwalitatieve woningen willen bijmaken door nieuwbouw en renovatie.

We doen dat telkens op zo’n manier dat we dorps-, gemeente- en stadskernen versterken, zonder dat ze hun karakter verliezen, en tegelijk open ruimte vrijwaren.

Lees ons volledige woonplan via volgende link: Open Vld Woonplan - Open Vld

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder