Sla navigatie over

Burgers actief ondersteunen en stimuleren om op eigen krachten vooruit te komen, dat is onze prioriteit. Zodat onze sociale zekerheid betaalbaar blijft en de kosten voor onze gezondheidszorg niet de pan uit swingen. Daarom zetten we verder in op re-integratie van langdurig zieken en betaalbare kinderopvang voor wie werkt.

SOCIALE ZEKERHEID

De sociale zekerheid is een belangrijk en sterk vangnet voor wie tegenslag kent, maar wij liberalen willen het vooral ook als trampoline gebruiken om mensen weer vooruit te helpen en op eigen benen te staan. Activering is dus belangrijk, want hoe meer mensen werken, hoe sterker onze sociale zekerheid.

Daarom willen we de inactiviteitsvallen slopen en zorgen dat mensen niet vastzitten in hun uitkeringssituatie. Wie werkt moet meer overhouden dan wie niet werkt en een uitkering moet steeds een springplank zijn om weer hogerop te geraken. We willen daarom dat er een databank van sociale uitkeringen en voordelen (op niveau federaal, deelstaten, provinciaal, lokaal) komt om de werkloosheids- en inactiviteitsvallen in kaart te brengen. Sociale voordelen worden niet langer gekoppeld aan een statuut maar aan het niveau van het inkomen. Op termijn creëren we een inkomensgerelateerd belastingkrediet dat alle sociale voordelen (met uitzondering van kindergeld en schooltoelage) bundelt op federaal, regionaal en gemeentelijk vlak alsook de job-en werkbonus. Zo wordt het combineren van een inkomen uit arbeid en een uitkering gemakkelijker. Dat brengt mensen dichter bij de arbeidsmarkt en dus een job.

Daarnaast beperken we de werkloosheidsuitkering in de tijd. Lees meer over onze voorstellen om meer mensen aan de slag te krijgen via volgende link: Economie - Open Vld

Sociale voordelen moeten toegekend worden op basis van inkomen, niet op basis van een statuut. Een kluwen aan statuten zorgt voor oneerlijke situaties en sluit mensen op in dit statuut en dus vaak de inactiviteit. Wij willen weg van het drijfzand. Sociale hulp moet een springplank zijn. Daarom hervormen we de huidige voordelen naar een systeem waar deze voordelen gebaseerd zijn op een bepaald bedrag in plaats van een statuut. Dit zorgt ervoor dat ook werkende mensen in aanmerking komen voor voordelen als hun loon aan de lage kant is. Wat er dan op zijn beurt weer voor zorgt dat werken altijd meer loont dan niet werken. Zo halen we mensen ook uit het sociaal isolement van bepaalde statuten.

 

LANGDURIG ZIEKEN TERUG AAN HET WERK

We hebben ons de afgelopen jaren voornamelijk geconcentreerd op het activeren van werkzoekenden. Intussen is de werkloosheidsgraad historisch laag maar het aantal niet-werkzoekende inactieven is zeer hoog.

Daarom moeten we langdurig zieken sneller re-integreren op de werkvloer. Het aantal langdurig zieken ligt zeer hoog in ons land en weegt steeds zwaarder op onze sociale zekerheid. Hoe langer mensen wegblijven van de werkvloer, hoe moeilijker het is om ooit terug te keren. Daarom moeten we sneller ingrijpen en alle betrokken partijen (langdurig zieke, werkgever, ziekenfonds, regionale diensten, betrokken artsen) sterker responsabiliseren. We verplichten een informatiemoment met de arbeidsarts na vier weken arbeidsongeschiktheid wanneer de gezondheid van de werknemer dit toelaat.  We verhogen de sancties voor wie niet wil meewerken. Wie te weinig inspanningen levert, riskeert zijn uitkering te verliezen. Ziekenfondsen die niet meewerken, verliezen de terugbetaling van de administratiekosten. Bedrijven die bovenmaatse uitval hebben, betalen een bijdrage. Dat moet ervoor zorgen dat iedereen zijn verantwoordelijkheid neemt en langdurig zieken zo snel mogelijk weer aan het werk zijn.

 

SPRINGPLANK NAAR EEN JOB

OCMW’s moeten mensen aan echte jobs helpen en worden daar ook verantwoordelijk voor gehouden. Een leefloon is een ultiem vangnet. Vandaag worden OCMW’s te weinig financieel verantwoordelijk gesteld voor het aantal mensen met leefloon dat ze kunnen activeren naar een echte job. Het moet altijd de ambitie zijn om mensen uit de leefloonsituatie te krijgen. Daarom responsabiliseren we OCMW’s financieel voor de uitstroom van leefloners naar werk. Op die manier maken we van het OCMW een springplank om hogerop te geraken. 

 

ZELFSTANDIGEN BETER BESCHERMEN

Zelfstandigen dragen veel bij maar krijgen daarvoor niet evenveel terug en zijn niet goed beschermd tegen ziekte-uitval. Daarom werken ze vaak door, stellen ze zorgen uit en maken ze het zo soms erger. We moeten hen beter beschermen. Ziekte-uitkeringen voor zelfstandigen evolueren naar een proportioneel bedrag in verhouding tot de betaalde bijdragen. We geven de zelfstandige in het kader van het sociaal statuut een gezondheidsbudget waarmee men preventie-advies en eventuele aanpassingen aan de werkplek kan financierenDankzij die betere bescherming en gezondheidsbudget staan onze zelfstandigen er sterker voor.

 

(GEESTELIJKE) GEZONDHEIDSZORG

Voor liberalen is (geestelijke) gezondheidszorg een essentieel onderdeel van inclusie. Om de vele uitdagingen van vandaag te kunnen aangaan, hebben we voldoende veerkracht nodig. Het gezondheidsbudget moet meer ingezet worden op geestelijke gezondheidszorg, met focus op kinderen, jongeren en jongvolwassenen. Een efficiëntieoefening binnen de reguliere en geestelijke gezondheidszorg is dringend nodig: systematisch opvolging en beheer van de zorgenoden en diensten, monitoring, dataverzameling en een duidelijke structuur. Investeren in ons mentaal welzijn, zowel preventief als curatief.

We zorgen niet alleen voor de zieke patiënt, maar investeren in mensen om gezond te blijven. Preventie is daarbij het sleutelbegrip. We doen dat door te werken aan een hogere vaccinatiegraad, via deelname aan bevolkingsonderzoeken, door te investeren in een gezonde levensstijl via geïntegreerde programma’s op maat van de noden van de burger, door te streven naar een rookvrije generatie en door de strijd tegen alcoholmisbruik verder te zetten.

In ziekenhuizen centraliseren we complexe ingrepen en behandelingen in een beperkt aantal ziekenhuizen zodat de kwaliteit van de zorg, de levensverwachting en het levenscomfort verhoogt. Goede basiszorg blijf je uiteraard dicht in de buurt vinden.

 

KINDEROPVANG

Het garanderen van voldoende, betaalbare, kwalitatieve en flexibele kinderopvang tot 12 jaar is voor ons een beleidsprioriteit.

Extra investeringen in de kinderopvang zijn essentieel maar zonder hervormingen is er geen duurzaam toekomstplan mogelijk. Intussen hebben we gezorgd voor flexi-jobs in de kinderopvang. Deze flexi-jobbers kunnen kinderbegeleiders ontlasten door maaltijden te bereiden, de was te doen, praktische administratieve taken over te nemen …

Met de jobbonus verbeteren we de lonen voor medewerkers in de kinderopvang.

Daarnaast moeten we investeren om kinderopvang betaalbaarder en flexibel toegankelijk te maken. Zodat ook werkenden met een lager inkomen of ook eenoudergezinnen, waarvan de ouder in shiften werkt gebruik kunnen maken van de kinderopvang. Zo geven we hun de kans om verdere stappen te zetten op de arbeidsmarkt.

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder