Sla navigatie over

Groeiplan

Klik hier voor ons volledige programma

Klik hier om het groeiplan te downloaden


Sterker uit de crisis 

De voorbije jaren heeft ons land twee historische crisissen doorgemaakt. De coronapandemie en een nieuwe oorlog op ons continent, met een energiecrisis tot gevolg.

Ons land is sterker uit die crisisjaren gekomen. De regering-De Croo heeft onze burgers en bedrijven goed beschermd. Onze economie is sneller gegroeid dan in onze buurlanden en nergens in Europa werd de koopkracht van mensen beter beschermd als bij ons. Er werden zelfs meer jobs gecreëerd dan in de vorige twee regeringen. We hebben onze job gedaan. En dat in zeer moeilijke omstandigheden.

Maar vandaag staan we voor nieuwe, grote uitdagingen. De Europese economie staat onder druk. Zowel vanuit de Verenigde Staten als China trekt men steeds meer de protectionistische kaart. Zij subsidiëren en stimuleren, terwijl Europa al te vaak kampioen is in reguleren. De ruggengraat van onze welvaart, onze ondernemers en bedrijven, komen daardoor onder grote druk te staan. Hetzelfde geldt voor onze vrijheid en veiligheid. De Russische agressie blijft aanhouden en Poetin geeft bij elk signaal aan dat Oekraïne niet zijn laatste doelwit zal zijn. En met de opkomst van het extremisme worden ook onze vrijheden opnieuw in vraag gesteld.

 

Werken aan morgen

Onze welvaart, onze veiligheid en onze vrijheid zijn in het geding. Wij liberalen moeten daarom aan de slag. Want wij zetten ons af van de doemdenkers en pessimisten. Angst zaaien en mensen verdelen heeft een samenleving nog nooit sterker gemaakt. Zoals we dat de voorbije jaren hebben gedaan, moeten we ook in de komende jaren ons land klaarmaken voor morgen. Onze welvaart versterken door te kiezen voor hervormingen. Onze bedrijven concurrentieel houden, zodat ze kunnen blijven groeien en jobs creëren. Zorgen dat we die jobs ook invullen, door mensen die werken beter te belonen en mensen die nog niet werken aan de slag te helpen.

Geen welvaart zonder een sterk en veilig land. We verzetten ons tegen een splitsing van ons land. Nationalistische en extremistische avonturen zullen leiden tot minder welvaart. Wij kiezen voor een sterk land, waarin we samenwerken. Een slankere en efficiëntere overheid, die beter presteert en minder kost. Een staatsbestel met minder structuren. Wij kiezen voor een land dat beseft dat het te klein is om de grote uitdagingen alleen aan te gaan en daarom resoluut kiest voor samenwerking binnen een sterk Europa. Een land dat ook weet dat veiligheid geld kost en zijn engagementen inzake defensie nakomt.

Geen welvaart zonder vrijheid. Liberalen zijn steeds de eerste voorvechters geweest van meer vrijheid. Omdat vrije en sterke mensen samen een hele samenleving naar boven stuwen. Kunnen zijn wie je bent, de regie houden over je eigen leven, maar ook vrij kunnen ondernemen en werken. Vrijheid betekent ook kansen geven, van jongs af aan. Met een sterk onderwijs, dat achterstand en kansarmoede in de kiem smoort.

 

De toekomst begint vandaag

Morgen zal het beter zijn dan vandaag. Ondanks alle doemdenkers en onheilsprofeten. Maar dan moeten we vandaag aan de slag. Vandaag onze toekomst in handen nemen. Niet blokkeren, niet laten verlammen door angst, maar durven hervormen. Durven kiezen. Zodat ook onze kinderen en kleinkinderen kunnen opgroeien in een welvarende, veilige en vrije samenleving. Want dat is onze plicht.

Met ons Groeiplan maken we heldere keuzes. Tonen we de weg naar een betere toekomst. Geven we de recepten voor meer welvaart, een sterker en veiliger land en meer vrijheid.

 


Onze welvaart doen groeien

Werken doen lonen, dat is de essentie. Daarom zorgen we dat het verschil tussen werken en niet-werken minstens 500 euro netto per maand is.

 • We zorgen voor een duoboost voor iedereen die werkt. Dat betekent de afschaffing van de 45%-belastingschijf mét de uitbreiding van de Vlaamse jobbonus.

 • We remmen de stijging in uitkeringen en beperken de welvaartsenveloppe tot enkel de minimumpensioenen.

 • We zetten een plafond op het onbeperkt cumuleren van leeflonen. Bij gezinnen met meerdere leefloners, wordt het bedrag geplafonneerd op een menswaardig niveau.

 • Sociale voordelen worden toegekend op basis van inkomen, niet op basis van statuut. Sociale hulp is bedoeld als springplank, en mag geen reden zijn om werkloos te blijven.

 • Werken ook laten lonen in onze pensioenen. Dat betekent dat een pensioen nauwer gelinkt wordt aan hoeveel je gewerkt hebt. Concreet stellen wij een bijkomende pensioenhervorming voor waarbij de loopbaanvoorwaarden en gelijkgestelde periodes worden aangescherpt

 • Wie wil werken, geven we de kans om te werken, zonder hen zwaar te belasten. Dit zowel voor studenten, gepensioneerden als iedereen die wil bijverdienen na zijn uren. Daarom stellen wij Taxvrije Uren voor.
 • We breiden de flexi-jobs uit naar alle sectoren. Ook bij je thuis of bij een vereniging als thuisflexi of als verenigingsflexi.

 • Geen plafond op onbelaste overuren: werknemers kunnen onbeperkt overuren maken zonder dat zij daarop belast worden.

 • Gepensioneerden kunnen in elke sector onbeperkt en onbelast bijverdienen.

 • Geen beperkingen op studentenjobs. Volledige afschaffing van de huidige beperkingen op studentenarbeid.

Voor ons is het duidelijk: iedereen draagt zijn steentje bij. Wie kan werken en vandaag geniet van een uitkering, gaat zo snel mogelijk aan de slag. Zeker gezien de vele openstaande vacatures.

 • De werkloosheid beperken we tot maximum 1 à 2 jaar, afhankelijk van de economische conjunctuur, en we zorgen voor een sterkere degressiviteit van de bedragen. Zo stimuleren we de zoektocht naar werk.

 • We verplichten mensen die langer dan 2 jaar werkzoekend zijn om gemeenschapsdienst te doen. Dit met als doel een terugkeer naar de arbeidsmarkt te vergemakkelijken.

 • De OCMW’s worden gestimuleerd en geresponsabiliseerd om leefloners naar werk te krijgen. Naar echte jobs, liefst in de private arbeidsmarkt.

 • We zorgen dat meer Walen en Brusselaars aan de slag gaan in Vlaanderen. Alle belemmeringen om vacatures over de taal- en regiogrenzen te accepteren werken we weg. Wie een job weigert in een andere regio, moet daarvoor gesanctioneerd kunnen worden.

 • We begeleiden langdurig zieken terug naar werk. We focussen op wat iemand kan in plaats van wat iemand niet kan. We volgen ze sneller op en responsabiliseren alle actoren, zoals ziekenfondsen en artsen. Daarnaast hebben we nood aan een ambitieus preventiebeleid vanuit de gezondheidszorg om ziekteverzuim te voorkomen.

 • Alle nieuwkomers zo snel mogelijk aan het werk. We hebben daarvoor een Turboplan, met een strengere activering, inburgering die start in het land van herkomst, opleidingen en sneller aanleren van het Nederlands. We gaan van passieve naar actieve migratie, waar nieuwkomers zo snel mogelijk aan de slag gaan en zo bijdragen aan onze samenleving.

Je werkt om te leven. Niet omgekeerd. Om meer mensen aan de slag te krijgen, maken we daarom de combinatie tussen werk en leven makkelijker.

 • We geven werknemers en werkgevers de vrijheid om flexibele werkuren onderling af te spreken. We nemen daarvoor alle drempels weg.

 • Meer plaatsen door meer bedrijfscrèches en meer logistieke medewerkers in onze kinderopvang. Met voorrang in onze kinderopvang voor iedereen die werkt.

 • We maken thuisflexi’s mogelijk. Die mensen kunnen helpen met allerlei verschillende taken in het huis, waardoor de combinatie werk en leven werkbaar is.

 • We maken het aanbieden van dienstencheques als extralegaal voordeel mogelijk. Zo kunnen werknemers bewust kiezen voor huishoudelijke hulp als extra voordeel in hun loonpakket.

Onze ondernemers zijn de ruggengraat van onze welvaart. Voor hen verlagen we de kosten en regellast, zodat ze alle ruimte krijgen om te groeien en jobs te creëren.

 • We zorgen voor een netto-loonindex, die de concurrentiekracht van onze bedrijven beschermt. De automatische index heeft mensen beschermd, maar tegelijk de loonkosten voor onze bedrijven de hoogte ingejaagd. Wij willen de nettolonen indexeren, en niet de brutolonen, zolang de loonkostenhandicap bestaat. Hierdoor blijven de loonkosten voor onze bedrijven onder controle.
 • Zekere, propere en goedkope energie. We kiezen voor een gezonde energiemix, mét een bijkomende verlenging van de levensduur van sommige kerncentrales. Daarnaast onderzoeken we de ontwikkeling van nieuwe SMR’s in ons land.

 • Meer investering in Onderzoek en Ontwikkeling. We evolueren naar de 1%-norm in overheidsinvesteringen voor onderzoek en ontwikkeling. Private investeringen trekken we aan door onder andere een taxshelter voor innovatieve bedrijven. We stimuleren innovatie, hier wordt niet op bespaard.

 • Meer ruimte om te ondernemen door vlottere vergunningen en minder regeltjes. Vandaag wordt het aantal regeltjes voor onze ondernemingen verstikkend. Dit zet een rem op onze groei. Voor elke euro aan nieuwe administratieve last, verdwijnt er minstens 3 euro aan bestaande lasten. We zorgen ook voor vlottere vergunningen en meer rechtszekerheid. Bij de omzetting van Europese regels gaan we niet verder dan wat er vereist wordt.

 • We introduceren de zelfstandigenbonus. Concreet betekent dit een aftrek voor zelfstandigen van 20% op de winst van een eenmanszaak. Zo stimuleren we initiatief en ondernemerschap.

 • Een beter sociaal statuut voor zelfstandigen. Dat betekent een betere sociale zekerheid met hogere ziekte- uitkering. Waarbij zelfstandigen in bijberoep ook pensioenrechten opbouwen a rato van de sociale bijdragen

 • Ook in onze pensioenen zorgen we dat werken loont. Wie meer werkt, bouwt meer pensioen op.

 • Wij willen een nieuwe stap in het hervormen van onze pensioenen. Daarbij versterken we de link tussen werken en je pensioen. Dat betekent het aanpakken van te vroege uittreding, het aanscherpen van de loopbaanvoorwaarden en van de gelijkgestelde periodes.


Ons land en Europa doen werken

Een sterk land heeft een slanke staat die zich toelegt op haar kerntaken. We schaffen overbodige structuren af, willen minder ambtenaren en gaan vol voor efficiëntie door digitalisering.

 • We verlagen het overheidsbeslag door een besparing van 5% op de werking van de overheid. We besparen op lonen, werking en subsidies, met uitsluiting van veiligheid en onderwijs.

 • We schaffen overbodige structuren, zoals de provincies en de Senaat af. Beide instellingen zijn een extra kost, terwijl er voor deze structuren geen toekomst is in een efficiënt land.

 • De overheid trekt zich terug uit de bank- en verzekeringssector, uit telecom en post.

 • We verminderen het aantal ambtenaren via een ambtenarennorm en beperken de statutaire benoeming tot gezagsfuncties. We vergelijken het aantal ambtenaren met die in de buurlanden. We proberen vacatures altijd eerst intern in te vullen door interne mobiliteit bij onze overheidsdiensten veel eenvoudiger te maken en laten mensen makkelijker overstappen van de private naar de publieke sector en vice versa.

 • Digitalisering voor een snelle en klantvriendelijke overheid. We zetten onder andere in op artificiële intelligentie, bijvoorbeeld bij vergunningen, om onze overheid efficiënter te laten werken.

 • Voorkomen is beter dan genezen in onze gezondheidszorg. We verhogen de efficiëntie, verminderen de overconsumptie en zetten volop in op preventie in onze gezondheidszorg. We lossen het huisartsen tekort op door de instroom en de aantrekkelijkheid van het beroep te verhogen.

Een sterk land is een veilig land. We zetten nieuwe stappen richting een straffere en transparante justitie, waar het slachtoffer centraal staat.

 • We blijven ervoor zorgen dat alle straffen worden uitgevoerd. Daarom laten we buitenlandse gedetineerden sneller terugkeren naar het land van herkomst, bouwen nieuwe detentiehuizen en zorgen zo voor extra capaciteit in onze gevangenissen.

 • Het slachtoffer staat centraal, ook in het gerechtelijk proces. We zorgen ervoor dat slachtoffers meer rechten hebben tijdens het gerechtelijk proces. We bouwen bijkomende centra voor slachtoffers van seksueel en intrafamiliaal geweld.

 • Een geloofwaardige justitie is een transparante justitie. We zetten alle vonnissen en arresten online, waarin we elke gerechtelijke beslissing helder uitleggen.

  Er is terug oorlog op het Europese continent. We leven daardoor in een compleet andere geopolitieke realiteit dan enkele jaren geleden. We investeren sneller en meer in defensie en dragen ons steentje bij aan onze bondgenootschappen. Want investeren in defensie is de beste garantie voor vrede.

 • We versterken het budgettair traject richting de 2% bbp NAVO-norm. We maken ons leger klaar voor de uitdagingen van de komende decennia. We laten die extra investeringen ook economisch en maatschappelijk renderen.

 • Meer vuurkracht. We participeren in een multinationaal tankbataljon, investeren in een derde fregat, bewapenen onze drones en breiden onze vloot aan F-35’s verder uit.

 • Werken bij defensie wordt terug aantrekkelijker. We zorgen voor een efficiënte rekrutering door het huidige systeem te vereenvoudigen, werkplekken aantrekkelijker te maken en zetten zorg voor onze militairen hoger op de agenda. Ook reservisten zijn welkom.

Geen enkel van de grote uitdagingen, vooral op het vlak van veiligheid, kunnen we oplossen zonder betere samenwerking binnen Europa. Wij zijn de meest pro-Europese partij van ons land, en kiezen resoluut voor een verenigd, sterk, veilig en hervormd Europa.

 • Om onze belangen te verdedigen zorgen we dat de Unie een speler op het internationale toneel wordt en kan spreken met één stem. De besluitvorming met unanimiteit binnen de Europese Raad schaffen we af. We gaan toe naar één volwaardige Europese markt inzake defensie-industrie met gezamenlijke aankopen. We pakken migratie Europees aan.

 • We hebben nood aan een sterke industrie in Europa. We werken naast de Green Deal een Industrial Deal uit. Zo ondersteunen we de industrie in het realiseren van onze groene ambities. We versterken onze Europese strategische autonomie en verminderen onze afhankelijkheid van essentiële goederen en grondstoffen. Daarom bouwen we voort op Europese initiatieven en sluiten we als één Europees blok strategische partnerschappen.

 • We verankeren onze grondrechten ook Europees. Wij pleiten voor de uitbreiding van het Handvest van de Grondrechten van de Europese Unie met verworven liberale burgerrechten zoals het homohuwelijk en abortus. We verruimen ook het toepassingsgebied zodat burgers rechtstreeks het Handvest kunnen inroepen.

 • We hervormen de werking van de Europese Unie, voordat we haar uitbreiden. We versterken de positie van het Europees Parlement en verminderen het aantal Eurocommissarissen, met duidelijkere bevoegdheden.


Vrije mensen doen openbloeien

Mensen kunnen pas openbloeien als ze echt vrij zijn. Dat wil zeggen dat ze zelf kunnen beslissen over alle aspecten van hun leven. Jij bent baas over je eigen lichaam en je eigen bestaan, ook je levenseinde. Deze thema’s worden al te lang geblokkeerd door conservatieve partijen met ouderwetse opvattingen. Daar brengen we verandering in.

 • Het parlement krijgt volledige vrijheid om ethische kwesties zoals abortus, draagmoederschap, en euthanasie openlijk te bespreken en te stemmen, zonder beperkingen van toekomstige regeringen.

 • Het recht op zelfbeschikking wordt opgenomen in de grondwet, inclusief het recht op waardig sterven en uitgebreide euthanasiewetgeving én het recht op abortus.

 • We maken euthanasie bij wilsonbekwaamheid (zoals bij dementie) mogelijk. Op die manier hou je de regie over je eigen levenseinde in handen, ook als je wilsonbekwaam bent geworden.

 • De termijn voor abortus wordt uitgebreid naar 18 weken en we schaffen de wachttijd af. Elke vrouw heeft recht op een veilige abortus.

 • Draagmoederschap wordt wettelijk geregeld met duidelijke medische, psychologische, en juridische garanties voor alle betrokken partijen. Met een degelijk wettelijke kader zodat de wensouders de juridische ouders zijn vanaf de geboorte.

Je kan pas echt vrij zijn als je ook alle kansen krijgt. Daarom is onderwijs zo belangrijk. Het is de brandstof voor persoonlijke ontwikkeling en toekomstige economische groei. We houden de drempel voor onderwijs laag en leggen de lat voor iedereen hoog. Om de toekomst van jongeren te verzekeren en hen de beste startkansen te bieden, zorgen we ervoor dat elke leerling zijn of haar potentieel volledig kan benutten.

 • We verlagen de leerplicht naar 3 jaar om alle kinderen een stevige startkans te geven. We herschikken de schoolvakanties. Door periodes van leren en ontspannen beter te spreiden, vermijden we dat leerlingen achterop geraken.

 • In het basisonderwijs zetten we sterker in op Nederlands en wiskunde. Nederlands en wiskunde zijn de basis voor de ontwikkeling van elk talent en voor alles wat je kan leren in het onderwijs. Lezen, schrijven en rekenen, zijn de essentie.

 • We investeren meer in beroeps- en technisch onderwijs. We werken samen met bedrijven om praktijkervaring te integreren via regionale opleidingshubs en hybride professionele carrières.

 • Duaal leren wordt de standaard voor arbeidsmarktgerichte opleidingen. We voorzien aangepaste trajecten voor wie uit de boot dreigt te vallen.

 • We stimuleren STEM-opleidingen met financiële ondersteuning en talentgedreven oriëntering.

 • We versterken de lerarenopleiding. We introduceren een praktijkjaar met meer klaservaring, begeleiding en zekerheid voor toekomstige leerkrachten.

 • We geven leerkrachten en scholen minder regels en meer vrijheid. Laat leraren lesgeven. Vertrouw op hun kunnen. We zorgen voor een modern hr-beleid en geven scholen meer vrijheid om hun middelen beter te besteden.

 • We moedigen zij-instromers aan. We werken administratieve drempels weg, versterken de mogelijkheid om anciënniteit mee te nemen en investeren in de competentie om goed les te geven.

 • Levensbeschouwelijke vakken zijn niet langer verplicht, maar worden een keuzevak.

 • Het hoger onderwijs verdient een correcte financiering. Er is nood aan een correcte toepassing en actualisering van het financieringsdecreet, met aandacht voor een stabiele meerjarenbegroting en moderne infrastructuur.

 • We versnellen de indexering van de studietoelagen voor studenten en voorzien voldoende studentenkoten tegen een betaalbare prijs.

 • Hoger onderwijs zal internationaal zijn of zal niet zijn. Het aantal anderstalige opleidingen gaat omhoog en we versoepelen de taalvoorwaarden voor internationale docenten om studenten internationale ervaringen te bieden.

Vrije mensen kunnen zich vrij bewegen, daarvoor is onze mobiliteit centraal. Dat gaat om onze kinderen en jongeren die veilig naar school en verenigingen kunnen, en wie werkt vlot op het werk raakt.

 • We willen mobiliteitsinfrastructuur sneller realiseren. Het vergunningenbeleid inzake infrastructuur- projecten moet daarom drastisch vereenvoudigd worden.

 • De fiets is voor ons één van de belangrijkste oplossingen voor onze mobiliteitsknoop. Hoe meer mensen we op de fiets krijgen, hoe vlotter Vlaanderen beweegt. We blijven dus investeren in de fietsinfrastructuur. In 2040 is onze verkeersinfrastructuur ingericht volgens de kindnorm.

 • Ons openbaarvervoersysteem maken we performanter, onder meer door de komst van meer private spelers. We streven naar een zo vlot mogelijke overgang naar zero-emissie voertuigen en geven autonoom vervoer alle kansen.

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder