Sla navigatie over

Migratie is van alle tijden. Het is een verhaal van mensen op zoek naar vrijheid en een beter lot. Landen die open staan voor migratie, zijn beter gewapend voor de uitdagingen van morgen. Ze zijn welvarender, creatiever en innovatiever en plukken daar de vruchten van.

Toch passen we voor een naïef beleid van open grenzen. België en Europa kunnen niet het toevluchtsoord van de hele wereld zijn. Daarom maken we regels en passen we die toe. Dat is de kern van het strenge maar rechtvaardige beleid rond asiel en migratie dat we verder willen blijven voeren. We staan open voor wie bescherming zoekt en voor wie een bijdrage kan leveren aan onze samenleving en onze welvaart. Maar we treden hard op tegen illegale migratie.

SNELLE EN DUIDELIJKE PROCEDURES

Het is de taak van de overheid om te allen tijde een snelle behandeling van de asielprocedure te garanderen. Een humaan asiel- en migratiebeleid zorgt ervoor dat de aanvrager snel duidelijkheid heeft over de situatie en de uitkomst van de aanvraag. Dit veronderstelt een continue monitoring en efficiënt beheer van de asielketen. Door een snelle asielprocedure weet de asielzoeker snel waar hij aan toe is en worden geen valse verwachtingen gewekt. Daarom is het ook belangrijk dat achterpoortjes worden gesloten. Een neen blijft een neen.

Een snelle asielprocedure is ook in ons belang. Hoe sneller de asielprocedure, hoe lager de kost voor de staat. De Belgische asiel- en migratiediensten worden geoptimaliseerd met het oog op een performante organisatie, met onder andere een doorgedreven digitalisering.

Om de rechtszekerheid te vrijwaren, incongruenties binnen de vreemdelingenwetgeving te vermijden, en de leesbaarheid ervan te verhogen, is er nood aan een nieuw asiel- en migratiewetboek. We verstrengen de voorwaarden voor gezinshereniging.

 

KWALITEITSVOLLE OPVANG

Een menselijk, gecontroleerd en correct asielbeleid begint met een correcte procedure en de nodige kwaliteitsvolle opvang.

De overheid staat in voor een gepaste opvang en begeleiding van de asielzoekers tijdens de asielprocedure. Het opvangnetwerk wordt flexibel georganiseerd om tijdig schommelingen in zowel de in- als uitstroom te voorspellen en efficiënt te beheren zodat soepel ingespeeld kan worden op fluctuerende omstandigheden. We moeten er in ons land altijd voor zorgen dat niemand tegen zijn of haar wil op straat moet slapen. We hebben specifieke aandacht voor kwetsbare personen met specifieke noden zoals slachtoffers van mensenhandel, slachtoffers van seksueel geweld of genderdiscriminatie, LGBTQIA+-personen, andersvaliden of kinderen.

Bij het openen van nieuwe opvangcentra waakt de regering erover om tijdig te communiceren en proactief samen te werken met de lokale gemeenschap en het lokale bestuur, en te waken over de veiligheid van werknemers en bewoners van het nieuwe centrum.

 

WE GEVEN NIEUWKOMERS DE KANS OM ZICH TE INTEGREREN

Nieuwkomers ondersteunen we volop zodat ze zich kunnen integreren in onze samenleving. Het doel is om ze zelfredzaam te maken en te emanciperen. We geven hen de instrumenten en vaardigheden om op eigen benen te staan. Om hun eigen toekomst vorm te geven.

De Vlaamse inburgeringstrajecten, waarbij nieuwkomers onze taal en enkele cruciale basisvaardigheden leren, zijn daarbij cruciaal. Ze werden ingevoerd door liberale minister Marino Keulen. Voormalig minister van Samenleven Bart Somers heeft ze hervormd en versterkt.

Zo worden nieuwkomers nu veel sneller geactiveerd en al na twee maanden ingeschreven bij de VDAB. Een job is immers de beste garantie op zelfredzaamheid en emancipatie. Nieuwkomers worden ook 40 uur begeleid door een Vlaamse buddy die hen wegwijs maakt in onze samenleving. De uitbouw van zo'n netwerk is cruciaal.

Ook de basispijlers van het integratietraject zijn versterkt. Het gaat om de lessen Nederlands en de cursus maatschappelijke oriëntatie met aandacht voor de essentiële spelregels van onze samenleving en de geldende waarden en normen. Elke inburgeraar krijgt een persoonlijk inburgeringsplan, afhankelijk van zijn of haar achtergrond en opleidingsniveau. Hoogopgeleiden kunnen het tempo van de cursus versneld doorlopen. Dat kan omdat de cursussen ook meer digitaal zullen worden aangeboden. Iedereen zal voor een examen moeten slagen. Het inburgeringstraject moet rechtstreeks worden gekoppeld aan de verblijfsvergunning. Wie migreert naar ons land moet dat inburgeringsbeleid met succes volgen. Wie weigert in te burgeren of weigert onze fundamentele waarden en normen te erkennen, verliest de verblijfsvergunning. We voorzien de mogelijkheid om vooraf de cursus maatschappelijke oriëntatie te volgen en de taal te leren.

 

EEN STERK TERUGKEERBELEID

De overheid garandeert een effectief terugkeerbeleid. Een aanklampend en menselijk terugkeertraject waarbinnen begeleiding, ondersteuning en opvolging met het oog op vrijwillige terugkeer centraal staat. Als het vrijwillig niet kan, moet er overgegaan worden tot gedwongen terugkeer die correct, humaan en kordaat uitgevoerd wordt. Een gedwongen terugkeer uitvoeren doen we zoals het hoort: de fundamentele rechten moeten steeds gerespecteerd worden, daar mag geen twijfel over bestaan. Maar we wapenen ons tegen eindeloze procedures die enkel maar de terugkeer proberen uit te stellen en te verhinderen.

Effectief overgaan tot uitzetting is noodzakelijk wanneer de vrijwillige terugkeer niet lukt. Daarom moet voldoende capaciteit voorzien worden voor de verwijdering van personen in onwettig verblijf en dit in goede leefomstandigheden. Regering De Croo werkte een hervormingsplan uit om aan de noden te voldoen. (Akkoord regering-De Croo om asielcrisis aan te pakken - Open Vld)

Op internationaal vlak wordt onderzocht welke hefbomen door de regering kunnen worden aangewend om samenwerking rond terugkeer te verbeteren. Bestaande terugnameovereenkomsten worden uitgevoerd en versterkt en er is een inspanning om nieuwe, bijkomende overeenkomsten af te sluiten.

 

EEN STERKE BUITENGRENS

België is steeds een sterke pleitbezorger geweest voor de realisatie van een gemeenschappelijk Europees asielbeleid en zal hierin een voortrekkersrol blijven spelen. Ons land zal deze principes verdedigen binnen het EU Pact on Migration and Asylum: Een historisch akkoord dat bereikt werd tussen de Raad van de EU en het Europees Parlement. De samenwerking in Europa moet worden versterkt, om te komen tot versterkte buitengrenzen, gelijkvormige procedures, een eerlijke verdeling van de lasten, bescherming in de herkomstregio’s en afspraken inzake migranten in transit zonder verblijfsdocumenten.

In een Unie zonder binnengrenzen is het belangrijk dat er een goed gecontroleerde buitengrens is. Ook Europese instellingen, zoals Frontex, moeten daarbij de grondrechten, evenals de internationale verplichtingen respecteren. Op deze manier vormen ze een belangrijke actor bij het bewaken van de Europese grenzen waar dat nodig is.

Asielzoekers worden zo veel mogelijk in de regio van het conflict opgevangen, met hulp van de EU. Ook zij die illegaal in Europa aankomen, sturen we naar centra aan de buitengrenzen, waar ze een asielaanvraag kunnen indienen. De asielaanvragen worden behandeld volgens kwalitatieve procedures. Wie erkend wordt, heeft recht op bescherming, in veilige derde landen of in de EU via resettlement. De regering neemt haar deel van de verantwoordelijkheid en voert haar vooropgestelde doelstellingen uit met betrekking tot de hervestiging van vluchtelingen, in samenwerking met de EU-programma’s voor resettlement.

Wie toegang krijgt tot Europa verdelen we volgens een verplicht spreidingsplan dat geldt voor alle lidstaten. De vluchtelingen worden door het Europees asielagentschap gescreend aan de grenzen van Europa. Voor lidstaten die zich niet aan de afspraken binnen het Europese migratie- en asielbeleid houden, volgen sancties. De gaten en mankementen in het huidige Europese Dublinmechanisme laten veel te veel secundaire migratiestromen toe, dat roepen we een halt toe. Wie niet erkend wordt, wordt teruggestuurd, vrijwillig als het kan, gedwongen als het moet. Een gevaarlijke illegale oversteek wordt zo ook nutteloos.

De thuislanden moeten meewerken aan de terugkeer. Dat wordt een centraal thema in ons buitenlands beleid. Ontwikkelingssamenwerking, economische deals, nabuurbeleid en handelsakkoorden kunnen daar als incentive dienen. Landen die meewerken, kunnen op onze steun en op die van Europa rekenen. Tegelijk gebruiken we die instrumenten ook om er in derde landen voor te zorgen dat vluchtelingen en migranten goed opgevangen en ondersteund kunnen worden. Zo nemen we de grondoorzaken van illegale migratie naar Europa weg.

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder