Sla navigatie over

Zonder veiligheid, geen vrijheid. Het garanderen van veiligheid, binnen de grenzen van de rechtsstaat, is daarom een kerntaak van de overheid. Deze moet blijven investeren in onze mannen en vrouwen bij de politie, brandweer en civiele bescherming. We moeten waken over de kwaliteit van rekrutering en opleiding, het beschikken over adequaat en modern materiaal en het afdwingen van respect.

RESPECT VOOR POLITIE EN HULPDIENSTEN

In onze complexe samenleving verwachten we heel wat van onze politiemensen. Als we een maximale dienstverlening willen, moeten we daarom ook zorgen dat de politie beschikt over voldoende en sterke mensen. Gezien de pensioneringsgolf is het aantrekken van jonge, getalenteerde politiemensen cruciaal. De rekrutering moet daarom sneller en efficiënter en worden opgevolgd met een degelijke opleiding.

Veel lokale politiezones zijn te klein om slagkrachtig aan bepaalde criminaliteitsfenomenen het hoofd te bieden, terwijl de wijkwerking niet in het gedrang mag komen. Daarom moedigen we vrijwillige fusies financieel aan. In Brussel willen we één politiezone onder de bevoegdheid van het Gewest.

De politiehervorming is ruim 20 jaar oud. Vandaag is het aantal agenten niet eerlijk verdeeld tussen de verschillende politiezones. Veel zones kampen daardoor met capaciteitsproblemen. De verdeelsleutel – de zogenaamde KUL-norm – willen we aanpassen. De federale politie moet worden versterkt, zodat ze de lokale zones beter kan bijstaan.

Respect moet centraal staan. Er is een zerotolerantie voor geweld tegen politiemensen, net zoals voor ongeoorloofd geweld door de politie.

Politiemensen moeten zich maximaal bezighouden met politiewerk. Taken zoals het vaststellen en verwerken van kleine verkeersinbreuken (zoals snelheidsovertredingen), het onthaal in politiekantoren, … kunnen aan private bewakingsagenten worden uitbesteed. We kunnen ook bekijken hoe we slachtofferbejegening kunnen overlaten aan gespecialiseerde mensen. Daartegenover staat dat de politie moet uitkijken naar hoe samenwerkingsverbanden (zonaal tot internationaal) tot meer efficiëntie en meer effectiviteit kunnen leiden, met name bij de aanpak van drugs- en georganiseerde criminaliteit, net als terrorisme. De “lessons learned” uit diverse actieplannen (Kanaalplan, Stroomplan, Kempen-Maasplan en transmigratieplan) moeten maximaal in de reguliere politiewerking worden geïntegreerd.

Onze veiligheidsdiensten moeten snel een inhaalbeweging maken op technologisch vlak. Criminelen hebben immers ook hun weg naar cyberspace gevonden. 50 procent van de totale criminaliteit vindt al online plaats. Technologieën zoals bijvoorbeeld slimme camera’s, bodycams, drones, big data analyse en moderne communicatiemiddelen bieden interessante ondersteuning voor het politiewerk. Uiteraard steeds met respect voor de privacy. Het aantrekken van gespecialiseerde profielen is dan ook een must. Daarnaast beschikken de politiediensten nog over te veel verschillende databanken. De evolutie naar één registratiesysteem, efficiënter databeheer én meer informatiedeling moet sneller.

 

JUSTITIE

Justitie zit verweven in verschillende aspecten van het leven. Het zorgt ervoor dat we veilig zijn op straat, dat contracten worden nageleefd, dat echtscheidingen correct verlopen en dat inbrekers worden gestraft. Bovenal beschermt justitie onze fundamentele vrijheden. Afgelopen legislatuur hebben we justitie sneller, menselijker en straffer gemaakt. Maar er is nog veel werk aan de winkel.

SNELLER

We maken ons rechtssysteem sneller en efficiënter door te digitaliseren en te moderniseren.  In een tijdperk waarin mensen met enkele computerklikken hun hele leven organiseren, kan justitie niet achterblijven. Wie dat wil, moet quasi volledig elektronisch de verschillende stappen van een rechtszaak kunnen doorlopen. Regering-De Croo zette daarom al grote stappen in de digitale transformatie via het platform Just-on-web.

Door te digitaliseren, ontlasten we het gerechtspersoneel ook van hun administratief werk. Hierdoor krijgen ze meer tijd voor hun kerntaken: rechtbanken op een efficiënte en moderne manier leiden, de burger op een kwaliteitsvolle en menselijke manier helpen, transparant en met toegankelijke communicatie.

MENSELIJKER

We moeten zorgen voor een justitie die iedereen begrijpt en waarop iedereen een beroep kan doen, ongeacht het inkomen. We stellen slachtoffers centraal. Ze moeten zo goed mogelijk op de hoogte worden gehouden van het verloop van hun zaak. Indien ze acuut hulp nodig hebben, moeten we daarvoor zorgen. Daarvoor bouwde de regering-De Croo bijvoorbeeld zeven nieuwe zorgcentra voor slachtoffers van seksueel geweld. Daarnaast is een snelle en zo volledig mogelijke vergoeding van schade een must. Tot slot is er voor slachtoffers nood aan één aanspreekpunt binnen politie en justitie, zodat zij zich niet moeten bezighouden met een administratieve rompslomp en zij makkelijk digitaal en van thuis uit hun dossier kunnen opvolgen.

Menselijkere justitie wil ook zeggen dat we gedetineerden zinvoller begeleiden. 95% van hen komt ooit vrij en er is te veel recidive. Het is dan ook in ieders belang om deze mensen van het crimineel pad af te krijgen.  We willen dat gedetineerden al vanaf dag één de mogelijkheden krijgen om aan zichzelf te werken. De detentiehuizen en transitiehuizen bieden hier enorm veel mogelijkheden (Derde transitiehuis van het land komt in Leuven - Open Vld). Wie die kansen niet grijpt, draagt daarvan zelf de consequenties. Burgers verlaten de gevangenis, criminelen blijven zitten.

STRAFFER

Georganiseerde en grensoverschrijdende criminaliteit ontwricht een samenleving. Dergelijke vormen van zware criminaliteit moeten op alle mogelijke manieren worden aangepakt: strafrechtelijk, fiscaal en bestuurlijk, met een grotere focus op buitgerichte recherche. Follow the money. We tolereren niet dat de onderwereld onze samenleving corrumpeert. We bestrijden de drugsmaffia zoals we dit hebben gedaan in het Sky-ECC dossier, met meer dan 1.000 veroordeelde drugscriminelen tot gevolg. Maar we zetten niet alleen in op de zware jongens. Ook kleine criminaliteit pakken we aan. Zo werden lik-op-stukboetes ingevoerd om winkeldieven meteen te beboeten. (Al 596 winkeldieven kregen een lik-op-stukboete - Open Vld)

Het sluitstuk van een doeltreffend strafbeleid is een geloofwaardiger strafuitvoeringsbeleid. We halen criminelen van straat: geen straffeloosheid. We zorgen ervoor dat alle straffen worden uitgevoerd. Ook de korte. Daarvoor verhogen we de gevangeniscapaciteit en bouwen we het netwerk van detentie- en transitiehuizen verder uit.

We moderniseerden het strafrecht door een grote hervorming van het Strafwetboek dat dateerde van 1867. Zo stellen we zwaardere straffen in voor een aantal criminele feiten zoals huiselijk geweld en terrorisme, zorgen we voor effectievere bestraffing en voorzien we een heldere, eenvoudige structuur. (Een nieuw Strafwetboek aangepast aan de 21e eeuw - Open Vld)

Eén van de belangrijkste luiken in het nieuwe Strafwetboek, is de hervorming van het seksueel strafrecht. Toestemming komt centraal te staan en we voorzien in een strengere bestraffing van de dader, een betere bescherming van slachtoffers en sekswerk wordt gedecriminaliseerd. (Vrouwen en meisjes voortaan beter beschermd, daders strenger gestraft - Open Vld - Open Vlaamse Liberalen en Democraten)

DEFENSIE

Geen vrijheid zonder veiligheid. Een sterke defensie is essentieel voor België nu er terug een oorlog woedt op het Europese continent. We moeten terug meer middelen inzetten op defensie om de NAVO-norm van 2% van het bbp aan investeringen in defensie te halen. Ons land investeert reeds meer in defensie na jaren van besparingen, maar dit moet versneld worden. België moet zich als een trouwe bondgenoot opwerpen binnen de EU en NAVO want enkel samen staan we sterk tegen externe bedreigingen. Open Vld heeft daarom een defensieplan opgesteld voor een weerbaar België gebaseerd op negen pijlers. U kan er alles over lezen via volgende link: Open Vld Defensieplan - Open Vld.

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder