Sla navigatie over

Europa en de wereld

Nu er terug een oorlog woedt op het Europese continent, sinds de Russische invasie van Oekraïne, is het cruciaal om meer te gaan investeren in onze defensie. We moeten voldoen aan de NAVO-norm door 2% van het bbp te investeren in defensie. Tegelijkertijd is internationale samenwerking belangrijker dan ooit. Zeker hier binnen Europa. Daarom kiest Open Vld voluit voor meer Europa. Voor een vredesproject dat groei, hoop en perspectief biedt. Voor een sterk én efficiënt Europa, niet vanuit een dogmatische benadering, maar vanuit het gezond verstand. Heel wat uitdagingen kunnen en moeten veel efficiënter worden aangepakt op Europees niveau.

EUROPA

Een sterker Europa betekent meer samenwerking voor vrijhandel, een eengemaakte Europese markt, een gemeenschappelijk klimaat- en energiebeleid en een sociaal en veilig Europa. Hervormingen zijn nodig om ervoor te zorgen dat de EU efficiënter en daadkrachtiger wordt en dat de Europese instellingen eenvoudiger en transparanter worden. We willen een federaal Europa dat geen te gedetailleerde regels oplegt en subsidiariteit respecteert. Voor Open Vld is de EU een Unie van waarden met respect voor de mensenrechten. Democratie en de rechtsstaat zijn de hoekstenen van onze samenleving en van Europa. Alle lidstaten moeten deze waarden respecteren en verdedigen.

Europa is het grootste handelsblok ter wereld. In tijden van protectionisme en handelsoorlogen is het cruciaal dat de EU een voortrekker blijft op het vlak van internationale vrijhandel. We blijven inzetten op ambitieuze handels- en investeringsakkoorden. We verwachten wel dat onze handelspartners de klimaatdoelstellingen nastreven en de internationale normen respecteren. Vrije en eerlijke handel betekent een gelijk speelveld met minimumstandaarden die door iedereen worden gerespecteerd. Door ambitieuze handelsakkoorden af te sluiten, kan Europa wereldwijd de lat hoger leggen.

Onze liberale partij wilt geen akkoorden afsluiten met belastingparadijzen omdat multinationals niet aan elke vorm van belasting mogen ontsnappen. Zowel de hoofdzetel als dochterondernemingen moeten een minimumbelasting betalen in ons land. Ook onze veiligheid en intellectuele eigendom mogen niet in het gedrang komen. Daarom werken we aan een systeem van screening van buitenlandse investeringen in kritieke infrastructuur.

Ook migratie zorgt voor uitdagingen die we enkel Europees kunnen oplossen. Dit jaar bereikten de Raad van de EU en het Europees Parlement een historisch akkoord voor een ordelijk, streng en rechtvaardig asiel- en migratiepact. Lees meer over onze voorstellen voor asiel en migratie via volgende link: Migratie en integratie - Open Vld.

De veiligheid in Europa wordt beïnvloed door dreigingen uit het buitenland, zoals terrorisme en hybride bedreigingen zoals cyberaanvallen en desinformatiecampagnes. Om deze dreigingen aan te pakken moet de EU een geopolitieke grootmacht worden met militaire en diplomatieke slagkracht en een volwaardig Europees leger. België moet meer investeren in defensie en samenwerken met bondgenoten en buurlanden om tekorten op te vullen. Internationale bondgenootschappen hebben ons al heel wat opgebracht, zoals de positieve effecten van internationale organisaties op onze economie of schaalvoordelen waar een klein land als België anders niet kan op rekenen.

De Europese Unie moet hervormd worden omdat de manier waarop het momenteel georganiseerd is niet effectief genoeg is. Er zijn te veel commissarissen, te veel adviesorganen en commissies met een onduidelijke opdracht. Ook het vetorecht van lidstaten en de unanimiteitsregel binnen de Europese Raad moeten afgeschaft worden om sneller beslissingen te kunnen nemen. De Europese Commissie moet afgeslankt worden van 27 tot 12 commissarissen en er moet één Europese minister van Financiën komen. Het Europees Parlement moet volheid van bevoegdheid krijgen en eigen wetgevende initiatieven kunnen nemen.

De EU moet meer doen om haar gemeenschappelijke waarden te verdedigen tegen extremisten en populisten. Daarom willen we het recht op Europese steun koppelen aan het respecteren van de democratie en de Europese rechtsstaat. Landen die deze niet respecteren zullen financiële sancties opgelegd krijgen en hun stemrecht in de Raad kan worden geschorst.

 

BUITENLANDS BELEID EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING

We hebben meer internationale samenwerking nodig, niet minder. Nu de wereld onvoorspelbaar wordt (COVID-19, de Russische invasie in Oekraïne, oprukkend nationalisme en autoritaire regimes…), willen doemdenkers dat we onze grenzen sluiten en muren bouwen. Dat is geen oplossing voor ons. De opwarming van de aarde, migratiestromen en terroristische dreiging stoppen niet aan onze grens. We hebben hier internationale samenwerking voor nodig. De energiecrisis heeft getoond dat we te afhankelijk waren van landen buiten de EU, daarom moeten we strategisch onafhankelijker worden, maar de samenwerking binnen de Europese Unie bevorderen.

Daarom voeren we een ambitieus buitenlands beleid dat onze belangen en de democratische waarden verdedigt. Hiervoor hebben we sterke internationale organisaties nodig. Uiteraard de Europese Unie en de NAVO, maar zeker ook de Verenigde Naties. Alleen op dat niveau kunnen onze globale problemen aangepakt worden. Onze liberale democratieën staan onder druk. Als liberalen kunnen we niet toegeven aan het religieuze fundamentalisme en nationalistische of antidemocratische stromingen.

Onze partij vindt dat het buitenland de levenslijn vormt voor onze open economie en welvaart. Er is behoefte aan een sterk en wijdvertakt diplomatiek netwerk dat nieuwe afzetmarkten en investeringen zoekt, maar tegelijk ook de burgers en bedrijven ondersteunt. Er moet meer samenwerking zijn tussen de verschillende overheden van ons land om de versnippering en inefficiëntie van de kantoren in het buitenland te verminderen.

Binnen het buitenlandbeleid verdient ontwikkelingssamenwerking bijzondere aandacht. We mogen niet wegkijken van mondiale problemen als klimaatverandering, armoede en oorlog. Instabiliteit bedreigt immers onze eigen veiligheid. Onze ontwikkelingssamenwerking moet mensen meer kansen en vrijheid geven, maar moet ook gericht zijn op het aanpakken van de structurele problemen. Duurzame ontwikkeling, investeringen en vrijhandel zijn de beste vorm van ontwikkelingssamenwerking. Met overheidsgeld alleen maak je de wereld niet duurzaam. Daarom stimuleren we ondernemerschap en de groei van de private sector. We strijden resoluut voor mensenrechten, waar de bevordering van gendergelijkheid, vrouwen- en meisjesrechten resoluut een cruciale rol speelt. België moet een solidaire en ambitieuze, maar ook kritische partner zijn. In die landen waar de overheid legitimiteit mist, wordt meer samengewerkt met de bevolking zelf.

 

DEFENSIE

Geen vrijheid zonder veiligheid. Een sterke defensie is essentieel voor België nu er terug een oorlog woedt op het Europese continent. We moeten terug meer middelen inzetten op defensie om de NAVO-norm van 2% van het bbp aan investeringen in defensie te halen. Ons land investeert reeds meer in defensie na jaren van besparingen, maar dit moet versneld worden. België moet zich als een trouwe bondgenoot opwerpen binnen de EU en NAVO want enkel samen staan we sterk tegen externe bedreigingen. Open Vld heeft daarom een defensieplan opgesteld voor een weerbaar België gebaseerd op negen pijlers. U kan er alles over lezen via volgende link: Open Vld Defensieplan - Open Vld.

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder