Sla navigatie over

Het klimaatprobleem is geen zaak van het linkse minder minder minder, waarbij we vooral moeten inboeten op onze levensstandaard. Wij willen een blauw verhaal schrijven. We kunnen dit oplossen met meer meer meer. Meer groei, meer samenwerking en meer ondernemingszin.

KLIMAAT EN ENERGIE

De klimaatverandering is vandaag al voelbaar met meer hittegolven en overstromingen. We moeten ons hier beter tegen wapenen. Hiervoor moeten we wereldwijd af van fossiele brandstoffen, onze energie efficiënt en duurzaam verbruiken en volop inzetten op innovatie en wetenschap. We zijn eco-optimisten. Deze transitie gaat voor ons gepaard met nieuwe kansen, jobs en groei. Zo maken we van het klimaatverhaal een positief verhaal, want dat is nodig om alle burgers en bedrijven mee te krijgen.

KLIMAATVERANDERING TEGENGAAN

De opwarming van de aarde is misschien wel de grootste wereldwijde uitdaging ooit. Binnen Europa nemen we hierin het voortouw en onderschrijven we de ambities om tegen 2050 netto geen broeikasgassen meer uit te stoten. Dit zal grote inspanningen vergen in alle mogelijke sectoren.

Een ver doorgedreven energetische renovatie van ons gebouwenpark dringt zich op. Daarom moeten we mensen meer helpen bij de renovatie en het energiezuinig maken van hun woning. Met ons woonplan zetten we verder in op renteloze duurzame verbouwleningen en renovatiemanagers die mensen kunnen helpen die geen tijd hebben of niet weten hoe ze aan een renovatie kunnen beginnen.

Daarnaast streven we ernaar om alle overheidsgebouwen tegen 2040 klimaatneutraal te maken. De overheid heeft een voorbeeldrol. Om dat te bereiken stelt de overheid zich open voor private participatieprojecten en coöperatieven met burgers inzake installaties ter bevordering van duurzaamheid, hernieuwbare energie en energie-efficiëntie.

Op vlak van fiscaliteit vergroenen we verder. Wie milieuvriendelijke alternatieven hanteert, wordt beloond. Wie vervuilt, betaalt. We verschuiven de overheidsheffingen van elektriciteit naar fossiele brandstoffen. En subsidies aan fossiele brandstoffen worden versneld stopgezet. Ons land gaat zo snel mogelijk van het aardgas en stookolie af. Fossiele brandstoffen zijn een vervuilend en ook een eindig verhaal. We stappen daarvan af.

HERNIEUWBARE ENERGIE

We moeten niet alleen efficiënter met onze energie omspringen, we moeten deze ook zo duurzaam mogelijk opwekken met hernieuwbare energie, zoals zon en wind.

We blijven de capaciteit van windenergie opdrijven. Windenergie is een belangrijk deel van de hernieuwbare energiemix. We moeten op meer plaatsen windmolens kunnen zetten en zien dat de oude vervangen worden met nieuwe windmolens met een hoger vermogen. Daarnaast blijven we massaal zonnepanelen installeren: zo wordt Vlaanderen op dat vlak een gigawatt-markt.

We maken van België de belangrijkste waterstofader van West-Europa en, in samenwerking met onze buurlanden en havens, voorzien we zo onze zware industrie van een strategisch voordeel.

Al die opgewekte energie proberen we maximaal te laten delen door burgers en bedrijven die zo mee kunnen profiteren van duurzame investeringen. Groene stroom en gedeelde energie moet daarom goedkoper worden. Vandaag word je te weinig beloond als je bewust kiest voor groene stroom of als je energie van je zonnepanelen wil delen met anderen. Het verschil met andere stroom moet groter. We schrappen alle belastingen op groenestroomcontracten voor burgers en bedrijven en voor wie energie deelt. 

KERNENERGIE

Om onze bevoorradingszekerheid te garanderen en minder afhankelijk te zijn van import uit bedenkelijke regimes, moeten we zelf meer energie produceren.

Kernenergie mag daarin geen taboe zijn. Het geeft ons propere energie en maakt ons minder afhankelijk. We geven alle kans aan kerncentrales, vandaag en in de toekomst. Concreet heeft de regering-De Croo de levensduur van Doel 4 en Tihange 3 met 10 jaar extra verlengd worden. Daarnaast moeten we de wet op de kernuitstap schrappen om de commerciële exploitatie van reactoren van de nieuwste generatie zoals small modular reactors mogelijk te maken.

 

LANDBOUW

De toekomst van onze landbouw zit niet in polarisatie maar in ondernemerschap en innovatie. Voor ons staat de boer als ondernemer centraal, waarbij we ook de aandacht voor het mentaal welzijn niet uit het oog verliezen. Overheidssteun moet daarom zoveel mogelijk de boer rechtstreeks te goede komen. Daarbij moet er meer ruimte komen voor innovatie en minder regels.

We moeten onze landbouwers opnieuw perspectief geven! Dat doen we door de kar niet te overladen. We zorgen voor minder administratieve lasten en meer zekerheid voor onze landbouwondernemers.

 

MOBILITEIT

Iedereen moet zich vlot en veilig kunnen verplaatsen. Verkeersveiligheid is dan ook een absolute prioriteit. De ambitie is duidelijk: nul verkeersdoden tegen 2050.

De fiets was de afgelopen jaren een topprioriteit voor Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters. Deze legislatuur maakte ze 1,4 miljard euro vrij voor veilige en comfortabele fietspaden en in 2023 stelde ze de nieuwe Vlaamse fietsambitie voor. Daarnaast ondersteunen we ook provincies en lokale besturen bij het uitvoeren van hun fietsambities.

Onze fietssnelwegen zijn een succes en worden steeds meer gebruikt. Daarom moeten we alle centrumsteden in Vlaanderen met volwaardige fietssnelwegen verbinden tegen 2030. We werken tegen dan ook alle zwarte punten weg.

We zetten verder in op de vergroening van ons wagenpark. We voeren een slimme landsbrede kilometerheffing in, die het gebruik van de wagen belast eerder dan het bezit. Zo kan het tarief variëren op basis van diverse parameters zoals spits- en daluren. Hiermee kunnen we de files, die onze economie miljarden kosten, structureel terugdringen. Deze invoering mag alleen plaatsvinden indien volledige privacy van de weggebruiker gegarandeerd kan worden. Deze taxshift moet budgetneutraal zijn en alle huidige verkeersbelastingen vervangen.

Elektrische auto’s zijn rijdende batterijen die energie kunnen opslaan, maar ook teruggeven of ontladen. Dat laat toe om je auto bijvoorbeeld ook als thuisbatterij te gebruiken. We optimaliseren ons bestaand energienet door pieken op te vangen via bidirectioneel laden. We werken daarom de problemen in de wetgeving weg die de uitrol van bidirectionele laadpunten moeilijker maakt.

We effenen het pad voor innovatieve deelsystemen, zoals het delen van laadpalen in eenzelfde straat, laadhubs en mobiele systemen die auto’s komen opladen ter plaatse.

Daarnaast is een performant openbaar vervoer, dat de reiziger centraal stelt en inspeelt op concrete reizigersvragen, noodzakelijk. Daarom zetten we in op efficiënter, duurzamer en toegankelijker (openbaar) vervoer via Hoppin-punten. De Lijn stemde haar openbaarvervoeraanbod beter af op de vraag van de reiziger. Zo zijn er snellere en frequentere verbindingen op drukke assen, betere toegang tot die drukke assen én is er een maximale afstemming van het openbaar vervoer op het fiets- en wegennetwerk. Op minder drukke plaatsen is er flex-vervoer. Als trein, tram en bus vlotter kunnen gecombineerd worden met de eigen fiets, auto of een deelsysteem, zal er sneller gekozen worden voor duurzamere alternatieven. Zo beperken we de autokilometers en ontlasten we onze wegen

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder