Sla navigatie over

Het liberalisme is een ideologie die streeft naar vrijheid en vooruitgang voor elk mens.

Het individu staat centraal in ons wereldbeeld, en dus niet een groep, klasse, natie, geloof, overtuiging of wat dan ook. Volgens liberalen heeft de mens fundamentele rechten en vrijheden zoals het recht op leven, op veiligheid, op eigendom, op privacy, op vrije meningsuiting, religie en levensbeschouwing, vereniging, beroep… Kortom, het recht en de vrijheid voor het individu om het leven te leiden zoals zij of hij dat wil. Deze rechten en vrijheden zijn verankerd in onze grondwet en internationale mensenrechtenverdragen. Elke persoon geniet diezelfde fundamentele rechten en vrijheden, zonder onderscheid op basis van herkomst, geslacht, geloofsovertuiging, huidskleur... Het is de taak van de overheid om die burgerrechten te beschermen.

De vrijheid van het individu is voor ons essentieel en we willen die vergroten. We verzetten ons tegen willekeurige en ondoordachte verbodsbepalingen en bepleiten het recht om zelf je leven te leiden zonder dwang van wie of wat dan ook. Dit is cruciaal in een democratie. Wij willen het aantal regels en wetten tot het noodzakelijke beperken en geloven niet dat de overheid alles tot in detail moet of kan regelen. Ook het afromen van welvaart via te hoge belastingen en het verstoren van vrije markt en vrij ondernemerschap beperken de vrijheid en staan innovatie en vooruitgang van de mens en economie in de weg. De overheid moet zich beperken tot kerntaken en basisspelregels vastleggen die nodig zijn om de individuele vrijheid, het algemeen belang en de noodzakelijke solidariteit veilig te stellen. We hebben vertrouwen in de mensen en de keuzes die zij maken om zelf hun geluk na te streven.

Anderzijds moeten mensen ook in staat zijn om de vruchten van vrijheid te plukken. Wie ongeletterd is, geen dak boven het hoofd heeft, of geen deftig inkomen heeft, is niet echt vrij. Het liberalisme draait dus ook altijd om emancipatie, om mensen sterker te maken zodat ze hun lot kunnen verbeteren en niet ter plaatse blijven trappelen.  Daarom hebben wij altijd ingezet op toegankelijk onderwijs, sociale mobiliteit, een sterke sociale zekerheid voor wie tegenslag kent, de strijd tegen discriminatie en racisme... Het liberalisme heeft dus niets te maken met het recht van de sterkste of egoïsme, maar alles met vooruitgang voor élk individu. Vrijheid moet je hebben, maar ook kunnen gebruiken. We streven dus naar zoveel mogelijk en gelijke startkansen voor iedereen in het leven.

Wij staan voor een open samenleving en liberale democratie waarin elke burger zijn of haar toekomst vorm kan geven. We leven niet elk op ons eiland. We leven samen met elkaar, en dus moeten we ook mekaars vrijheid en rechten respecteren. De vrijheid van de ene, eindigt waar die van de andere begint. Elk individu heeft volgens ons ook een verantwoordelijkheid ten opzichte van de samenleving en medeburgers. Iedereen heeft de plicht om naar best vermogen een steentje bij te dragen aan onze maatschappij.

Ons liberalisme is een progressieve, optimistische ideologie. Wij geloven in het goede van mensen. In hun veerkracht, drang naar vernieuwing, ontwikkeling en vooruitgang. We laten ons niet verlammen door angst, negativiteit of problemen. We stellen het status quo altijd in vraag, om het nóg beter te kunnen doen.


Wil je meer lezen over onze partij en haar rijke geschiedenis? Klik dan hier of bestel ons boek.

 • DE SALLE Corentin en KOPPEN Jimmy, “Vrijheid & vooruitgang – 175 jaar liberale partij in België”, Eik uitgeverij, 2021.

Ben je geprikkeld en wil je meer lezen over de liberale ideologie?
We zetten je op weg met een korte bibliografie:

 • Manifest van Oxford, 1947
 • SMITH Adam, “The wealth of nations,” 1776.
 • BENTHAM Jeremy, “An introduction to the principles of morals and legislation”, 1789.
 • CONSTANT Benjamin, “Principes de politique”, 1815.
 • MILL John Stuart, “On liberty”, 1859.
 • POPPER Karl, “The open society and its enemies”, 1945.
 • BERLIN Isaiah, “Two concepts of liberty”, 1958.
 • VON HAYEK Friedrich, “The constitution of liberty”, 1960.
 • RAWLS John, “A theory of justice”, 1971.
 • FRIEDMAN Milton, “Free to choose”, 1980.
 • FUKUYAMA Francis, “The end of history and the last man”, 1992.
 • NUSSBAUM Martha, “Frontiers of justice”, 2006.
 • NORBERG Johan, “Progress. Ten reasons to look forward to the future”, 2016.
 • VERHOFSTADT Dirk, “De geschiedenis van het Liberalisme”, Houtekiet, 2017.
 • VERHOFSTADT Dirk, “De liberale ideologie. Voorbij het links-rechtse denken”, Liberas, 2019.
 • VERHOFSTADT Dirk, “De liberale canon”, Houtekiet, 2015.
 • STOUTHUYSEN Patrick, “Vrijheid voorop. Een kennismaking met het liberalisme”, Liberas, 2016.
 • DE CROO Herman, “Herman De Croo. Visionair liberaal. 50 jaar in het parlement”, VUBPRESS, 2018.

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder